Blog

Deduccions per donatius

Els contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que realitzin donatius a Fundacions o entitats no lucratives acollides al règim especial de la Llei 49/2002, poden aplicar els següents percentatges al conjunt de donatius realitzats amb dret a deducció:

+Veure els comentaris

Com minimitzar els riscos al comprar una vivenda sobre plànol

El passat mes de novembre de 2017 el despatx MES ADVOCATS va assistir al seminari sobre la Compraventa Immobiliària impartit per Enfoque XXI del que passem a resumir a continuació els aspectes més rellevants respecte l’adquisició de l’habitatge a través de la compra sobre plànol.

La particularitat del contracte de compravenda sobre plànol és que el seu objecte recau sobre una cosa futura (en projecte o construcció) i per això en la seva formalització es distingeixen dues fases contractuals:

+Veure els comentaris

Nou cop a la banca: nul·litat parcial de les hipoteques multidivisa

El Tribunal Suprem ha declarat la nul·litat parcial d’una hipoteca multidivisa per falta de transparència per part de la banca en la seva contractació. Ho ha fet a través de la Sentència de data 15 de novembre de 2017, en estimar el recurs de cassació interposat pels prestataris on sol·licitaven la nul·litat de les clàusules multidivisa d’un préstec hipotecari concertat amb Barclays Bank.

La sentència adapta així la doctrina de la Sala Primera a la jurisprudència del TJUE, que en el

+Veure els comentaris

Eleccions 21D: Si estic treballant, tinc permís per anar a votar?

L’article 24 del RD 953/2017 de 31 d’octubre, pel qual es dicten les normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre, estableix la regulació dels permisos laborals dels treballadors d’empreses privades. L’esmentat article estableix:

1.- El dia de les eleccions, les empreses hauran de concedir als treballadors/es que tinguin la condició d’electors i que tinguin l’obligació de treballar en aquesta data, un permís màxim de fins a 4 hores de la jornada laboral, retribuït i no

+Veure els comentaris

Com recuperar l’habitatge per impagament del llogater?

El contracte d’arrendament de l’habitatge és aquell en el que el propietari de l’habitatge cedeix l’ús i gaudiment de la mateixa a favor d’un tercer, per un temps determinat i a canvi d’una renda, perquè pugui destinar-la com habitatge.

A vegades durant la vigència del contracte, l’arrendatari deixa de pagar les rendes mensuals pactades en el contracte i continua ocupant l’habitatge amb la intenció de no tornar-se-la al propietari. En aquestes ocasions existeix un incompliment de contracte per part de l’arrendatari i l’arrendador propietari pot recórrer a la via judicial per posar

+Veure els comentaris

Breu aproximació a la “FIDUCIA CUM AMICO”

Aquesta figura, vigent en l’actualitat, es remunta al Dret Romà Clàssic que la defineix com un contracte en el que una persona -fiduciant- transmet a una altre -fiduciari- la propietat d’una cosa amb finalitats de diferent naturalesa. La cosa és confiada a persona lleial que només adquireix la propietat segons la finalitat que es persegueix (dipòsit, comodat, donació amb obligació de restitució). En tot cas, l’adquirent és propietari “aparent” doncs ha de restituir la cosa en qualsevol moment en el que el fiduciant el requereixi per tornar-la. Al Dret Romà aquesta figura estava protegida

+Veure els comentaris

Jutjats especialitzats en reclamacions contra bancs: Qui resoldrà la meva reclamació?

El passat 25 de maig de 2017 la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial va assolir l’Acord de mateixa data pel qual s’atribueix a determinats Jutjats, en l’àmbit provincial, la competència exclusiva i no excloent per conèixer de la matèria relativa a les condicions generals incloses en els contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari de les quals sigui persona física. Aquest acord va ser publicat al BOE núm. 126, de 27 de maig de 2017.

+Veure els comentaris

Quant dura un contracte de lloguer?

Sens dubte es tracta d’un tema controvertit. Fa anys vaig anar a visitar un pis amb la intenció de llogar-lo i el comercial de la immobiliària que me’l va ensenyar, al consultar-li per la durada del contracte em va contestar que “per llei havia de durar mínim 5 anys” – en aquell moment encara no havia tingut lloc la reformar del 2013-. Fals. La Llei en cap cas estableix el termini de duració del contracte al que s’han de sotmetre les parts.

La Llei d’Arrendaments Urbans es molt clara quan a l’apartat

+Veure els comentaris

Canvis en les despeses deduïbles dels autònoms per a 2018

La Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treballador Autònom entra en vigor després de publicar-se dimecres en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

En aquest article ens centrarem exclusivament en les mesures que afecten a l’àmbit fiscal, concretament en les modificacions en l’Impost sobre a Renda de les Persones Físiques (IRPF) que entraran en vigor l’1 de gener de 2018.

El títol V de la Llei està destinat a clarificar la deduïbilitat de les despeses en les que incorren els autònoms en l’exercici de

+Veure els comentaris

Incident possessori en les execucions hipotecàries

Sovint en el curs dels procediments d’execució hipotecària sorgeix l’existència de persones, diferents a l’executat, que ocupen l’immoble embargat objecte d’autos.

A aquestes persones, de conformitat amb la Llei d’Enjudiciament Civil, se’ls notifica l’existència de l’execució perquè en el termini de deu dies puguin presentar davant el Jutjat els títols que justifiquin la seva situació.

