Constitució de societats telemàtiques

Mercantil

El 29 de setembre de 2013 s’aprovà la Llei d’emprenedors, que va derogar parcialment l’ article 5 del RDL 13/2010 eliminant la possibilitat de constituir societats exprés i preveient al seu lloc la constitució telemàtica de societats de responsabilitat limitada a través d’un sistema de tramitació telemàtica anomenat CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresa) que s’ha de dur a terme a través dels PAE (Punts d’atenció al Emprenedor).

Així doncs, les dues maneres de constituir  societats de responsabilitat limitada telemàtiques són les següents:

1.- Mitjançant escriptura pública i estatuts tipus estandarditzats (article 15)

En els Punts d’Atenció al Emprenedor (PAE)

a) Es complimentarà el DUE (document únic electrònic) i s’iniciarà la tramitació telemàtica

b) Se sol·licitarà la reserva de la denominació al Registre Mercantil Central Termini: 6 hores hàbils des la sol·licitud

c) Es concertarà immediatament la data d’atorgament de l’escriptura de constitució mitjançant l’agenda electrònica notarial. Termini: No superior a 12 hores hàbils des la tramitació.

A la notaria:

a) El notari autoritzarà l’escriptura en la data determinada havent-se d’aportar el document justificatiu de desemborsament del capital social.

b) Enviarà de forma immediata a través del sistema de tramitació telemàtica CIRCE, còpia de l’escriptura a l’Administració Tributaria sol·licitant l’assignació provisional d’un Número d’Identificació Fiscal.

c) Remetrà còpia autoritzada de l’escriptura de constitució al Registre Mercantil a través del sistema de tramitació telemàtica del CIRCE

d) Entregarà als atorgants, si ho sol·liciten, una còpia simple electrònica de l’escriptura, sense cost addicional. La còpia també estarà disponible al Punt d’Atenció al Emprenedor.

El Registrador

a) Qualificarà i inscriurà. Termini: 6 hores hàbils des la recepció telemàtica de l’escriptura.

b) Remetrà al CIRCE la certificació de la inscripció el mateix dia

c) Sol·licitarà el Número d’Identificació Fiscal definitiu a l’Administració Tributaria.

2.- Sense estatuts tipus estandarditzats (article 16)

Es constitueix amb els termes del anterior punt, amb les següents especificacions:

a) El registrador mercantil inscriurà la societat indicant exclusivament les dades relatives a denominació, domicili, objecte social, capital social i òrgan d’administració. En aquest moment es regirà per la Llei de Societats de Capital.  Termini: 6 hores hàbils

   b) L’escriptura de constitució s’inscriurà de forma definitiva en els termes del seu atorgament. Termini: El de qualificació ordinari.

El principal problema que ha comportat la nova llei des la seva entrada en vigor pel que fa a la constitució de societats telemàtiques ha estat la impossibilitat d’aplicació pràctica d’una banda per falta del desenvolupament de la llei que havia de preveure els estatuts tipus i l’escriptura pública estandarditzada, i de l’altre, la falta de posada en marxa de la plataforma tècnica que fes possible la realització de tots aquests tràmits telemàtics.  Per això, algunes Notaries i Registres Mercantils, en ares a una major flexibilització i rapidesa i per evitar l’entorpiment en la creació d’empreses, fins a data d’avui han estat aplicant l’antiga llei per tal de mantenir la possibilitat de constituir societats exprés, en quan a terminis i aranzels aplicables.

Sembla, però, que per fi ha arribat el moment de les societats telemàtiques, després de casi 2 anys des la promulgació de la Llei. El Reial Decret 421/2005 de 29 de maig que va entrar en vigor el 13 de juny de 2015 ha aprovat els estatuts-tipus a utilitzar per les societats de responsabilitat limitada tramitades telemàticament i la recent Ordre JUS/1840/2014 de 9 de setembre ja ha aprovat la escriptura pública estàndard que hauran d’utilitzar els notaris.

Així doncs, només queda esperar que s’adeqüin els canvis informàtics a la plataforma tècnica – actualment en procés –  per tal de poder dur a terme la execució efectiva i definitiva de la constitució de societats telemàtiques.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

one × three =