Què puc fer davant una inspecció d’SGAE?

Propietat Intel·lectual

QUÈ ÉS SGAE?

La SGAE (“Sociedad General de Autores y Escritores”) és una entitat sense ànim de lucre autoritzada pel Ministeri de Cultura, així doncs, es tracta d’una societat privada. Aquest punt, s’ha de tenir molt en compte, ja que en cas d’inspecció, en no tractar-se d’una entitat amb caràcter públic, els seus “inspectorsno poden imposar sancions. No obstant, això no impedeix que es presentin als locals, registrin el material que està sent reproduït i aixequin “actes” com a mitjans de prova.

La SGAE es la Societat General d’Autors i Editors i agrupa als autors d’obres literàries, musicals, teatrals, coreogràfiques, pantomímiques, cinematogràfiques i qualsevol altre de naturalesa audiovisual, així com als editors musicals. Aquesta entitat de gestió és la major i més coneguda de les vuit existents i per aquest motiu, és la que més ens ha de preocupar. No obstant, s’ha de valorar si l’activitat del nostre local afecta als drets gestionats per altres entitats de gestió.

Per exemple: Una copisteria haurà de pagar les tarifes corresponents a CEDRO (“Centro Español de Derechos Reprográficos”), en canvi no es veurà afectada per SGAE. Seguint amb aquest exemple, si aquesta copisteria reprodueix música en el seu establiment, podria haver de pagar la tarifa corresponent també a la SGAE.

 

COM COBRA SGAE?

Les entitats de gestió, en aquest cas SGAE, concedeixen llicències de comunicació pública que es troben associades a unes determinades tarifes. Hem de tenir en compte que SGAE no concedeix llicències en relació a, per exemple, les cançons que es reprodueixen, sinó que concedeix llicències generals en relació al nostre negoci, local, esdeveniment o subjecte obligat al pagament.

Cada any, les entitats de gestió fan públiques les seves tarifes a la seva pàgina web. Per exemple, per l’any 2019, SGAE cobrarà:


SGAE té molt en compte, a l’hora d’establir les seves tarifes, l’ús que realitzi el negoci o local de la música, raó per la que si el nostre negoci és una discoteca o un teatre, les tarifes que ens demandarà l’”inspector” de SGAE seran majors. Per tant:

 

QUÈ PUC FER? M’HI PUC OPOSAR?

Cada cop més són els casos de negocis, locals i usuaris que s’oposen a les tarifes que es volen imposar des de les entitats de gestió, per considerar-les abusives.

Arrel d’aquest fet, s’està consolidant a nivell judicial i des de la Unió Europa un criteri jurisprudencial pel qual s’exonera de pagar les tarifes en els caos en els que la reproducció musical no afecti al caràcter lucratiu del negoci, local o servei. Aquest criteri neix a partir de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 15 de març de 2012, que exonerava a una clínica dental italiana a pagar una tarifa a la “SGAE italiana” per reproduir música en el fil musical de la seva sala d’espera. El Tribunal va considerar que aquesta reproducció no afectava al número de clients que acudien a la consulta, ja que aquest hi anaven pels serveis i tractaments, no pas per la música ambiental.

És per això que, en cas de dubte, sempre és aconsellable comptar amb un assessorament legal que ens informi sobre la nostra posició com a usuaris i ens ajudi a gestionar-la.