La imatge del menor i les fotografies: És necessari el consentiment d’ambdòs pares/mares?

Propietat Intel·lectual

En adaptació al món digitalitzat en que vivim, empreses, entitats i particulars busquen divulgar-se a través del món digital al mundo digital i de les xarxes socials. És per això que no són desconegudes les autoritzacions en matèria de cessió de dades de caràcter personal i de la pròpia imatge, però quan es tracta de menors, qui ha d’autoritzar la cessió dels drets d’imatge i tractament de les seves dades?

La resposta és: els/les que ostenten la pàtria potestat de l’esmentat menor mancomunadament, en el cas de ser més d’una persona (pare i mare, pares o mares) o individualment, en cas de ser una persona (mare, pare, o bé el tutor legal).

Com ja ve avalant el Tribunal Suprem (SSTS de 19 de novembre de 2008; 17 de desembre de 2013; 27 de gener de 2014; STS de el 16 de juny de 2015, entre altres), la reproducció i difusió de la imatge de menors sense el consentiment dels pares o representants legals és contrària a l’ordenament jurídic i els drets fonamentals del menor. A més, la recent Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que desenvolupa el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades, en el seu article 7è, atorga el dret a donar el consentiment al tractament de dades personals, en aquest cas, la imatge dels menors de 14 anys, als titulars de la pàtria potestat de el menor o, si s’escau, tutors.

Així doncs, queda establert que el dret d’imatge del menor pertany a l’àmbit de la pàtria potestat.

En aquest sentit, el Codi Civil en el seu article 156 estableix que la pàtria potestat s’exerceix conjuntament per ambdós progenitors o per un de sol, amb el consentiment exprés o tàcit de l’altre i així ho avala la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona núm. 385/2018, de 15 maig, reconeixent que el dret d’imatge de el menor pertany a l’àmbit de la pàtria potestat i que en principi, ostenten els dos progenitors i / o la parella.

En concret, l’esmentada sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona assenyala que, si bé és cert que el consentiment pot ser tàcit i per això s’hauran de tenir en compte “els usos socials” i costums de la parella titulars de la pàtria potestat del menor, la mera realitat social està propiciant una tendència a la cada vegada major publicació d’imatges de menors per part de pares, amics i familiars de forma indiscriminada, automàtica i imprudent, que dóna lloc a una exposició excessiva de la privacitat del menor, sense contemplar tan sols si en el futur podran sentir-se molestos o ofesos, i al marge del perill d’utilització i manipulació per tercers. Així conclou que, el tema de la imatge i intimitat d’un menor d’edat és tan delicat i de tanta transcendència que han de ser els dos progenitors els que decideixin i donin el seu consentiment conjuntament excepte en els casos de privació o suspensió de la pàtria potestat.

Per això, des de MES Advocats, sempre aconsellem als nostres clients que, davant qualsevol dubte, preferiblement reclamin la signatura i conformitat de la parella titular de la pàtria potestat (mare i pare, mares o pares), en els casos en que n’hi hagi.

Enllaços de jurisprudència al cas: