Quins passos he de seguir en la tramitació d’una herència?

Civil

1.- Recopilació dels primers documents

En primer lloc, abans de tot caldrà que recopilem els següents documents essencials per al inici de la tramitació de l’herència:

a)   Certificat de defunció – Aquest s’obté del Registre Civil del lloc de defunció i es pot obtenir per la pàgina web del Ministeri de Justícia (link)

b)    Certificat d’últimes voluntats  – una vegada passats 15 dies hàbils des de la defunció es pot sol·licitar a la Gerència Ministeri Justícia presentant el certificat de defunció i el comprovant del pagament de la taxa. Amb aquest documentpodrem comprovar quin és l’últim testament que va realitzar el causant o si no en va fer.

c)   Certificat d’assegurances – El tràmit és el mateix que pel certificat de voluntats i també cal pagar una taxa prèvia.

2.- Còpia autèntica testament o declaració d’hereus ab intestato

En funció de si el causant va deixar fet testament o no haurem de seguir els següents passos:

a)   En cas que hi hagi testament:

 Necessitarem obtenir una copia autèntica o autoritzada del testament sol·licitant-lo com a interessat en el Notari on es va dur a terme el testament (podrem saber quin és en el certificat d’últimes voluntats).   En el cas que el testament s’hagués fet fa més de 20 anys hauríem de sol·licitar-lo al Col·legi de Notaris.

 b)   En cas que no hi hagi testament:  Declaració ab intestato

 En cas que el causant no hagués realitzat testament, ens trobem davant una herència intestada. Això significa, que els hereus són aquells que determina la llei i prèviament a acceptar l’herència per part d’aquests caldrà fer l’anomenada “Declaració ab intestato” davant un notari del lloc de defunció.

 Evidentment, la realització d’aquest tràmit incrementa els costos i el temps, per la qual cosa el nostre consell és que en la mesura del possible es faci sempre testament, que és molt més econòmic i estalviarem temps i diners als nostres hereus.

Cal dir, que amb la última modificació de la Llei de Jurisdicció voluntària que va entrar en vigor el 23 de juliol del 2015, es va incorporar la possibilitat de poder fer aquesta declaració ab intestato davant notari també quan els hereus siguin parents colaterals, el que ha suposat una millora significativa. Fins llavors només podien fer aquesta declaració si els hereus eren els conjugues, descendents o ascendents i sinó calia anar al Jutjat de primera Instància el que suposava lentitud i majors costos d’advocat i procurador.

La documentació que caldrà acreditar davant el notari serà:

– Certificat de defunció i ultimes voluntats

– Certificat d’empadronament del difunt

– Llibre família que provi el parentesc

– Aportar el dia de la signatura dos testimonis que manifestin que coneixien al difunt i que no tenia altres familiars

3.- Realització inventari de béns i deutes que composen l’herència

Una vegada determinat el testament, o bé feta la declaració ab intestato és el moment de determinar tots els béns i deutes que tenia el causant i realitzar l’anomenat inventari de béns i deutes. Els passos a seguir per poder realitzar aquest inventari a grans trets són:

a) Demanar certificats de saldos bancaris a data de defunció als bancs on sapiguem que el causant tenia saldos.

b) Determinar els béns immobles i quantificar el seu valor – En cas que tinguem dubtes de tots els béns immobles que tenia el causant, el més recomanable és sol·licitar a través de la pàgina registradores.org les notes simples de totes les finques que tenia el causant al Estat, sol·licitant-les per nom i DNI. Un cop tinguem determinats els béns immobles del causant caldrà donar-los una valoració.

c) Vehicles – Caldrà sol·licitar el certificat titularitats vigents en la Direcció General de trànsit del lloc de defunció

d) Aixovar domèstic – A efectes fiscals s’entén automàticament un 3% del valor total de l’herència a no ser que s’acrediti la inexistència o inferior valor d’aquest.

e) Deutes – en cas que existeixin deutes del causant, aquests s’hauran de determinar i seran assumits com a propis quan es faci l’acceptació d’herència.

En aquest punt, cal valorar  la possibilitat d’acceptar l’herència a benefici d’inventari, per limitar la responsabilitat dels deutes al propi actiu de l’herència i per tant que l’hereu només hagi de pagar els deutes fins que hi hagi béns o drets de l’herència sense afectar al seu patrimoni personal.

f) Deducció despeses – Es podran deduir del total valor de l’herència les despeses d’enterrament

4.- Escriptura d’acceptació herència o document privat

En cas que hi hagi béns immobles cal realitzar una escriptura d’acceptació d’herència i partició de béns davant Notari per poder-la inscriure posteriorment al Registre de la Propietat. En cas que no hi hagin béns immobles serà suficient amb un document privat.

És en aquesta escriptura on es farà la partició de l’herència, i canviarà en funció de com es vulguin adjudicar el patrimoni els hereus, dels hereus que hi hagin, de si hi ha legataris, si hi ha adjudicacions de legítima, si hi ha commutacions del usdefruit, etc.

5.- Pagament i presentació d’impostos

Un cop realitzada l’escriptura d’acceptació d’herència caldrà liquidar:

a) Impost successions – hi ha un termini de 6 mesos des de la defunció per liquidar-lo. Es pot demanar la prorroga per 6 mesos més (dins dels primers 5 mesos) però cal ser conscients que s’haurà de pagar els interessos de demora pel temps que passi des que van transcórrer els primers 6 mesos.

b) La plusvàlua municipal – Aquest impost només es liquida pels immobles, per la qual cosa només s’haurà de liquidar en cas que hi hagin en l’herència. Es liquida amb els mateixos terminis que l’Impost de successions

6.- Inscripció Registre de la Propietat i comunicació al Cadastre en cas que hi hagi immobles

En cas que l’herència tingui immobles, caldrà que l’escriptura pública atorgada davant Notari s’inscrigui al Registre de la Propietat corresponent, i es presenti la comunicació al cadastre de la variació de titularitat.

7.- Desbloqueig comptes als bancs

Per últim, un cop liquidats tots els impostos podrem presentar-nos a les entitats bancàries per tal que desbloquegin els comptes bancaris i els posin a nom dels hereus o adjudicataris que corresponguin.Comments

    1. Apreciada Ana:
      Siempre que el comprador del inmueble no tenga problemas, des del momento de formalización de la aceptación de la herencia, se puede llevar a cabo la compraventa a un tercero. No obstante, es posible que el comprador exija la previa inscripción en el Registro de la Propiedad de la titularidad de la finca a nombre de los herederos que le quieres transmitir el inmueble.
      Un saludo,

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

five × 2 =