La compravenda de immobles en concurs de creditors

Civil

Actualment, al marge del que disposa la Llei Concursal i la normativa Hipotecària, existeixen diferents criteris entre els Jutges i els Registradors de la Propietat en relació a la compravenda d’un immoble afecte a crèdit amb privilegi especial.

El principal objectiu en un concurs de creditors que es troba a la fase de liquidació és intentar que la majoria dels creditors recuperin l’import degut per l’entitat concursada.

En relació amb el pagament a favor dels creditors privilegiats, l’article 155.4 de la Llei Concursal preveu la possibilitat, allunyant-se de la subhasta judicial, de que el jutge que coneix el concurs autoritzi la venda directa o la cessió en pagament o per al pagament al creditor privilegiat o a la persona que ell designi dels béns i drets afectes a crèdits amb privilegi especial, sempre que amb això quedi completament satisfet el privilegi especial, o, si escau, quedi la resta del crèdit reconegut dins del concurs amb la qualificació que correspongui.

No obstant això, hi ha certs Registradors de la Propietat que inscriuen les escriptures públiques de compravenda sense la necessitat que la venda hagi estat autoritzada prèviament pel Jutge i, en canvi, hi ha altres Registradors que no procedeixen amb la inscripció sinó fins que se’ls aporta el testimoni de la interlocutòria que autoritza judicialment la venda, el qual s’haurà de sol·licitar al Jutge del concurs.

Davant d’aquesta sol·licitud, hi ha alguns Jutges que no consideren necessària l’autorització judicial de la venda directa a causa que el propi pla de liquidació del concurs (o, si escau, el conveni de creditors) preveu la venda directa com a forma d’alienació, constituint la interlocutòria d’aprovació del pla de liquidació la resolució que aprova i autoritza la venda a tots els efectes.

Per tot això, la nostra recomanació és que les parts abans de procedir amb l’escriptura pública de compraventa efectuïn les oportunes consultes telefòniques tant amb el Registre de la Propietat com amb el Jutjat per tal de conèixer els criteris de tots dos. D’aquesta manera, les parts podran garantir-se que, amb posterioritat, el Registrador inscrigui correctament l’escriptura pública de compravenda a favor del comprador.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

17 + nine =