En moltes ocasions, aquesta ocupació és totalment legítima a l’existir un contracte que acredita el seu dret. Però en

+Veure els comentaris

Legal Management Forum 2017: Embracing Innovation

Embracing Innovation!!

Sota aquest lema s’ha celebrat avui la Quarta Edició del Legal Managment Forum, en la que de nou, MES no ha volgut faltar, escoltant els ponents i prenent bona nota de tot el que s’ha parlat i debatut.

Aquest foro ens permet, com a empreses de serveis legals, ja no com a despatx d’advocats, reflexionar i replantejar la forma de treballar, la forma d’organitzar-nos, la forma de ser, i en definitiva redissenyar en determinats casos el nostre

+Veure els comentaris

Venciment anticipat: una suspensió controvertida

Recentment, el despatx MES ADVOCATS I GESTIÓ ha obtingut una resolució judicial que no acorda la suspensió del procediment judicial, sol·licitada per la part executada, en un procediment d’execució hipotecària iniciat l’any 2013. Tot seguit ho expliquem.

La part executada, quatre anys més tard de l’inici del procediment judicial, és a dir l’any 2017,  va sol·licitar la suspensió del procediment judicial per considerar que en el contracte de préstec hipotecari existia una clàusula nul.la

+Veure els comentaris

Què cal saber per registrar una marca?

En aquest article explicarem el procediment necessari per a registrar una marca i per aquest motiu al·ludim al significat que l’article 4 de la Llei de Marques estableix per marca: “tot signe susceptible de representació gràfica que serveixi per distingir en el mercat productes o serveis d’una empresa dels altres.

En primer lloc, per a què un empresari adquireixi el dret de propietat sobre una marca haurà d’iniciar el procediment de registre pel qual l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (des d’ara OEPM) dictarà una resolució del expedient.

+Veure els comentaris

Diferència entre sucursal, establiment permanent i filial

En aquest post analitzarem quines són les diferències entre una sucursal, una filial i un establiment permanent, que sovint poden ser confoses i utilitzades col·loquialment com a figures iguals, però que tenen característiques clarament diferenciades.

SUCURSAL

Quan parlem de sucursal, parlem d’un establiment secundari o accessori al principal però dotat de representació permanent i de certa autonomia de gestió a través de la qual

+Veure els comentaris

Què puc fer si no em paguen una factura?

En aquest post donarem uns consells útils a l’hora de reclamar una factura que ens ha deixat impagada un client. Cal tenir en compte que quan fem referència a “factura impagada” fem referència també a qualsevol altre tipus de deute que tinguem pendent de cobrar.

Tot i que el millor seria recuperar-la de forma amistosa (proposant facilitats de pagament al deutor, com fraccionar el deute en varis terminis, establir un calendari de pagaments y qualsevol altra alternativa que pugui sorgir en la negociació), malauradament, el més probable és que ens

+Veure els comentaris

Reclama la teva plusvàlua

Ha hagut de fer front a una plusvàlua municipal en els darrers 4 anys? Sap que té la possibilitat de reclamar-la si la venta de l’immoble no ha suposat un increment real de valor?

La possibilitat existeix des de l’11 de maig de 2017, quan el Tribunal Constitucional va declarar en la seva Sentència de la mateixa data la inconstitucionalitat de determinats articles del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, fet que suposa que els contribuents només hauran de

+Veure els comentaris

La AIE (Agrupació d’Interès Econòmic), una figura desconeguda i infrautilitzada

Amb aquest post volem explicar de forma breu però clara què és, per a què serveix i com es constitueix una AIE (Agrupació d’Interès Econòmic).

Comencem!

El primer que cal saber en relació a les AIE és que es tracta d’una figura amb plena capacitat jurídica mercantil (és a dir amb personalitat pròpia com podria ser una SL) però que a diferència d’una societat limitada, no pot tenir ànim de lucre com a tal. Per contra els beneficis o pèrdues que pugui tenir

+Veure els comentaris

La polèmica de l’article 160f) de la Llei de Societats de Capital en les compravendes de béns immobles

La Llei 31/2014, de 3 de desembre, va introduir la norma de l’article 160 f) de la Llei de Societats de Capital (d’ara endavant la Llei) que ha generat controvèrsia entre els Notaris i els Registradors de la Propietat.

L’article 160 f) de la Llei s’incorpora a fi de millorar el govern corporatiu de les societats en atribuir a la Junta General competència per a deliberar i prendre decisions sobre “l’adquisició, l’alienació o l’aportació a una altra societat d’actius essencials”.

+Veure els comentaris

Quins passos he de seguir en la tramitació d’una herència?

1.- Recopilació dels primers documents

En primer lloc, abans de tot caldrà que recopilem els següents documents essencials per al inici de la tramitació de l’herència:

a)   Certificat de defunció – Aquest s’obté del Registre Civil del lloc de defunció i es pot obtenir per la pàgina web del Ministeri de Justícia (link)

b)    Certificat d’últimes voluntats  – una vegada passats 15 dies hàbils des de la defunció es pot sol·licitar a la Gerència Ministeri Justícia presentant el certificat de defunció i el comprovant del pagament de la taxa. Amb aquest document

+Veure els comentaris

Qui paga l’IBI de l’exercici en curs en una compravenda?

