Què cal saber per registrar una marca?

Mercantil

En aquest article explicarem el procediment necessari per a registrar una marca i per aquest motiu al·ludim al significat que l’article 4 de la Llei de Marques estableix per marca: “tot signe susceptible de representació gràfica que serveixi per distingir en el mercat productes o serveis d’una empresa dels altres.

En primer lloc, per a què un empresari adquireixi el dret de propietat sobre una marca haurà d’iniciar el procediment de registre pel qual l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (des d’ara OEPM) dictarà una resolució del expedient.

La nostra recomanació és que abans de començar amb el tràmit de sol·licitud l’empresari efectuï una consulta mitjançant el correu electrònic difusion@oepm.es a fi de comprovar la viabilitat de la marca que desitja registrar. Per això, haurà d’assenyalar el signe escollit (paraules, imatges, símbols, sonors, etc) juntament amb la categoria de producte i/o serveis que li correspongui segons la classificació de Niza que es troba publicada a la pàgina oficial de la OEPM.

Un cop confirmada la viabilitat de la marca escollida, recomanem iniciar el tràmit de sol·licitud, el qual podrà fer-se de forma presencial a l’OEPM mitjançant el formulari 4101 juntament amb l’abonament de la taxa corresponent (o, si escau, podrà presentar davant l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma qui l’enviarà a l’OEPM) o de forma telemàtica a través la pàgina oficial de la OEPM.

Presentada la sol·licitud, un cop superat l’examen de licitud i l’examen de fons de la mateixa, la sol·licitud es publicarà al Butlletí Oficial de la Propietat Intel·lectual (des d’ara BOPI) perquè les persones que considerin que la concessió del registre de la marca publicada els perjudica puguin presentar els seus escrits d’oposició en un termini no superior a dos (2) mesos des de la seva publicació.

No obstant, hi hagi o no oposicions, l’OEPM efectuarà un nou examen de fons per procedir amb la denegació o la concessió del registre de la marca, resolució que s’ha de publicar al BOPI. La resolució del expedient s’haurà de notificar en un termini no superior a dotze (12) mesos quan en el procediment no hagi suspensions o oposicions o en un termini no superior a vint (20) mesos si les hagués.

Ordenada la publicació, l’OEPM expedirà el títol de registre de la marca per a la seva correcta inscripció en el Registre de Marques.

Finalment, després d’haver sintetitzat sobre el procediment, per acabar aquest article destaquem alguns aspectes que tot interessat a registrar una marca hauria de conèixer:

– És aplicable a les persones físiques o jurídiques de nacionalitat espanyola o estrangeres que resideixen o tinguin establiment comercial efectiu a Espanya.

– El registre de la marca confereix al seu titular el dret exclusiu a utilitzar-la en el tràfic econòmic.

– El dret de propietat adquirit s’estén al territori espanyol.

– La marca es concedeix per deu (10) anys des de la data de la sol·licitud (que no des de la concessió), renovable a deu (10) anys més.

– Hi ha obligació d’ús de la marca ja que si en el termini de cinc (5) anys des de la concessió no s’ha fet servir l’empresari pot ser sancionat.

– Les marques caduquen per falta de renovació i es cancel·len del Registre de Marques.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

4 − one =