Quins són els documents que t’ha d’entregar el venedor en la compra d’una vivenda de 2a mà?

Civil

(II)  VIVENDES DE SEGONA MÀ

Havent analitzat ja en un primer post la documentació a sol·licitar en les vivendes de primera transmissió, en aquest segon article ens centrarem en els documents obligatoris a entregar en les vivendes de segona mà, que no són tant amplis com en l’altre cas.

Els immobles de segona mà són els que ja han estat transmesos amb anterioritat i per tant han estat utilitzats. En aquests casos la majoria de documentació tècnica que ha hagut de ser requerida en els immobles de primera transmissió no és necessària verificar-la.

En aquests casos el venedor té l’obligació d’entregar la següent documentació:

Documents coincidents als que s’entreguen en la primera transmissió:

Cèdula d’habitabilitat: Igual que en el cas de les primeres transmissions, s’haurà d’entregar la cèdula d’habitabilitat que és el document que reconeix l’aptitud d’un immoble per a ser destinat a habitatge, és a dir, reconeix que l’immoble compleix amb els requisits tècnics d’habitabilitat previstos a la Llei. A Catalunya és obligatòria la seva entrega, fins el punt que si no es fa l’entrega d’aquesta el Registre de la Propietat no inscriurà la compravenda efectuada. En aquest cas és important verificar que la cèdula no hagi caducat (normalment té una caducitat de 10 o 15 anys) i en el cas que ho hagi fet el venedor haurà de sol·licitar la renovació abans de la compravenda.

 [Trobareu més informació en l’article que vàrem publicar sobre aquest assumpte]

Certificat d’eficiència energètica: És el certificat que ha de ser emès per un tècnic competent en el qual es fa constar la qualificació energètica del immoble i que és obligatori aportar des de l’entrada en vigor del Reial Decret 253/2013 de 5 d’abril en qualsevol venta d’immoble.

Nota simple informativa del Registre de la Propietat: És molt important verificar les càrregues que hi consten en la finca, ja que podria existir una hipoteca, embargament, càrregues urbanístiques o altres limitacions. Tot i que el dia de la compravenda el notari sol·licitarà una nota simple actualitzada i verificarà que estigui lliure de càrregues, l’entrega d’aquesta amb anterioritat per part del promotor ens pot estalviar sorpreses d’última hora.

 – Impost de béns Immobles: El venedor ha de justificar que està al corrent de pagament del Impost de Béns Immobles (IBI). Hem de tenir en compte que aquest impost té una afectació real que significa que en cas que no estigui liquidat els deutes afectaran a la finca.

Certificat d’estar al corrent de pagament de la Comunitat de propietaris: És el document que ha d’aportar el venedor el dia de la signatura on es manifesti que està al corrent de pagament de les quotes. És important verificar-ho ja que en cas que hi hagi deutes la finca respon d’aquests.

 Documents diferents als de la primera transmissió:

 – Escriptura de compravenda anterior: Es tracta del títol de Propietat (en el cas de primera transmissió és l’escriptura de Propietat horitzontal)

Últimes factures de llum, aigua i gas: Donat que la vivenda ja ha estat utilitzada és important verificar que els subministraments estan al corrent de pagament i obtenir les últimes factures per poder fer el canvi de titularitat.

El certificat d’aptitud: S’haurà d’aportar en el cas que l’edifici hagi estat obligat a passar la Inspecció Tècnica del Edifici ITE (és obligatòria pels edificis que tinguin una antiguitat de més de 45 anys).Comments

    1. Apreciado Felipe:
      La cédula de habitabilidad es el documento que acredita que una vivienda cumple las condiciones mínimas de habitabilidad y que es apta para ser destinada a residencia humana. Las viviendas de nueva construcción, las que hayan sufrido modificaciones en la superficie o se alteren las condiciones de habitabilidad y las que hayan sido sometidas a alguno de los procesos de intervención de rehabilitación o gran rehabilitación tienen que disponer de cédula previamente a su ocupación. De este modo, dado que la reforma efectuada ha modificado la superficie de las habitaciones, le recomendamos que soliciten una nueva cédula de habitabilidad, de modo que el nuevo documento sea conforme a la distribución actual de la vivienda que va a adquirir.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

three + 3 =