Venciment anticipat: una suspensió controvertida

Hipotecari, Processal

Recentment, el despatx MES ADVOCATS I GESTIÓ ha obtingut una resolució judicial que no acorda la suspensió del procediment judicial, sol·licitada per la part executada, en un procediment d’execució hipotecària iniciat l’any 2013. Tot seguit ho expliquem.

La part executada, quatre anys més tard de l’inici del procediment judicial, és a dir l’any 2017,  va sol·licitar la suspensió del procediment judicial per considerar que en el contracte de préstec hipotecari existia una clàusula nul.la i abusiva, concretament la de venciment anticipat (que és aquella clàusula que permet a l’entitat bancària donar per vençut el préstec per impagament d’algun dels terminis per part del deutor i reclamar-li el deute total).

Els raonaments jurídics que conté l’esmentada resolució són els següents:

1).- Que el Jutjat ja va realitzar l’any 2014 l’anomenat control d’abusivitat. En efecte, el Jutjat no va declarar l’abusivitat de la clàusula de venciment anticipat perquè no la va apreciar en el seu moment. Per tant, va dictar l’Auto despatxant execució el novembre de 2014.

Al desembre de 2015, la part executada es va oposar a l’execució, però en aquell moment no va denunciar la possible nul·litat i abusivitat de la clàusula de venciment anticipat.

A continuació, al mes de maig del 2016 el Jutjat va desestimar l’oposició a l’execució efectuada per la part demandada i l’execució hipotecària va continuar el seu curs fins a l’actualitat.

Cal destacar per la seva importància, que la part executada no va presentar cap recurs contra la resolució judicial que va desestimar la seva oposició i per tant, s’entén que va mostrar la seva plena conformitat amb el seu contingut.

2).- Que en base a l’anterior,  la sol·licitud de suspensió  del procediment judicial ara a l’any 2017 és extemporània, és a dir està fora de termini. Perquè s’entén que la part demandada ja va tenir l’oportunitat d’al·legar la possible abusivitat de l’esmentada clàusula l’any 2015 i no ho va fer. Es dóna prioritat d’aquesta manera  al principi de seguretat jurídica.

3).- Que el procediment d’execució que no acorda la suspensió del procediment judicial hipotecari, sol·licitada per la part executada, ja està en una fase molt avançada atès que ja s’ha subhastat la finca hipotecada.

La resolució comentada és nova, ja que el criteri judicial majoritari avui en dia és acordar la suspensió del procediment judicial per la possible abusivitat de la clàusula de venciment anticipat i esperar a la resolució que en el seu dia dicti el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea al respecte.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

3 × 4 =