Just ara fa un any fou dictada una nova Sentència per part del Tribunal Suprem (Sentència 409/2016, de 15 de juny) que ve  a determinar qui haurà d’assumir l’Impost de Béns Immobles quan hagi tingut lloc la transmissió de la finca. Fins llavors, era una qüestió controvertida, amb criteris diferents per part de les distintes Audiències Provincials.

La Sentència ve a resoldre un cas en el que després de la transmissió d’unes places d’aparcament el 16 de març de 2009, la part venedora va procedir a reclamar a la

+Veure els comentaris

I Congrés Internacional de Legaltech i Startups jurídiques

El passat 18 de maig va tenir lloc a Hernani el I Congrés Internacional de Legaltech i Startups jurídiques, un esdeveniment que segons van indicar els seus organitzadors no es destina en exclusiva al sector jurídic sinó a tota persona o empresa que tingui interès en el món legal i en la tecnologia, trobant en aquesta combinació una oportunitat de negoci.

Però… què és exactament el Legaltech?

+Veure els comentaris

Quins són els documents que t’ha d’entregar el venedor en la compra d’una vivenda de 2a mà?

(II)  VIVENDES DE SEGONA MÀ

Havent analitzat ja en un primer post la documentació a sol·licitar en les vivendes de primera transmissió, en aquest segon article ens centrarem en els documents obligatoris a entregar en les vivendes de segona mà, que no són tant amplis com en l’altre cas.

Els immobles de segona mà són els que ja han estat transmesos amb anterioritat i per tant han estat utilitzats. En aquests casos la majoria de documentació tècnica que ha hagut de ser requerida en els immobles de primera

+Veure els comentaris

El Tribunal Suprem no obliga a les empreses a registrar la jornada diària dels treballadors

La recent sentència del Tribunal Suprem, de 23 de març de 2017, ha anul·lat la sentència de l’Audiència Nacional de 4 de desembre de 2015 que establia l’obligació empresarial de disposar d’un sistema de registre de jornada dels seus treballadors.

El Tribunal Suprem condiciona l’obligació de registre a l’efectiva realització d’hores extraordinàries. És a dir, estableix que  l’apartat cinquè de l’article 35 de l’Estatut dels Treballadors només obliga, llevat pacte que ampliï

+Veure els comentaris

Renda 2016: dates i novetats a tenir en compte

El proper dia 5 d’abril comença la campanya de Renda de 2016, que podrà presentar-se a partir d’aquesta data i fins al 30 de juny.

Aquest any, s’ha de tenir en compte que desapareix definitivament el programa PADRE al que estàvem tant acostumats. En el seu lloc, disposarem de la plataforma RENDA WEB, que ja es va posar en marxa la campanya anterior. Aquest nou sistema, funciona de manera similar el programa PADRE, però amb l’avantatge que podrà ser utilitzat des de qualsevol dispositiu electrònic

+Veure els comentaris

La compravenda de immobles en concurs de creditors

Actualment, al marge del que disposa la Llei Concursal i la normativa Hipotecària, existeixen diferents criteris entre els Jutges i els Registradors de la Propietat en relació a la compravenda d’un immoble afecte a crèdit amb privilegi especial.

El principal objectiu en un concurs de creditors que es troba a la fase de liquidació és intentar que la majoria dels creditors recuperin l’import degut per l’entitat concursada.

En relació amb el pagament a favor dels creditors

+Veure els comentaris

Són nul·les totes les clàusules sòl?

El ple de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Suprem (TS), al resoldre un recurs de cassació del BBVA, ha aplicat per primera vegada la retroactivitat total de la nul·litat de les clàusules sòl, adaptant així la jurisprudència de la Sala a les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 21 de desembre de 2016. Això va tenir lloc el passat 13 de febrer de 2017 havent comunicat el Ple de la Sala Civil només el resultat de la seva deliberació, restant a l’espera de la publicació del contingut íntegre de la

+Veure els comentaris

Quins són els documents que t’ha d’entregar el venedor en la compra d’una vivenda de 1a transmissió?

(I)  VIVENDES DE PRIMERA TRANSMISSIÓ

És important quan s’està pensant en la compravenda d’un pis saber els documents que necessitarem demanar al venedor i que té l’obligació d’entregar-nos. Aquests variaran en funció de si es tracta d’una vivenda de primera transmissió (pis d’obra nova) o de segona transmissió (pis de segona mà).

En  aquest primer post ens ocuparem dels documents obligatoris a entregar per a les compravendes de vivendes

+Veure els comentaris

Seguirem pagant l’impost de plusvàlua?

Recentment el Tribunal Constitucional (TC), en Sentència de 16 de febrer de 2017, ha declarat inconstitucionals els articles 4 i el 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) del Territori Històric de Guipúscoa.

La Sentència tracta el cas de la transmissió d’un immoble per import de 600.000 Euros que havia sigut adquirit 11 anys abans per import de 3.101.222,45 Euros.

+Veure els comentaris

Com declarar les quantitats percebudes en concepte de clàusules sòl?

Amb l’aprovació del Reial Decret-Llei 1/2017, de 20 de gener, el Govern estableix les mesures per a facilitar la devolució de les quantitats indegudament satisfetes pels consumidors a les entitats de crèdit en aplicació de clàusules sòl contingudes en contractes de préstec.

