Les novetats del Codi Civil de Catalunya

Civil

Fins ara, el Codi Civil de Catalunya estava format per cinc llibres, els quals regulen el següent:

Llibre I – Disposicions generals

Llibre II – Persona i família

Llibre III – Persona jurídica

Llibre IV – Successions

Llibre V – Drets reals

Amb l’entrada en vigor el passat 1 de gener de 2018 de la Llei 3/2017, de 15 de febrer,  s’ha afegit un nou llibre (el llibre sisè) que regula les obligacions i els contractes i modifica algunes disposicions dels anteriors llibres.

Hem de tenir en compte que hi ha un recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Govern estatal davant el Tribunal Constitucional encara pendent de resoldre, però donat que la suspensió que inicialment va acordar-se va ser aixecada, la citada llei ha desplegat els seus efectes des del 1 de gener de 2018, pendents però del pronunciament del Tribunal Constitucional.

Amb aquest article, pretenem fer una breu descripció de les principals novetats del llibre sisè,  i que ja desenvoluparem properament en altres articles.

Principals novetats

El llibre sisè està clarament influenciat per la regulació comunitària i el dret europeu, en especial es veu reflectit en la regulació de la compravenda, en la que el legislador català ha optat per apartar-se de la regulació tradicional de la compravenda el que suposa la desaparició de conceptes tradicionals com el sanejament i evicció i l’aparició d’altres com els “remeis” o la “no conformitat”. A més a més ha intentat unificar la regulació de la compravenda en general i la compravenda de consum, augmentant alhora la protecció del consumidor i incrementant la transparència contractual.

A grans trets, les principals novetats són:

a) Relatiu a la compravenda

– El venedor s’obliga a entregar el bé conforme al contracte i a transmetre la seva titularitat (art. 621-1)- s’incorpora com a obligació expressa la transmissió de la titularitat (fins ara no formava part, i doctrinalment s’entenia que es complia lliurant la seva possessió legal i pacífica i en cas que el venedor no fos titular s’havia de realitzar una acció d’evicció).

– La no necessitat de fixar el preu inicialment al contracte (art. 621-5) – fins ara el preu era element essencial de la compravenda i sense aquest esdevenia ineficaç. Amb la nova regulació s’estableixen altres maneres de poder determinar el preu en cas que no estigui fixat expressament.

– Compravenda a prova o assaig (621-6) – s’incorpora aquesta figura centrant-se com a compravenda amb condició suspensiva

– Deure d’informació (art. 621-7) lligat amb les manifestacions prèvies (art. 621-24) – s’amplia el deure d’informació en benefici del comprador, partint de que el venedor sempre tindrà més informació ja que és el que coneix el producte per poder informar de les seves característiques responent per les manifestacions fetes sobre aquest.

– Regulació específica de les arres (art. 621-8) – no suposa cap canvi substancial, però per primer cop es fa referència expressa a la diferència entre les arres penitencials i les confirmatòries, consagrant legislativament el que ja estava acceptat doctrinalment i jurisprudencialment. A destacar com a novetat la possibilitat de consignació notarial de les arres amb accés a la inscripció registral.

– Conformitat (621-20 a 621-30) – es passa a parlar de la conformitat de la cosa, que el que ve a ser és l’adequació de la compravenda a allò pactat.

– Avantatge injust (621-45)es regula aquesta figura de forma innovadora per evitar els casos d’abús permetent inclús la rescissió del contracte en les compravendes de consum si els pactes suposen un greu desequilibri en perjudici del consumidor

– Lesió ultradimidium  (621-46) – La novetat recau en que és d’aplicació no només a les compravendes immobiliàries sinó a qualsevol contracte onerós.

– Compravenda immobiliària (621-49 a 621-54)es regulen especialitats per aquest tipus de compravenda, en especial és innovadora la regulació de la condició resolutòria a través d’un procediment notarial i la previsió de facultat de desistiment en cas que el contracte contempli la previsió de finançament de tot o part del preu per una entitat de crèdit.

– Compravenda a carta de gracia (621-55) – respecte l’anterior regulació es modifiquen els terminis màxims d’aquesta, que passen a ser de 20 anys per la immobiliària i de 3 anys per la mobiliària.

– Remeis (621-97 a 621-44) – Es regulen de forma unitària els remeis del comprador i el venedor pel supòsits d’incompliment contractual, podent exigir el compliment, la suspensió del pagament del preu o d’obligacions, la resolució de la compravenda o la reducció del preu. A tenir en compte, que els remeis no incompatibles es podran acumular. Així mateix, es podrà afegir la indemnització per danys perjudicis. Per últim, s’estableix un termini de 3 anys per a l’extinció dels remeis des que es poguessin haver exercit.

 b) Altres figures jurídiques

– Contracte de cessió de finca i aprofitament urbanístic (621-58 a 621-66) – és una figura que ja estava regulada a la llei 23/2001 de 31 de desembre, però que ve a incorporar-se al llibre sisè, concretant una mica millor aquesta figura i afegint alguna novetat com per exemple la possibilitat de que l’obra sigui executada i entregada per una persona diferent a la cessionària.

– Contracte de permuta (621-56 a 621-66) – es qualifica un contracte com a permuta si el valor de la prestació consistent en l’entrega de un bé és igual o superior a la quantitat a entregar en efectiu o metàl·lic. En aquest cas s’aplica el mateix règim jurídic que a la compravenda

– Contractes sobre activitat aliena (622-21 a 622-42) – es regula el contracte de mandat com un contracte de prestació de serveis i gestió, diferenciant el mandat representatiu de la gestió d’afers aliens sense mandat.

– Contractes sobre objecte aliè (623-1 a 623-35) – es regulen els contractes de cultiu, com els arrendaments rústics, parceria, masoveria

– Contractes aleatoris (624-624-11) – preveu el contracte de pensió vitalícia (el violari) i el contracte d’aliments amb l’objecte de donar resposta a les noves realitats socials vinculades a les persones grans.

– Contractes de cooperació (625-1 a 625-12) – regula els contractes d’integració, sistematitzant i actualitzant anteriors regulacions.

– Contractes de finançament i garantia (626-1 a 626-7) – fem especial referència al contracte censal, el qual es readapta i preveu com a alternativa al préstec.

c) Modificacions d’altres llibres del Codi Civil de Catalunya

Respecte les restants modificacions, a destacar la desjudicialització de determinades competències dels Jutjats que passen a ser dels notaris i lletrats de l’administració, com és l’emancipació de menors i nomenament de defensor judicial. Així mateix la modificació del article 211-3 relativa a la capacitat d’obrar respon, tal i com estableix el preàmbul de la llei, a la petició de les famílies i les entitats tutelars que tenen a càrrec persones amb la capacitat modificada que han estat desposseïdes del dret de sufragi actiu i passiu,  i que exigeix a l’autoritat judicial que hagi de pronunciar-se expressament.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

eighteen − nine =