Novetats en el règim intracomunitari de béns en l’IVA a partir de l’1 de març 2020

Fiscal

L’objectiu de les novetats és aconseguir una tributació simplificada i uniforme de les operacions intracomunitàries en tots els Estats membres.

Entre altres modificacions, s’estableix que l’enviament d’una mercaderia a un magatzem d’un client en un altre Estat membre no tindrà consideració de transacció intracomunitària fins que el client retiri la mercaderia d’aquest magatzem.

Fins ara es considerava que existia una transferència de béns, és a dir, que el venedor realitzava una operació assimilada a un lliurament intracomunitari de béns en l’Estat de partida i una operació assimilada a una adquisició intracomunitària de béns a l’Estat d’arribada, i en el moment de l’adquisició pel client es realitzava un lliurament interior amb aplicació de la regla d’inversió de subjecte passiu.

Amb la modificació, s’estableix una altra regulació: els acords de venda de béns en consigna. Tenen lloc quan un empresari realitza una transferència de béns des d’un Estat membre amb destinació a territori d’un altre Estat membre per tal de mantenir un estoc de producte en les instal·lacions dels seus clients per així agilitzar els lliuraments segons les necessitats.

Sempre que es compleixin determinats requisits, hi haurà un lliurament intracomunitari de béns exempt en l’Estat de partida a càrrec del proveïdor i en el moment de l’adquisició, una adquisició intracomunitària de béns pel client. Aquests requisits són, de forma resumida:

  • Que el venedor no es trobi establert ni tingui un establiment permanent a l’Estat membre d’arribada dels béns.
  • Que el client tingui un NIF-IVA a l’Estat d’arribada dels béns, i la seva identitat sigui coneguda en el moment de l’inici del transport d’aquests béns.
  • Que ambdues parts portin un control i registre exhaustiu dels béns lliurats sota aquest sistema de vendes.
  • Que la venda del client es produeixi dins dels 12 mesos posteriors a l’arribada dels béns a l’Estat membre a què han estat transportats. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït la venda, s’entendrà que s’ha produït una transferència de béns.

Per garantir aquestes mesures de simplificació de venda de béns en consigna, els empresaris i professionals hauran de dur llibres registres específics referits a aquestes operacions. Per als acollits a l’SII es retarda fins a l’1 de gener de 2021 l’obligació de portar aquests llibres a través de la seu electrònica de l’AEAT.