Etiqueta: Deute

La recuperació de mora en contractes de préstec o crèdit amb garantia hipotecaria formalitzats amb persones físiques

Tradicionalment la recuperació judicial de la mora en contractes de préstec o crèdit amb garantia hipotecària formalitzats amb persones físiques consumidores s’efectuava mitjançant la interposició de demandes d’execució hipotecària a l’empara del llibre III de la LEC (execució forçosa) i del capítol V del títol IV (execució sobre béns hipotecats i pignorats). La interposició d’aquesta ...

Laia Garcia

Nou cop a la banca: nul·litat parcial de les hipoteques multidivisa

El Tribunal Suprem ha declarat la nul·litat parcial d’una hipoteca multidivisa per falta de transparència per part de la banca en la seva contractació. Ho ha fet a través de la Sentència de data 15 de novembre de 2017, en estimar el recurs de cassació interposat pels prestataris on sol·licitaven la nul·litat de les clàusules multidivisa d’un préstec ...

Mª José Machado

Com recuperar l’habitatge per impagament del llogater?

El contracte d’arrendament de l’habitatge és aquell en el que el propietari de l’habitatge cedeix l’ús i gaudiment de la mateixa a favor d’un tercer, per un temps determinat i a canvi d’una renda, perquè pugui destinar-la com habitatge. A vegades durant la vigència del contracte, l’arrendatari deixa de pagar les rendes mensuals pactades en ...

Patricia Aixerch

Jutjats especialitzats en reclamacions contra bancs: Qui resoldrà la meva reclamació?

El passat 25 de maig de 2017 la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial va assolir l’Acord de mateixa data pel qual s’atribueix a determinats Jutjats, en l’àmbit provincial, la competència exclusiva i no excloent per conèixer de la matèria relativa a les condicions generals incloses en els contractes de finançament amb garanties ...

Mª José Machado

Incident possessori en les execucions hipotecàries

Sovint en el curs dels procediments d’execució hipotecària sorgeix l’existència de persones, diferents a l’executat, que ocupen l’immoble embargat objecte d’autos. A aquestes persones, de conformitat amb la Llei d’Enjudiciament Civil, se’ls notifica l’existència de l’execució perquè en el termini de deu dies puguin presentar davant el Jutjat els títols que justifiquin la seva situació. ...

Patricia Aixerch

Venciment anticipat: una suspensió controvertida

Recentment, el despatx MES ADVOCATS I GESTIÓ ha obtingut una resolució judicial que no acorda la suspensió del procediment judicial, sol·licitada per la part executada, en un procediment d’execució hipotecària iniciat l’any 2013. Tot seguit ho expliquem. La part executada, quatre anys més tard de l’inici del procediment judicial, és a dir l’any 2017,  va ...

Gemma Porta

Què puc fer si no em paguen una factura?

En aquest post donarem uns consells útils a l’hora de reclamar una factura que ens ha deixat impagada un client. Cal tenir en compte que quan fem referència a “factura impagada” fem referència també a qualsevol altre tipus de deute que tinguem pendent de cobrar. Tot i que el millor seria recuperar-la de forma amistosa ...

Mª José Machado

La compravenda de immobles en concurs de creditors

Actualment, al marge del que disposa la Llei Concursal i la normativa Hipotecària, existeixen diferents criteris entre els Jutges i els Registradors de la Propietat en relació a la compravenda d’un immoble afecte a crèdit amb privilegi especial. El principal objectiu en un concurs de creditors que es troba a la fase de liquidació és ...

Patricia Aixerch

Nova reforma de la Llei hipotecària

Fa ja unes quantes setmanes que s’està parlant de la reforma de la Llei Hipotecària, sense que sembli que hi hagi acord en el Govern sobre el grau de reforma que es pretén assolir. Així, si bé fa escassos dies el Ministre De Guindos anunciava una reforma en profunditat, segons indiquen fonts del Ministeri de ...

Neus Vallara

S’amplia el límit per a sol•licitar ajornaments sense garantia fins a 30.000€ per deutes gestionades per les Comunitats Autònomes

Fa uns mesos parlàvem de la publicació de l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre, per la que s’augmentava a 30.000 euros el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes derivats de tributs gestionats per l’Estat. Doncs bé, les mateixes raons que van motivar aquest canvi, serveixen ara per establir ...

Ana Brillas

El perdó dels deutes de la persona física

El Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer,  de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, més conegut com a Llei de la Segona Oportunitat per a tornar a començar, estableix un mecanisme revolucionari en el nostre sistema jurídic i que prové d’altres sistemes jurídics com l’alemany o el ...

Olga Carretero

Hisenda amplia el límit per a sol·licitar ajornaments sense garantia fins a 30.000€

Avui s’ha publicat al BOE l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre, per la que s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament fins a 30.000 euros. L’ordre entra en vigor demà dia 21 de octubre i permetrà sol·licitar ajornaments sense aportar garanties fins a un màxim de 30.000 euros (fins ...

Ana Sebastián