Com a conseqüència d’això, es modifica la Llei de IRPF amb la finalitat de regular els efectes fiscals derivats de la devolució

+Veure els comentaris

Nova reforma de la Llei hipotecària

Fa ja unes quantes setmanes que s’està parlant de la reforma de la Llei Hipotecària, sense que sembli que hi hagi acord en el Govern sobre el grau de reforma que es pretén assolir. Així, si bé fa escassos dies el Ministre De Guindos anunciava una reforma en profunditat, segons indiquen fonts del Ministeri de Justícia, la reforma es limitarà a tant sols 8, 10 o 12 articles, essent una mera transposició a la legislació nacional de la directiva sobre contractes de crèdits.

Segons sembla, les objeccions en fer una reforma en

+Veure els comentaris

Quina Llei successòria és d’aplicació en cas de viure a l’estranger?

En els últims anys, cada vegada ha estat més habitual la mobilitat de persones dins de la Unió Europea. Això ha comportat un increment de successions mortis causa amb un component internacional amb dificultats alhora de determinar la legislació aplicable. És per això, que el Reglament europeu 650/2012, que va passar a ser aplicable a l’Estat espanyol el 17 d’agost del 2015, va sorgir amb l’objecte d’unificar el criteri en quan a competència, llei aplicable i reconeixement i execució de resolucions successòries dins del territori de la Unió

+Veure els comentaris

Conseqüències processals de l’incompliment empresarial del control del temps de treball

La jurisprudència consolidada ha vingut dipositant sobre el treballador la càrrega de la prova en relació a la realització de les hores extraordinàries, és a dir, quan el treballador interposava una reclamació de quantitat en concepte d’hores extraordinàries, aquest venia obligat a acreditar de forma concreta i detallada la realització de les mateixes, havent de demostrar cada una d’elles dia a dia i hora a hora per poder establir amb tota precisió les circumstàncies i nombre de les mateixes, amb la conseqüent dificultat probatòria que aquest fet comportava.

Ara bé, els recents pronunciaments de la Sala Social

+Veure els comentaris

Quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat

Les empreses públiques o privades que ocupen a 50 treballadors o més estan obligades a la reserva del 2% dels llocs de treball per persones amb discapacitat.

A efectes del còmput del dos per cent del treballadors amb discapacitat en empreses de més de 50 treballadors, s’han de tenir en compte les següents regles:

 1. El període de referència seran els 12 mesos anteriors , fent una mitjana de treballadors ocupats. Els treballadors contractats a temps parcial i fixes discontinus no tenen

+Veure els comentaris

Noves mesures en matèria social per l’any 2017

El Reial Decret Llei 3/2016 de 2 de desembre, publicat el dia 3 de desembre de 2016, va establir el límit màxim i la base màxima de cotització aplicable durant el pròxim any 2017, així com el salari mínim interprofessional per l’any 2017.

A partir del dia 1 de gener de 2017, la base màxima de cotització serà de 3.751,26€, un 3% superior a la base màxima vigent durant l’any 2016 (3.642€).

D’altra banda, el salari mínim interprofessional mensual aplicable durant l’any 2017  s’incrementarà en un 8% (707,60€), respecte el fixat per l’any 2016 (655,20€).

Entrada en vigor del Subministrament Immediat de Informació (SII)

Aquest nou sistema, que romania guardat en un calaix, finalment veurà la llum el 2017.

El Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de mitjans electrònics en la gestió de l’Impost sobre el Valor Afegit, que modifica el reglament de l’IVA, estableix la implantació a partir de l’1 de juliol de 2017 del Subministrament Immediat de Informació, en endavant SII.

Aquest sistema de SII consisteix en l’administració dels

+Veure els comentaris

Noves modificacions en l’Impost sobre Societats

El passat dia 2 de desembre, va ser aprovat un nou Reial Decret-Llei (en endavant Reial Decret) pel que es van adoptar mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social.

El text normatiu inclou tres mesures en l’àmbit de l’Impost sobre Socitats amb la finalitat d’elevar la recaptació.

Per als períodes impositius que s’inicien a partir de l’1 de gener de 2016, el Reial Decret introdueix les següents

+Veure els comentaris

L’AEAT elimina els ajornaments a partir del 2017

El Reial Decret-Llei 3/2016, de 2 de desembre, pel que s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances publiques i altres mesures urgents en matèria social, estableix, a més d’altres mesures tendents a augmentar la recaptació, l’eliminació de la possibilitat d’ajornar o fraccionar determinades obligacions tributàries.

+Veure els comentaris

La prestació per maternitat, exempta de IRPF

La sentencia del TSJ de Madrid dóna la raó a una contribuent i obliga a Hisenda a retornar 3.135,11€ de l’IRPF de la seva prestació per maternitat, perquè entén que aquesta prestació està contemplada entre les rendes exemptes regulades en la Llei del IRPF.

No obstant, s’ha de tenir en compte que l’Agència Tributària no té el mateix criteri i considera que es tracta d’una renda del treball a la que no és aplicable l’exempció prevista en

+Veure els comentaris

Cèdula d’habitabilitat: què és i on és necessària per vendre un habitatge?

La cèdula d’habitabilitat és el document que reconeix l’aptitud d’un immoble per a ser destinat a habitatge, és a dir, reconeix que l’immoble compleix amb els requisits tècnics d’habitabilitat previstos a la Llei.

La cèdula d’habitabilitat té els seus orígens l’any 1937, però en l’actualitat no és l’únic document que certifica que els immobles puguin ser destinats a habitatge.

És per això que, des de fa algun temps, certes Comunitats Autònomes no consideren necessari la cèdula d’habitabilitat

+Veure els comentaris

Legal Management Forum: Passió per innovar

Un any més MES ADVOCATS ha volgut assistir al “Legal Managment Forum” per tal de seguir de ben a prop els reptes de futur en el món de l’advocacia i així ser capaços de seguir creixent i evolucionant amb la voluntat de millorar la nostra prestació de serveis, oferint major qualitat als nostres clients actuals i futurs.

+Veure els comentaris

Obligació a la comunicació electrònica amb les Administracions

El passat dia 2 d’octubre, va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, establint l’ús dels mitjans electrònics de manera obligatòria per a “totes” les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, i de manera voluntària, per a les persones físiques, en les seves relacions amb l’Administració.

Fins ara, estaven obligades les persones jurídiques, però a partir del dia 2, ho estan també, entre d’altres:

+Veure els comentaris

Pujada dels pagaments fraccionats de l’impost sobre societats

El passat 30 de setembre de 2016, es va publicar al BOE un Reial Decret-Llei pel qual es van introduir mesures tributàries dirigides a reduir el dèficit públic.

Aquest Reial Decret-Llei ve motivat per la necessitat d’assolir l’objectiu de dèficit públic fixat per la Unió Europea.

A l’efecte d’aconseguir l’augment dels ingressos tributaris, s’ha afegit una disposició addicional a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats (LIS), en virtut de la qual s’han introduït les següents modificacions en el

+Veure els comentaris

Els dissabtes, dies inhàbils a l’Administració

El 2 d’octubre de 2016, va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Una de les novetats importants d’aquesta norma és la prevista a l’article 30.2 segons el qual s’estableixen els dissabtes com a dies inhàbils a efectes del còmput de terminis.

+Veure els comentaris

Programa d’ajuts per a treballadores i treballadors autònoms

Fins el proper 30 de novembre de 2016, es poden sol·licitar els ajuts de fins 4.000 euros que l’Ajuntament de Barcelona concedeix als treballadors autònoms per iniciar noves activitats econòmiques.

Els ajuts van dirigits a persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors/es autònoms o socis de cooperatives de treball associat.

Els requisits que s’han de complir són:

+Veure els comentaris

La Societat Civil, la gran desconeguda

Existeixen molts tipus de societats, segur que haureu sentit a parlar de les societats de responsabilitat limitada i les societats anònimes, però si us anomenem la Societat Civil, és molt probable que us resulti del tot desconeguda.

No obstant, les Societats Civils són un tipus de societats tant vàlids com qualsevol altre i potser, si esteu pensant en constituir una societat, us interessarà saber quines són les seves característiques per comprovar si s’adapta a les vostres necessitats.

Definició i tipus

El Codi Civil defineix aquesta societat com el contracte pel que dos o més persones posen en comú capital amb el propòsit de repartir-ne els guanys.

+Veure els comentaris

Com comptabilitzar els moviments de PayPal

Cada vegada és més habitual que autònoms i empreses utilitzin eines de cobrament i pagament com PayPal i en ocasions sorgeixen dubtes de com s’han de comptabilitzar aquests moviments, quin compte comptable s’ha d’utilitzar, si són deduïbles les despeses generades, etc.

PayPal és una entitat de crèdit establerta a Luxemburg que, a l’estar qualificat com a paradís fiscal per Espanya, té restringida la seva operativa en el nostre país a la intermediació en l’enviament i recepció de diner electrònic i no pot concedit préstecs ni remunerar dipòsits.

Per tant, a nivell comptable, funcionaria com un compte bancari, pel que podria utilitzar-se un compte contable 572.

+Veure els comentaris

Finalització dels beneficis del mínim exempt de cotització a la Seguretat Social (tarifa reduïda)

El proper 31 d’agost de 2016 finalitzen els beneficis a la contractació indefinida prevista a l’article 8 de la Llei 25/2015 de 28 de juliol, motiu pel qual creiem oportú fer un recordatori de les característiques principals d’aquest incentiu a la contractació.

Aquesta mesura preveu la possibilitat d’aplicar durant 24 mesos un mínim exempt de 500€ sobre la base de cotització per contingències comunes d’empresa (118€ de quota). En el

+Veure els comentaris

Els problemes pràctics de la subhasta judicial electrònica

Tal i com informàvem al nostre post anterior de 05-10-2015, el passat 15 d’octubre de 2015 es va posar en marxa la subhasta judicial electrònica, una mesura que ha suposat una autèntica revolució respecte a l’anterior normativa de subhasta presencial. L’aplicació telemàtica pretén solucionar la manca de publicitat i transparència del model anterior, però, tot i el avantatges projectats en la mesura, la realitat ha

+Veure els comentaris

Societat anònima o societat limitada? Principals punts en comú i diferències

Sovint arriben clients al nostre despatx preguntant quina forma societària és la més avantatjosa. Podríem dir que no hi ha una forma societària millor o pitjor, sinó que, en tot cas, s’ha de triar la que s’ajusti a cada empresa en concret. Per tant, l’elecció final de la forma societària dependrà de l’objectiu de la societat, de com es vulgui regular i de la seva finalitat.

