El Tribunal Suprem no obliga a les empreses a registrar la jornada diària dels treballadors

Laboral

La recent sentència del Tribunal Suprem, de 23 de març de 2017, ha anul·lat la sentència de l’Audiència Nacional de 4 de desembre de 2015 que establia l’obligació empresarial de disposar d’un sistema de registre de jornada dels seus treballadors.

El Tribunal Suprem condiciona l’obligació de registre a l’efectiva realització d’hores extraordinàries. És a dir, estableix que  l’apartat cinquè de l’article 35 de l’Estatut dels Treballadors només obliga, llevat pacte que ampliï aquesta obligació, a portar el registre de les hores extres realitzades i a comunicar al final de mes el seu nombre als treballadors  i a la representació legal dels treballadors.

L’esmentada sentència raona que no es pot portar a terme una interpretació extensiva de dit precepte legal, tota vegada que el sistema de control horari no és una obligació legalment imposada de forma expressa i els tribunals no poden suplir les funcions del legislador mitjançant una interpretació no ajustada amb la literalitat de les normes.  Així mateix, el Tribunal Suprem també considera que aquest control pot comportar una ingerència indeguda de l’empresa en la intimitat i llibertat del treballador, així com altres drets fonamentals, especialment en supòsits de jornada flexible, de treball des del domicili o fora del centre de treball.

Finalment, el Tribunal Suprem considera que aquesta interpretació no genera indefensió al treballador a l’hora d’acreditar la realització d’hores extres, entenent  que la manca de registre pot perjudicar, en el seu cas, a l’empresa.

Val a dir, que l’esmentada sentència conté tres vots particulars formulats per cinc magistrats contraris a la mateixa.

En conclusió, el Tribunal Suprem en contra de la interpretació efectuada per l’Audiència Nacional i seguida per Inspecció de Treball i Seguretat Social, estableix que les empreses només resten obligades a registrar la jornada efectiva dels treballadors quan realitzen hores extraordinàries.

L’obligació de registre de la jornada de treball es manté per aquells treballadors que tenen una jornada a temps parcial, en tant que dita obligació està recollida expressament a l’apartat quart de l’article 12 de l’Estatut dels Treballadors.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

twenty + two =