Incident possessori en les execucions hipotecàries

Hipotecari, Processal

Sovint en el curs dels procediments d’execució hipotecària sorgeix l’existència de persones, diferents a l’executat, que ocupen l’immoble embargat objecte d’autos.

A aquestes persones, de conformitat amb la Llei d’Enjudiciament Civil, se’ls notifica l’existència de l’execució perquè en el termini de deu dies puguin presentar davant el Jutjat els títols que justifiquin la seva situació.

En moltes ocasions, aquesta ocupació és totalment legítima a l’existir un contracte que acredita el seu dret. Però en altres casos, aquesta ocupació és fraudulenta i es celebren contractes destinats a conservar la possessió de la finca després de la subhasta de l’immoble.

En conseqüència, per a resoldre aquesta situació ocupacional, el Jutjat obre una peça separada del procediment principal, que serà resolta mitjançant un auto contra el qual no es pot interposar cap recurs, que ha d’acordar si l’ocupant pot romandre o no en l’immoble.

En un procediment d’execució hipotecari que es segueix al Jutjat de Primera Instància nº 11 de Barcelona en el que MES ADVOCATS defensa a la part executant va sorgir un incident possessori al resultar que l’immoble embargat estava sent ocupat per una entitat mercantil, diferent a la part executada. De la documentació aportada i de les relacions existents entre la part executada amb els administradors de la societat ocupant, es va entreveure la possibilitat que el contracte fos simulat.

Un cop celebrada l’oportuna vista ocupacional, MES ADVOCATS ha obtingut una resolució que acorda el llançament de l’entitat mercantil per no tenir dret a romandre en l’immoble.

Els fonaments de dret en els quals es basa aquesta resolució són els següents:

1) L’executat va ser requerit de pagament amb anterioritat a la subscripció del contracte d’arrendament.

2) El contracte d’arrendament s’elabora amb posterioritat a l’ impagament de les quotes del préstec hipotecari per l’executat.

3) El contracte d’arrendament s’ha de considerar celebrat amb mala fe per l’executat amb la intenció d’impedir la plena efectivitat de la subhasta de la finca i, per tant, no procedeix considerar aquest contracte com a títol suficient per a romandre en la finca com a tercer ocupant, procedint a decretar el seu llançament.

La resolució comentada resol favorablement a favor de la part executant al quedar acreditat que la part executada va efectuar el contracte d’arrendament per dificultar la correcta continuació del procediment principal.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

17 − 2 =