Reclama la teva plusvàlua

Administratiu, Fiscal

Ha hagut de fer front a una plusvàlua municipal en els darrers 4 anys? Sap que té la possibilitat de reclamar-la si la venta de l’immoble no ha suposat un increment real de valor?

La possibilitat existeix des de l’11 de maig de 2017, quan el Tribunal Constitucional va declarar en la seva Sentència de la mateixa data la inconstitucionalitat de determinats articles del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, fet que suposa que els contribuents només hauran de pagar l’impost de plusvàlua municipal quan els terrenys transmesos hagin sofert un increment real del seu valor.

Aquesta Sentència suposa una extensió a nivell estatal del criteri establert en una resolució del propi Tribunal Constitucional dictada el 16 de febrer de 2017, de la qual ja es va fer ressò MES ADVOCATS (“Seguirem pagant l’impost de plusvàlua?“), i que va declarar la inconstitucionalitat de determinats articles de les normes forals de Guipúscoa i Àlava, considerant el Tribunal que els mateixos suposaven una infracció del principi de capacitat econòmica, tota vegada que sotmeten a tributació situacions inexpressives de la mateixa, és a dir, aquelles que no presenten augment de valor del terreny en el moment de la transmissió.

Traduït, a efectes pràctics, significa, per exemple, que si vam comprar un terreny l’any 2005 i el va, transmetre l’any 2015 per un valor inferior tota vegada que el mateix va disminuir notablement a causa de la crisi econòmica, no seria procedent la meritació de l’impost, donat que el mateix està destinat a gravar situacions d’increment de valor. En conseqüència, aquesta Sentència obre la via per a reclamar als Ajuntaments la plusvàlua ingressada indegudament pels contribuents en els darrers quatre anys (període de prescripció de la reclamació a efectuar).

La viabilitat de la reclamació davant d’una possible pèrdua de valor haurà de ser estudiada cas a cas, en funció d’informes tècnics, taxacions o de les pròpies escriptures de compraventa i segons la Comunitat Autònoma, tota vegada que cada Tribunal té els seus propis criteris.

Per això, si ha hagut de fer front a una plusvàlua municipal en els darrers 4 anys i està interessat en valorar la viabilitat de la seva reclamació, contacti amb MES ADVOCATS on l’informarem i assessorarem al respecte.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

one × 5 =