Quins són els documents que t’ha d’entregar el venedor en la compra d’una vivenda de 1a transmissió?

Civil

(I)  VIVENDES DE PRIMERA TRANSMISSIÓ

És important quan s’està pensant en la compravenda d’un pis saber els documents que necessitarem demanar al venedor i que té l’obligació d’entregar-nos. Aquests variaran en funció de si es tracta d’una vivenda de primera transmissió (pis d’obra nova) o de segona transmissió (pis de segona mà).

En  aquest primer post ens ocuparem dels documents obligatoris a entregar per a les compravendes de vivendes de primera transmissió.

Les vivendes de primera transmissió són aquelles que són transmeses directament pel promotor de l’obra, que les ha construït a les seves expenses i realitza la venta d’aquestes per primera vegada. En aquest cas, com que es tracta de vivendes que no han estat encara utilitzades mai, és important verificar que la construcció ha estat finalitzada i compleix tots els requisits legals per poder entrar-hi a viure.

Els documents que us hauran d’entregar són els següents:

– Planells de situació de l’edifici i el plànol de la vivenda amb especificació de la superfície útil i la construïda amb les mesures acreditades per tècnics competents.

Memòria de qualitats: Document realitzat pel promotor que descriu la naturalesa i la qualitat  i els tipus de materials que han estat utilitzats pels acabats de l’obra. Aquest document ens ajudarà a saber si les qualitats de l’obra i dels acabats s’ajusten a les nostres expectatives.

Escriptura de declaració d’obra nova i divisió horitzontal on constin els estatuts de la Comunitat de propietaris.

Acta o escriptura de final d’obra:  És l’escriptura que declara que l’obra ha finalitzat i està construïda. És important verificar que s’ha inscrit al Registre de la Propietat.

Una manera clara de verificar que aquesta escriptura ha estat inscrita al Registre és demanar una nota simple de la finca en qüestió i verificar que no hi ha cap menció a “En construcció” en la descripció de la finca, tot i que nosaltres recomanem sempre veure l’escriptura per evitar el risc que el Registrador no hagi fet constar aquesta referència.

Assegurança desenal: És l’assegurança obligatòria de deu anys que assegura els possibles vicis i desperfectes estructurals del immoble. L’Acta o Escriptura final d’obra, abans referenciada, no es podrà inscriure si no s’ha justificat la constitució d’aquesta garantia, per la qual cosa, si hem pogut verificar la inscripció de l’escriptura al Registre podem estar segurs que l’assegurança s’ha atorgat.

– Llicència de primera ocupació: És el document emès per l’Ajuntament que estableix que l’immoble on radica la finca s’ha construït de conformitat amb la normativa urbanística i pot ser ocupat. Aquest document és especialment important ja que sense aquest no es podran donar d’alta els subministraments de llum, aigua i gas.

Cèdula d’habitabilitat: És el document que reconeix l’aptitud d’un immoble per a ser destinat a habitatge, és a dir, reconeix que la finca compleix amb els requisits tècnics d’habitabilitat previstos a la Llei. A Catalunya és obligatòria la seva entrega, fins al punt que si no es fa l’entrega d’aquesta el Registre de la Propietat no inscriurà la compravenda efectuada. [Veieu el post que vam fer en aquest mateix blog sobre la cèdula d’habitabilitat.]

– Certificat d’eficiència energètica: És el certificat que ha de ser emès per un tècnic competent en el qual es fa constar la qualificació energètica del immoble i que és obligatori aportar des de l’entrada en vigor del Reial Decret 253/2013 de 5 d’abril en qualsevol venta d’immoble.

Nota simple informativa del Registre de la Propietat: És molt important verificar les càrregues que hi consten a la finca, ja que podria existir una hipoteca, embargament, càrregues urbanístiques o altres limitacions. Tot i que el dia de la compravenda el notari sol·licitarà una nota simple actualitzada i verificarà que estigui lliure de càrregues, l’entrega d’aquesta amb anterioritat per part del promotor ens pot estalviar sorpreses d’última hora.

Impost de béns Immobles: El venedor ha de justificar que està al corrent de pagament del Impost de Béns Immobles (IBI). Hem de tenir en compte que aquest impost té una afectació real que significa que en cas que no estigui liquidat, la finca que adquirim pot arribar a respondre del deute.

Certificat d’estar al corrent de pagament de la Comunitat de propietaris: En el cas que la Comunitat de Propietaris hagi estat constituïda, s’haurà d’aportar el document on es manifesti que està al corrent de pagament de les quotes. És important verificar-ho ja que en cas que hi hagi deutes la finca respon d’aquests.Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

one × two =