La prestació per maternitat, exempta de IRPF

Fiscal

La sentencia del TSJ de Madrid dóna la raó a una contribuent i obliga a Hisenda a retornar 3.135,11€ de l’IRPF de la seva prestació per maternitat, perquè entén que aquesta prestació està contemplada entre les rendes exemptes regulades en la Llei del IRPF.

No obstant, s’ha de tenir en compte que l’Agència Tributària no té el mateix criteri i considera que es tracta d’una renda del treball a la que no és aplicable l’exempció prevista en l’article 7 h) de la llei de l’IRPF.

De moment, estem davant d’una situació contradictòria, en la que per un costat el TSJ de Madrid entén que es tracta d’una renda exempta i per l’altre l’AEAT manté que tributa, de tal manera que s’obre la porta a que moltes persones reclamin per via judicial, les quantitats indegudament satisfetes a Hisenda per les prestacions percebudes per maternitat des de l’any 2012, ja que tot l’anterior hauria prescrit.

Es important assenyalar que aquesta Sentència es limita al cas concret i no genera jurisprudència, pel que no obliga a Hisenda a canviar de criteri.

Si es decidís a reclamar, en primer lloc s’hauria de sol·licitar a l’Administració la rectificació d’autoliquidacions, sol·licitant la devolució dels ingressos indeguts. El més segur és que deneguin la sol·licitud, pel que els contribuents es veurien obligats a seguir presentant al·legacions i recursos a totes les resolucions en les que es denegui la petició fins arribar al Tribunal Econòmic Administratiu Regional (TEAR) corresponent, que probablement també fallarà en contra, finalitzant així la via administrativa.

Per últim, només quedaria iniciar un procediment judicial i interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia corresponent i esperar a que donin la raó.

Davant d’aquest conflicte, el correcte seria declarar aquestes prestacions com a rendes del treball, seguint el criteri d’Hisenda, i posteriorment sol·licitar-ne la devolució.

Si necessita ampliar aquesta informació o interposar una reclamació, pot contactar directament amb els nostres assessors fiscals o advocats.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

five × five =