Ara bé, sí que hi ha una pregunta recorrent, donat que es tracta de les dues formes societàries més conegudes popularment: Societat Anònima o Limitada?

Intentarem donar llum a aquesta pregunta, explicant breument els seus punts en comú i les seves principals diferències.

+Veure els comentaris

IV Jornada d’Advocacia Virtual de la UOC

El passat 27 de maig, es va celebrar una nova edició de les Jornades d’Advocacia Virtual organitzades per la UOC, en les que aquest any, es tractava de profunditzar en aspectes com la qualitat, les operacions i els processos com elements de fidelització en els despatxos d’advocats i empreses de serveis jurídics.

Aquest any, MES ADVOCATS va ser convidat com a ponent de les Jornades, amb la finalitat d’explicar la transformació del despatx d’advocats a empresa de serveis professionals, podent compartir la

+Veure els comentaris

Fi de l’emissió dels certificats de personalitat jurídica

El Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança en les transaccions electròniques en el mercat interior i pel que es deroga la Directiva 1999/93/CE que va entrar en vigor el 14 de setembre de 2014, serà plenament aplicable a partir del proper 1 de juliol de 2016.

Com en aquest Reglament no es preveu l’emissió de certificats de firma electrònica a favor de persones

+Veure els comentaris

Evidents símptomes de recuperació del sector en la nova edició del Saló Immobiliari Internacional de Madrid – SIMA 2016

Entre el 5 i el 8 de maig s’ha celebrat al Pavelló 7 de Feria de Madrid el SIMA (Salón Inmobiliario Internacional Madrid). Es tracta d’una fira del sector destinada tant a públic com a professionals del sector i que aquest any ha aconseguit un increment dels seus visitants.

Si comencem per les xifres, aquest any a SIMA s’han pogut visitar més de 200 expositors (un 25% més que l’edició anterior i amb un 30% més de superfície contractada), entre els quals trobem promotors immobiliaris, agències, consultores, entitats financeres, asseguradores, taxadores,

+Veure els comentaris

Com constituir una SL a Espanya si ets estranger

Si ets estranger i estàs pensant en constituir una Societat de Responsabilitat Limitada (S.L.) a Espanya, en aquest post trobaràs un resum dels principals passos que hauràs de seguir.

En primer lloc, cal dir que les societats de responsabilitat limitada són un dels tipus de societat més comuns a Espanya ja que són les més apropiades si el que es vol és constituir una societat petita evitant que els seus socis responguin il·limitadament dels deutes de la mateixa.

+Veure els comentaris

Nou cop a les clàusules sòl

El passat 7 d’abril de 2016, el Jutjat Mercantil número 11 de Madrid dictava una esperada Sentència que resol una qüestió tant controvertida com són les clàusules sòl en les hipoteques subscrites amb consumidors. La importància del procediment deriva del fet que es tracta d’una macrodemanda formulada per uns 15.000 afectats contra un total de 101 entitats bancàries (reduïdes a 40 després de diverses operacions de fusió entre les citades entitats).

+Veure els comentaris

Arrenca la campanya de Renda 2015

La campanya de IRPF de 2015 presenta importants novetats respecte a l’anterior, doncs la gran majoria de canvis aprovats amb l’anomenada “reforma fiscal”, van entrar en funcionament el passat 1 de gener de 2015.

Determinades modificacions introduïdes son favorables al contribuent, com la baixada de tipus de gravamen, l’increment

+Veure els comentaris

S’amplia el límit per a sol•licitar ajornaments sense garantia fins a 30.000€ per deutes gestionades per les Comunitats Autònomes

Fa uns mesos parlàvem de la publicació de l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre, per la que s’augmentava a 30.000 euros el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes derivats de tributs gestionats per l’Estat.

Doncs bé, les mateixes raons que van motivar aquest canvi, serveixen ara per establir el mateix límit per a l’exempció de l’obligació d’aportar garanties per a l’obtenció d’ajornaments o fraccionaments de deutes derivats de tributs cedits, els quals la seva gestió recaptatòria correspongui

+Veure els comentaris

Blanqueig de capitals

Pels advocats en exercici, tan important com aconseguir un bon client, és conèixer amb qui realment s’està establint la relació de negoci amb la finalitat que aquesta relació no pugui servir a d’altres fins espuris allunyats de la mateixa, com podrien ser-ho el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

Per prevenir desagradables sorpreses, com les citades anteriorment, hem de fixar-nos en el que estableix la normativa que regula aquestes qüestions, concretament a la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i el Reial Decret
304/2014, de 5 de maig

+Veure els comentaris

Amortització del fons de comerç a partir del 2016

La Llei 22/2015 de 20 de juliol d’Auditoria de comptes, en la seva modificació de l’article 39 del Codi de Comerç, ha establert que els immobilitzats intangibles són actius de vida útil definida i, per tant, quan aquesta vida útil no pot estimar-se de manera fiable, s’amortitzarà en un període de 10 anys.

