Com recuperar l’habitatge per impagament del llogater?

Processal

El contracte d’arrendament de l’habitatge és aquell en el que el propietari de l’habitatge cedeix l’ús i gaudiment de la mateixa a favor d’un tercer, per un temps determinat i a canvi d’una renda, perquè pugui destinar-la com habitatge.

A vegades durant la vigència del contracte, l’arrendatari deixa de pagar les rendes mensuals pactades en el contracte i continua ocupant l’habitatge amb la intenció de no tornar-se-la al propietari. En aquestes ocasions existeix un incompliment de contracte per part de l’arrendatari i l’arrendador propietari pot recórrer a la via judicial per posar fi a aquesta situació.

El procediment judicial adequat és el procediment de desnonament per falta de pagament de rendes que té com a objectiu principal el pagament de les rendes degudes per l’arrendatari i la recuperació de la possessió de l’habitatge.

Cal tenir en compte que en general, un cop presentada la demanda de desnonament al Jutjat, el Jutge requerirà al demandat perquè en el termini de 10 dies desallotgi l’immoble, pagui a l’actor, o en el cas de pretendre l’enervació pagui la totalitat del que deu en el moment del pagament enervador del desnonament.

Què és l’enervació del desnonament? L’enervació és l’acció per la qual l’arrendatari deutor pot posar-se al dia de les rendes endarrerides en un únic pagament sense necessitat de desallotjar l’habitatge per continuar vigent el contracte d’arrendament. No obstant això, aquesta acció només es pot exercir una vegada durant la vigència del contracte d’arrendament.

Però, si l’arrendador propietari ha requerit de forma fefaent (burofax, telegrama, carta notarial) a l’arrendatari perquè procedeixi al pagament de les rendes i l’arrendatari no efectua el pagament requerit significarà que l’arrendatari ha perdut l’oportunitat de poder enervar el desnonament.

No obstant això, de conformitat amb el que disposa a la Llei d’Enjudiciament Civil, per aconseguir que l’arrendatari perdi l’acció d’enervació caldrà que el requeriment s’efectuï al menys amb 30 dies d’antelació a la presentació de la demanda i que el pagament de l’arrendatari no s’hagués efectuat a temps d’aquesta presentació.

Per tant, en el cas que l’arrendador propietari tingui constància que l’arrendatari no pot fer front al pagament de les rendes i vulgui la devolució immediata del seu habitatge, la nostra recomanació és que, amb caràcter previ a la interposició de la demanda, s’efectuï el requeriment perquè el Jutge amb posterioritat extingeixi el contracte d’arrendament i requereixi al demandat perquè desallotgi l’immoble sense oferir-li la possibilitat d’enervar el desnonament ja que aquesta acció hauria caducat.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

1 × 4 =