Renda 2017: novetats i inici de campanya

Fiscal

El proper 4 d’abril comença la campanya de Renda de 2017, que podrà presentar-se a partir d’aquesta data i fins al 2 de juliol.

Aquest any, com a novetats podem destacar:

– Obtenció del número de referència. Els contribuents hauran de comunicar el seu NIF, l’import de la casella 450 de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents a l’exercici 2016 “Base liquidable general sotmesa a gravamen”, i aquest any, com a novetat, hauran de comunicar la data de caducitat del seu DNI.

En cas que el DNI sigui de caràcter permanent o sigui un NIF que comenci amb les lletres K, L, M, X, Y o Z, s’haurà d’aportar el número de compte bancari amb IBAN en el que figuri el contribuent com a titular.

– Desapareix l’enviament del número de referència per SMS. La forma de sol·licitar el número de referència serà a través de la seu electrònica. L’aplicació no requerirà informar un número de telèfon sino que apareixerà en la pantalla un cop informades les dades requerides.

– Rectificació d’autoliquidacions. Es permet sol·licitar la rectificació d’autoliquidacions de l’Impost quan el contribuent hagi comès errors o omissions que determinin una major devolució al seu favor o un menor ingrés, podent realitzar-se, no només a través de Renda Web si no també a través dels programes de presentació desenvolupats per tercers.

– Mínim familiar per descendents. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2017, s’assimilen als descendents, als efectes de l’aplicació del mínim familiar per descendents, a més d’aquelles persones vinculades al contribuent per tutela o acolliment en els termes previstos en la legislació civil, als que tinguin atribuida per resolució judicial la seva guarda i custòdia.

– Guanys patrimonials. S’inclouen un nou subapartat per a consignar els guanys i pèrdues derivats de la transmissió dels drets de subscripció preferent, ja que, des de l’1 de gener de 2017 l’import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents de valors cotitzats tindran la consideració de guany patrimonial per al transmetent en el període impositiu en que es produeixi la citada transmissió.

El calendari que el contribuent ha de tenir en compte, és el següent:


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

1 + 7 =