Quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat

Laboral

Les empreses públiques o privades que ocupen a 50 treballadors o més estan obligades a la reserva del 2% dels llocs de treball per persones amb discapacitat.

A efectes del còmput del dos per cent del treballadors amb discapacitat en empreses de més de 50 treballadors, s’han de tenir en compte les següents regles:

 1. El període de referència seran els 12 mesos anteriors , fent una mitjana de treballadors ocupats. Els treballadors contractats a temps parcial i fixes discontinus no tenen regles especials.

2. Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada de més d’un any s’ha de computar com treballadors fixos de plantilla.

3. Els contractats per un termini de fins a un any s’han de computar segons el nombre de dies treballats en el període de referència( inclosos els efectivament treballats, els descansos setmanals, festius i les vacances), cada 200 dies treballats o fracció es computen com un treballador més.

 Un cop determinada la plantilla s’ha d’aplicar sobre la mateixa el 2%, el resultat del qual dóna la quota de treballadors amb discapacitat que l’empresa ha de tenir contractats. Així doncs:

– Empreses amb menys de 50 treballadors:  0 treballadors de quota.

– Empreses de 50 a 99 treballadors: 1 treballador.

– Empreses de 100 a 149 treballadors: 2 treballadors.

– I així successivament, sense que existeixi l’obligació de contractar un més fins al número següent.

Les empreses que tinguin 50 o més treballadors han de comunicar al SEPE la relació dels llocs ocupats per treballadors amb discapacitat.

Cal destacar els següents aspectes al respecte:

– És treballador amb discapacitat: el que té reconegut un grau de, al menys, el 33%, el que té reconeguda pensió d’incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa. És suficient amb que el treballador tingui reconegut el dret a la pensió, encara que no l’estigui perceben en aquell moment.

– La contractació del treballador amb discapacitat potser sota qualsevol modalitat.

– No s’admet la consideració dels grups d’empresa, ni a efectes del còmput de plantilla ni a efectes del compliment de l’obligació. Les obligacions s’han de determinar en cadascuna de les empreses de manera diferenciada.

Així mateix, el RD 364/2005 estableix les mesures alternatives de caràcter excepcional en el compliment de la quota de reserva del 2% a favor de treballadors discapacitats en empreses de 50 treballadors o més. Per tant, excepcionalment els empresaris obligats a complir aquesta quota de reserva poden quedar exempts d’aquesta obligació, quan es reculli en la negociació col·lectiva o bé per opció voluntària de l’empresari degudament comunicada a l’autoritat laboral.

Les Empreses poden quedar exemptes d’aquesta obligació excepcionalment, entenen que es dóna la nota d’excepcionalitat en els casos següents:

a) Quan la no incorporació d’un treballador amb discapacitat a l’empresa obligada es degui a la impossibilitat per part dels serveis públics d’ocupació , o les agències de col·locació d’atendre l’oferta d’ocupació presentada. En aquest cas, es presentarà una oferta d’ocupació per minusvàlids en els serveis públics d’ocupació que haurà de concloure amb un resultat negatiu, ja sigui per la inexistència de demandants d’ocupació amb discapacitat inscrits, o tot i haver-hi acreditin que no estan interessats en les condicions de treball ofertes.

b) Quan hi hagi, i així les acrediti l’empresa obligada, qüestions de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin l’especial dificultat per incorporar treballadors amb discapacitat. Com acreditació d’aquestes circumstàncies els serveis públics d’ocupació poden exigir l’aportació d’informes o certificacions d’entitats públiques o privades.

Val a dir que les empreses han de sol·licitar als serveis públic d’ocupació la declaració d’excepcionalitat amb caràcter previ a l’adopció de mesures alternatives. El termini per resoldre sobre l’excepcionalitat serà de dos mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. Una vegada transcorregut aquest termini s’entén que el resultat és positiu per silenci administratiu. La certificació d’excepcionalitat té una validesa de tres anys,  un cop transcorregut aquest termini les empreses hauran de tornar a sol·licitar-la.

MESURES ALTERNATIVES

L’article 2 del RD 364/2005  estableix les següents mesures alternatives:

 1. La subscripció d’un contracte mercantil o civil amb un centre especial d’ocupació o amb un treballador autònom amb discapacitat, per al subministrament de primeres matèries, maquinària, béns d’equip o qualsevol altre tipus de béns necessaris per l’exercici de l’activitat de l’empresa.

 2. La subscripció d’un contracte mercantil o civil amb un centre especial d’ocupació o amb un treballador autònom amb discapacitat, per la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat de l’empresa.

 3. La realització de donacions i d’accions de patrocini sempre de caràcter monetari, per exercir activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació de persones amb discapacitat, quan l’entitat beneficiària d’aquestes accions sigui una fundació o una associació que tinguin com objecte social la formació professional, inserció laboral o creació d’ocupació de persones amb discapacitat.

 4. La constitució d’un enclavament laboral amb la subscripció prèvia del contracte corresponent amb un centre especial d’ocupació. S’entén per enclavament laboral el contracte entre una empresa del mercat ordinari de treball i un centre especial d’ocupació per a la realització d’obres  o serveis que tinguin una relació directa amb l’activitat normal d’aquella i per a la realització de la qual un grup de treballadors amb discapacitat del centre especial d’ocupació s’hagi de desplaçar temporalment al centre de treball de l’empresa.

IMPORTS MESURES ALTERNATIVES

Els imports anuals dels apartats 1,2 i 4 han de ser almenys de 3 vegades l’indicador de renda d’efectes múltiples (IPREM) anual, per cada treballador amb discapacitat que hagi deixat de contractar per sota de la quota del 2 %. (IPREM 2016 : 7.455,14. Serien 22.365,42 €).

Els imports de l’apartat 3 ha de ser almenys d’1,5 vegades l’indicador de renda d’efectes múltiples (IPREM) anual, per cada treballador amb discapacitat que hagi deixat de contractar per sota de la quota del 2 %. (IPREM 2016 : 7.455,14. Serien 11.182,71 €).

Havent l’empresa de complir l’import autoritzat cadascun dels 3 anys de vigència.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

3 × 4 =