La AIE (Agrupació d’Interès Econòmic), una figura desconeguda i infrautilitzada

Mercantil

Amb aquest post volem explicar de forma breu però clara què és, per a què serveix i com es constitueix una AIE (Agrupació d’Interès Econòmic).

Comencem!

El primer que cal saber en relació a les AIE és que es tracta d’una figura amb plena capacitat jurídica mercantil (és a dir amb personalitat pròpia com podria ser una SL) però que a diferència d’una societat limitada, no pot tenir ànim de lucre com a tal. Per contra els beneficis o pèrdues que pugui tenir la AIE es computen directament als seu socis en funció de la seva participació a l’agrupació, sent el balanç final de la AIE sempre zero.

Per tant, el sentit de la AIE és ser un instrument que permet desenvolupar projectes a persones físiques o jurídiques, que excedeixen de les seves capacitats individuals, que per si sols no podrien però que tampoc són projectes de prou envergadura com per constituir una nova societat mercantil.

Per aquest motiu la AIE es limita exclusivament a dur a terme una activitat econòmica (de prestació de serveis o de coordinació) auxiliar a la que normalment desenvolupen els membres que composen la pròpia AIE. Si mai aquesta activitat auxiliar esdevé més important que l’activitat dels seus membres, aleshores la AIE estaria en causa de dissolució. Així doncs podríem dir que les característiques de la AIE serien:

– Té personalitat jurídica i mercantil però no té ànim de lucre

– El seu objecte ha de ser sempre una activitat econòmica auxiliar a l’activitat dels seus propis components

– No pot posseir directament ni indirectament participacions en societats que siguin membres seus, ni dirigir o controlar directament i indirectament activitats dels seus socis amb tercers

– Ha de ser administrada per una o vàries persones sense necessitat que qui l’administri en sigui soci.

– Té un règim fiscal especial (s’aplica l’impost de societats en el que es coneix com a règim de transparència fiscal) independent al que pugui correspondre als seus membres per les activitats empresarials que realitzin.

Constitució de la AIE:

L’AIE s’ha de constituir en escriptura pública i, posteriorment, s’ha d’inscriure en el Registre Mercantil corresponent al domicili de l’agrupació que s’inscriu.

Abans d’elevar a públic l’escriptura de constitució davant notari caldrà sol·licitar al Registre Mercantil Central la denominació i, en conseqüència, obtenir la certificació conforme aquesta denominació està disponible ja que no figura prèviament registrada, la qual, de moment, serà de caràcter provisional. Aquesta certificació haurà de testimoniar-se en l’escriptura de constitució o acompanyar-se a la mateixa per a la seva inscripció al Registre Mercantil.

En un termini màxim de 6 mesos des de que el Registre Mercantil Central hagi emès aquesta certificació, l’escriptura de constitució s’haurà d’elevar davant notari, i haurà de tenir com a mínim el següent contingut:

1)  La identitat dels socis

2)  La voluntat fundacional dels atorgants

3)  El capital social, si en té, amb expressió numèrica de la participació que correspon a cada soci

4)  La denominació

5)  L’objecte

6)  La durada i la data de inici de les seves operacions

7)  El domicili social, que s’ha d’establir a Espanya

8)  la identitat de les persones que s’encarreguin de l’Administració


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

twelve − 5 =