(CAT) Quins passos he de seguir en la tramitació d’una herència?

CivilComments

  1. Benvolguda Pilar,
   A reserves del tipus de procediment concret, com a principi general el Jutge pot demanar sense cap limitació temporal informació dels comptes i moviments.
   Si necessita més informació pot contactar amb nosaltres al 93.208.09.40 o bé a través del correu electrònic blog@mesadvocats.com
   Salutacions,

 1. Hola, mis hermanos y vamos a aceptar una herencia que comprende un inmueble, probablemente tenemos comprador.
  Mi duda es si podemos hacerlo todo al mismo tiempo, es decir, firmar la aceptación de herencia y al cabo de unos 15 dias firmar la venta del inmueble.
  Gracias.

  1. Apreciada Ana:
   Siempre que el comprador del inmueble no tenga problemas, des del momento de formalización de la aceptación de la herencia, se puede llevar a cabo la compraventa a un tercero. No obstante, es posible que el comprador exija la previa inscripción en el Registro de la Propiedad de la titularidad de la finca a nombre de los herederos que le quieres transmitir el inmueble.
   Un saludo,

  1. Apreciada Marina:
   Los plazos en una herencia son principalmente para liquidar los impuestos, tanto de sucesiones como de plusvalía. Las inscripciones en el registro pueden realizarse en cualquier momento, sin un plazo determinado.

   Un saludo,

 2. Ya tengo el certificado de defunción del registro civil, copia válida del testamento y el documento de las últimas voluntades. La semana que viene en el banco me darán el certificado de saldo a fecha de defunción. El heredero es mi padre i la difunta mi madre. Entiendo que habiendo un inmueble de por medio, el siguiente paso sería realizar el inventario de bienes i luego concertar cita con el notario para que mi padre hiciera la aceptación de herencia. Pero es en el registro civil dónde me harían el inventario? No he acabado de entender muy bien este paso. Voy por buen camino?
  Gracias por adelantado.

  1. Apreciada Cristina:
   Gracias por contactar con nosotros. Todos los pasos realizados son correctos, pero el inventario de bienes deben realizarlo los propios interesados, habitualmente con la ayuda de un abogado.
   Puedes contactar con nosotros en el correo electrónico blog@mesadvocats.com o bien en el teléfono 93.208.09.40.

   Un saludo,

 3. Som dos germans i hem de fer l’acceptació d’herència d’un pis propietat de la meva difunta mare. Però el meu germà no vol fer l’acceptació x motius monetàris. Puc fer jo l’acceptació individualment de la meva part de dita herència? ?? Hi ha testament i som els dos únics hereus.

  1. Benvolgut,

   D’acord amb la Llei, si hi ha més d’un hereu cadascú d’ells pot acceptar o repudiar l’herència lliurement i amb independència de l’altre. En tot cas si el teu germà no vol acceptar-la correspon que renunciï a la mateixa i aleshores en funció de l’establert al testament caldrà veure qui succeeix el teu germà com hereu.
   Salutacions,

 4. Hola,

  M‘han comentat que per fer l’acceptació d’herència on s’hi inclou un immoble, hem de declarar el valor d’aquest per a que es pugui calcular la quantitat d’impostos que s’han d’abonar de successió. La meva pregunta és, quin valor ha der aquest? El valor cadastral de l’immoble? Si es vol vendre l’immoble tot seguit ha de ser potser el valor acordat o previst de venda?

  Moltes gràcies

  1. Benvolgut David,
   El valor que s’ha de declarar per l’immoble en l’Impost de Successions no pot ser mai inferior al que resulti de multiplicar el valor catastral x 0,80 x el coeficient corrector que li correspongui segons la taula que facilita l’ Agència Tributària de Catalunya. En el cas que ja tinguin pactat un preu de venta, hauran de declarar l’import acordat sempre i quan, aquest sigui igual o superior al que resulti d’aplicar la fórmula explicada anteriorment.
   Esperem haver donat resposta a la teva qüestió. De no ser així, o en cas que tinguis qualsevol altre consulta, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres per aquest mateix canal o bé al telèfon 93.208.09.40 o l’email blog@mesadvocats.com.

   Salutacions,

  1. Benvolguda Cristina,

   A Catalunya, segons l’Agència Tributària de Catalunya, el termini per declarar l’adquisició de l’herència és de 6 mesos des de la data de defunció. Durant els 5 primers mesos des de la data de defunció, es pot demanar una pròrroga del termini per 6 mesos més. En aquest cas, caldrà abonar els interessos de demora (3,75%) meritats des de la finalització del període voluntari fins al dia de l’autoliquidació. En el següent link, podrà fer un càlcul estimatiu dels interessos: Simulador d’interessos

 5. El nostre pare va morir sense testar.
  Ara ja tenim, entre els germans i la mare, l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència.
  També hem pagat els honoraris i despeses notarials, de registre i l’impost de successions.
  La mare ha quedat com a usufructuaria de tots els bens.
  Cal fer algún altre pas per tenir l’escriptura de cadascun dels bens o no ?
  Algún de nosaltres es pot vendre algún dels bens o bé hem d’acordar-ho amb la mare ?

  1. Benvolgut Antonio,
   Si hi ha immobles caldrà que presenteu les escriptures al corresponent Registre de la Propietat i en cas de vehicles al registre de bens mobles per fer el canvi de titular. Pel que fa als comptes corrents simplement heu de portar les escriptures al Banc o Bancs segons sigui el cas.
   Pel que fa a si podeu vendre, per fer-ho caldrà que ho acordeu i firmi també la vostra mare al ser la usufructuària universal.
   Si tens qualsevol altra consulta, pots contactar amb nosaltres a través d’aquest canal o bé a l’adreça de correu mes@mesadvocats.com.

   Salutacions,

 6. Nuestro padre murió sin testar.
  Ahora ya tenemos, entre los hermanos y la madre, la escritura de manifestación y aceptación de herencia.
  También hemos pagado los honorarios y gastos notariales, de registro y el impuesto de sucesiones.
  La madre ha quedado como usufructuaria de todos los bienes.
  Hay que hacer algún otro paso para tener la escritura de cada uno de los bienes o no?
  Alguna de nosotros se puede vender alguno de los bienes o bien tenemos que acordarlo con la madre?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 2 =