+Veure els comentaris

L’Administració a casa: el sistema “Cl@ve”

El sistema “Cl@ve” és una plataforma de verificació d’identificació que permet a l’usuari mitjançant una contrasenya accedir a diferents serveis electrònics de l’administració amb plenes garanties de seguretat, estalviant a l’usuari una gran quantitat de temps en desplaçaments innecessaris a les administracions públiques. Prèviament a la

+Veure els comentaris

Els imports entregats a compte en les compravendes d’immobles en construcció

Fins el passat 1 de gener de 2016 aquesta qüestió venia regulada per la Llei 57/1968 i el Decret 3114/1968, i bàsicament establia que els promotors d’habitatges havien de garantir la devolució dels imports entregats a compte a través d’una assegurança o aval Bancari pel cas que la construcció finalment no s’iniciés o no arribés a bon port.

A partir del passat 1 de gener de 2016, aquesta normativa ha quedat totalment derogada i ha entrat en vigor la Llei 20/2015 d’ordenació, supressió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores que, en la seva Disposició Final Tercera, modifica la LOE (LLei d’Ordenació de l’Edificació) pel que fa precisament als imports entregats a compte en les compravendes

+Veure els comentaris

És necessària la realització d’escriptura pública per a la modificació de l’Administrador Social?

A diferència del que majoritàriament es pensa, no és obligatori acudir al notari per a la modificació o cessament dels administradors de les societats mercantils, sempre i quan la modificació s’enquadri en algun dels règims d’administració contemplats en els Estatuts. Així doncs, podrem estalviar-nos el cost de l’escriptura pública per aquest tipus de modificacions. Ara bé, sí  que caldrà passar pel Registre Mercantil per tal que la modificació efectuada quedi inscrita degudament i per tant els honoraris d’aquest no ens els podem estalviar.

+Veure els comentaris

Actualització dels valors cadastrals

El passat 28 de setembre es va publicar al BOE la Orden HAP/1952/2015, de 24 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016” que ha entrat en vigor de l’1 de gener de 2016.

L’objectiu d’aquesta Ordre és donar compliment al disposat a l’article 32.2 del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari que disposa que les Lleis de Pressupostos

+Veure els comentaris

Comunitat de propietaris: principals novetats de la modificació de la Llei

El passat 20 de juny de 2015 va entrar en vigor la Llei 5/2015 que modifica el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya en matèria de propietat horitzontal. La citada llei ve a resoldre els dubtes que havia suscitat aquesta des de la seva promulgació el 2006 i que la doctrina i la jurisprudència havien hagut d’anar interpretant per clarificar-la. Així doncs, la citada modificació, neix amb l’objectiu de donar solució a part del problemes i imprecisions detectats en l’aplicació de la norma.

Passem doncs a analitzar a continuació, el petit recull que hem preparat de les modificacions que considerem més

+Veure els comentaris

Adéu al paper en l’Administració de Justícia

A partir d’avui, 1 de gener de 2016, tots els procediments judicials que s’iniciïn es tramitaran a través dels sistemes telemàtics o electrònics existents de l’Administració de Justícia.

Les noves tecnologies s’implanten en seu judicial i tots els professionals de la justícia, òrgans judicials i fiscalia estan obligats a utilitzar aquests sistemes per a la presentació d’escrits i documents així com per la realització d’actes de comunicació processal. L’objecte no és altre que donar compliment al “Projecte Paper Zero” que s’estableix en el sistema operatiu “Lexnet desenvolupat pel Ministeri de

+Veure els comentaris

Modificacions en la Llei d’Enjudiciament Civil

La Llei 42/2015, de 5 d’octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil (d’ara endavant la Llei) ha introduït importants canvis en l’Administració de Justícia així com a la majoria dels procediment judicials. A continuació, fem referència a les últimes modificacions més rellevants:

1)       Del Judici Ordinari: S’imposa l’obligatorietat de la nota de prova. La proposició de prova s’haurà de proposar de forma verbal però, com a novetat, en aquell mateix acte s’haurà d’aportar escrit detallat de la mateixa. L’omissió de la presentació d’aquest escrit no donarà lloc a l’inadmissió de la

+Veure els comentaris

Llei de la Jurisdicció Voluntària

La Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària és una Llei innovadora i a la vegada complexa, atès que dibuixa un  escenari completament diferent respecte al que hi havia fins ara: nous operadors jurídics en joc, amb competències exclusives i d’altres compartides. Alhora comporta també la modificació d’articles del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil.

Al respecte, cal destacar que suposa la fi de l’exclusivitat de la intervenció del  Jutge en matèria de jurisdicció voluntària. Així doncs, una de les grans novetats que comporta és l’ampliació dels operadors jurídics que poden intervenir en determinats actes de jurisdicció  voluntària, no en tots. Aquest operadors són

+Veure els comentaris

Novetats en les comunicacions de incapacitat temporal

A partir d’avui, 1 de desembre de 2015, entren en vigor els nous comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta mèdica, aprovats mitjançant l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny que desenvolupa la gestió i control dels processos d’incapacitat temporal en els primers 365 dies de durada.

Les principals característiques que incorporen aquests comunicats mèdics són:

- Els comunicats de baixa, confirmació i alta s’estendran en funció de la durada estimada segons el criteri mèdic.

- S’estableixen quatre grups de processos en funció de durada:

+Veure els comentaris

El perdó dels deutes de la persona física

El Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer,  de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, més conegut com a Llei de la Segona Oportunitat per a tornar a començar, estableix un mecanisme revolucionari en el nostre sistema jurídic i que prové d’altres sistemes jurídics com l’alemany o el francès, on milers de ciutadans s’han adherit amb èxit a aquests tràmits.

