Noves modificacions en l’Impost sobre Societats

Fiscal

El passat dia 2 de desembre, va ser aprovat un nou Reial Decret-Llei (en endavant Reial Decret) pel que es van adoptar mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social.

El text normatiu inclou tres mesures en l’àmbit de l’Impost sobre Socitats amb la finalitat d’elevar la recaptació.

Per als períodes impositius que s’inicien a partir de l’1 de gener de 2016, el Reial Decret introdueix les següents novetats:

1.- S’afegeix una Disposició Addicional 15 a la Llei de l’Impost sobre Societats (en endavant LIS) que estableix dos límits:

         – Compensació de bases imposable negatives d’exercicis anteriors per a grans empreses:

                  a. 50% per a empreses amb import net de la xifra de negocis entre 20 i 60 milions d’euros

                  b. 25% per a empreses amb import net de la xifra de negocis superior a 60 milions d’euros.

          – Aplicació de deduccions per doble imposició generades o pendents de   compensar: 50% de la quota íntegra.

2.- Es modifica la Disposició transitòria 16 de la LIS, en relació amb la reversió de les pèrdues per deteriorament de valor de participacions.

Des de l’any 2013, els deterioraments de valor de participacions registrats en la comptabilitat s’integraven en el Impost sobre Societats ja que no eren fiscalment deduïbles. No obstant, els deterioraments que van ser registrats anteriorment i van reduir la base imposable, mantenien un règim transitori.

El Reial Decret introdueix un nou mecanisme de reversió, que consisteix en revertir un import mínim anual, de forma lineal durant 5 anys.

3.- Per als períodes impositius que es van iniciar a partir de l’1 de gener de 2017, el Reial Decret estableix la no deduïbilitat de les pèrdues realitzades en la transmissió de valors amb dret a la exempció en les rendes positives obtingudes.

També queda exclosa de integració en la base imposable qualsevol tipus de pèrdua que es generi per la participació en entitats ubicades en paradisos fiscals o en territoris que no assoleixin un nivell de tributació adequat.

Així mateix, aquest Reial Decret pretén adaptar-se a les normatives dels països de la Unió Europea i per aquet motiu descarta la integració de qualsevol renda, positiva o negativa, que pugui generar la tenencia de participacions en altres entitats, a través d’un règim d’exempció.

Per aquest motiu, el Reial Decret modifica el LIS en el següent:

– Modifica l’article 11.10 LIS

– Es deroga l’article 11.11 LIS

– Es modifica l’article 13.2 LIS

– S’afegeixen les lletres k) i l) a l’article 15 LIS

– Es modifica l’article 17.1 LIS

– Es modifica l’article 21 LIS

– Es modifica l’article 22 LIS

– Es modifica l’article 31 LIS

– Es deroguen els apartats 6 i 7 de l’article 32 LIS

– Es modifica l’article 88 LIS


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

eighteen − 1 =