Operacions amb o sense IVA? Nou programa d’ajuda d’Hisenda

Fiscal

La AEAT ha publicat un nou servei d’ajuda que pretén resoldre els dubtes del contribuent per a localitzar una prestació de serveis quan realitza aquest tipus d’operacions amb clients o proveïdors estrangers.

EINA D’AJUDA AEAT

En concret, indica on es localitza un servei i, en conseqüència, si es troba subjecte a IVA, qui ha de declarar l’IVA meritat a l’operació o com es declara en cas de no estar subjecte en el territori d’aplicació de l’impost. També indicarà si cal que l’impost repercuteixi en la factura.

Mitjançant aquesta nova eina serà més senzill interpretar els articles 69 i següents de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit, així com tota la normativa relacionada.

L’ús d’aquesta eina és molt senzill, ja que per a localitzar les operacions cal seleccionar les opcions corresponents als desplegables que es van mostrant. Un cop seleccionats, els resultats de la localització es mostraran al final.

Posem un exemple de localització de serveis de telecomunicació, radiodifusió i televisió, en el cas que el prestador estigui establert a la Península i el client sigui un empresari/professional establert a la UE.

L’aplicació ens preguntarà el següent:

1)    ¿De quin servei es tracta?

2)    Localització del prestador: Península o Balears; Estat membre de la UE diferent d’Espanya; Canàries, Ceuta o Melilla; fora de la UE.

3)    Condició del client: particular; empresari o professional.

4)    Localització del client o lloc de residència: Península o Balears; Estat membre de la UE diferent d’Espanya; Canàries, Ceuta o Melilla; fora de la UE.

El resultat que dóna l’aplicació és el següent:

L’operació no està subjecta en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol, està subjecta a l’Estat membre on el client estigui establert, segons els criteris recollits en la Directiva 2006/112/CE i la normativa nacional resultant de la transposició de la mateixa.

El client ha de declarar l’IVA meritat al seu Estat membre per inversió del subjecte passiu. El prestador del servei ha de declarar l’operació com a no subjecta a l’IVA per regles de localització, consignant la base imposable en la casella 61 del model 303, casella 73 del model 322. Així mateix, cal que tingui un número d’operador intracomunitari (NIF-IVA) i informar de l’operació en el model 349, indicant el número d’operador intracomunitari (VAT number) del client.

La factura emesa no duu IVA. Caldrà indicar la menció “inversió del subjecte passiu” (art. 6.1.m) del Reial Decret 1619/2012, de 30 de Novembre.

Com es pot observar, és una eina molt útil i de fàcil ús.

Font: Agència Tributària


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

5 + 2 =