La Llei de la Segona Oportunitat preveu un procediment judicial que permet

+Veure els comentaris

Terminis per conservar la documentació de la teva empresa

T’ensorra la documentació de la teva empresa?

No saps quant temps has de conservar cada tipus de document?

L’obligació de conservació dels documents varia segons de quin tipus siguin: factures, extractes bancaris, rebuts, nòmines, declaracions fiscals, etc.

Al següent esquema pots veure els terminis de conservació de cadascú:

+Veure els comentaris

Plusvàlues en entredit

L’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a plusvàlua, és un impost municipal directe regulat actualment pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de Hisendes. Aquest afecta als béns de naturalesa urbana, i s’aplica en els supòsits de transmissions d’aquests (ja sigui transmissions a títol lucratiu com són donacions o herències, o bé a títol onerós com per exemple una compravenda). L’impost es calcula en base al valor

+Veure els comentaris

Nou criteri de nul·litat de les clàusules sòl

La Comissió Europea ha comunicat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que defensa la irretroactivitat total de les clàusules sòl si són declarades nul·les en sentència ferma. La consulta deriva d’alguns tribunals espanyols sobre aquesta qüestió, concretament d’un informe referent a un cas d’una clàusula sòl d’una hipoteca de Cajasur. No obstant, el daltabaix  econòmic afectaria a tot el sector.

Aquest criteri contradiu la Sentencia del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013,

+Veure els comentaris

La nova advocacia vista pel Legal Management Forum

Ahir es va celebrar la segona edició del “Legal Management Forum”, un esdeveniment que com els seus propis organitzadors indiquen reflexiona sobre els principals reptes i oportunitats del sector de l’advocacia. MES ADVOCATS va ser present en aquesta segona jornada de la que, entre d’altres, hem extret les següents reflexions:

1.- El mercat ha evolucionat i segueix evolucionant, motiu pel qual els despatxos han d’avançar. Per poder-ho fer cal reconnectar amb l’esperit emprenedor que tots els socis dels despatxos tenim i des d’aquesta perspectiva enfocar el futur.

+Veure els comentaris

Hisenda amplia el límit per a sol·licitar ajornaments sense garantia fins a 30.000€

Avui s’ha publicat al BOE l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre, per la que s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament fins a 30.000 euros.

L’ordre entra en vigor demà dia 21 de octubre i permetrà sol·licitar ajornaments sense aportar garanties fins a un màxim de 30.000 euros (fins ara el màxim era de 18.000 euros).

+Veure els comentaris

Constitució de societats telemàtiques

El 29 de setembre de 2013 s’aprovà la Llei d’emprenedors, que va derogar parcialment l’ article 5 del RDL 13/2010 eliminant la possibilitat de constituir societats exprés i preveient al seu lloc la constitució telemàtica de societats de responsabilitat limitada a través d’un sistema de tramitació telemàtica anomenat CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresa) que s’ha de dur a terme a través dels PAE (Punts d’atenció al Emprenedor).

Així doncs, les dues maneres de constituir  societats de responsabilitat limitada telemàtiques són les següents:

+Veure els comentaris

És recuperable la prestació de desocupació si em dono d’alta d’autònoms?

Al donar-se d’alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA) és obligatori demanar la suspensió de la prestació d’atur. D’aquesta manera, la prestació econòmica que li mancava percebre al treballador queda congelada.

+Veure els comentaris

Nova llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques

El passat divendres 2 d’octubre es va publicar en el BOE la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), que entrarà en vigor a l’any de la seva publicació, excepte les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, registre de treballadors públics habilitats, punts d’accés general electrònic de l’Administració i arxiu únic electrònic, que produiran efectes als dos anys de l’entrada en vigor de la Llei.

+Veure els comentaris

La subhasta judicial electrònica: una nova era en la justicia

El proper 15 d’octubre es posa en marxa la subhasta judicial electrònica, un altre pas més cap a la modernització de la justícia que serà d’aplicació a les subhastes de béns, ja siguin aquests hipotecats, embargats o altres tipus de béns amb valor econòmic. Aquesta nova forma ofereix les mateixes garanties que la subhasta presencial i la seva finalitat és multiplicar la publicitat dels procediments, augmentant les expectatives de venda a fi d’aconseguir un millor preu per als béns davant l’alt percentatge de subhastes que queden desertes.

+Veure els comentaris

Benvinguts

L’any 2012, MILLET ADVOCATS i SEV ASSOCIATS van iniciar un projecte en comú. Amb la nova denominació de MES ADVOCATS, vam fusionar dos despatxos d’advocats amb molts anys d’experiència acumulada en el sector jurídic, aportant cadascun els seus coneixements i capital humà. Després de tres anys de treball en comú i creixement, hem decidit fer un pas més. Acomplint les directrius del Pla Estratègic pels propers tres anys, hem canviat de seu i organitzat un entorn més obert que facilita el treball en equip i la mirada multidisciplinar dels assumptes. Al mateix temps, inaugurem la presencia activa a la blogosfera, tant des de la nostra pròpia bitàcora com exercint de visitants en aquelles en les que puguem aportar contingut d’interès.

+Veure els comentaris