LA INSERCIÓ DE CONTINGUTS MITJANÇANT LA TÉCNICA DE FRAMING: El que has de saber i última jurisprudència del TJUE al cas

La interpretació de l’article 3 de la Directiva 2001/29 sobre si constitueix un acte de comunicació pública la posada a disposició del públic, per un tercer, d’un enllaç a un contingut protegit per la propietat intel·lectual i publicat en un altre domini d’internet, fins la data, s’ha forjat mitjançant la seva interpretació pel TJUE en ...

Irene Moneo

La Plusvàlua Municipal o IIVTNU (l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) pot ser considerada confiscatòria i a conseqüència, nul·la?

La Sala 3ª del Tribunal Suprem (d’ara endavant TS), analitza la qüestió que dóna nom a aquest article a la seva Sentència nº1689/2020 de 9 de desembre (recurs de cassació nº6386/2017). El supòsit que analitza és el següent: Una societat mercantil (d’ara endavant, X) va adquirir una finca a Madrid l’any 1998 per import de ...

Alejandro Santelices

ESTÀS PREPARAT PER AL BREXIT? Conseqüències en les marques, patents, dissenys i indicacions geogràfiques

El 2021 ja és aquí i amb ell, el final el període transitori de sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Amb ell, meriten les conseqüències que suposa l’abandonament de país britànic de les institucions de la Unió i del mercat únic per als ciutadans i les empreses. En aquest sentit, a continuació, oferim ...

Irene Moneo

L’OBLIGATORIETAT D’ÚS DE LA MARCA: Com provar que utilitzes la teva marca registrada per no perdre-la

Històricament el dret marcari, tot i atorgar l’ús restringit d’una marca al seu titular, sempre ha advocat per la competitivitat en un mercat plural. Per aquesta raó, la teva marca registrada podia i pot ser declarada caducada, si no s’utilitza en un període de 5 anys, excepte en cas de causa justificada. Anteriorment a l’última ...

Irene Moneo

LA REGULARITZACIÓ DEL MEDICAMENT CONTRA LA COVID-19: és possible un medicament genèric? Estarà disponible la vacuna per a tothom?

La propietat està reconeguda en el nostre ordenament jurídic com un dret fonamental. En aquest sentit, neix la propietat intel·lectual i industrial amb un doble objectiu: d’una banda, reconèixer l’esfera de domini sobre les creacions i invencions i, de l’altra, fomentar l’art i el desenvolupament industrial mitjançant l’incentiu legal de la seva explotació econòmica i ...

Irene Moneo

La imatge del menor i les fotografies: És necessari el consentiment d’ambdòs pares/mares?

En adaptació al món digitalitzat en que vivim, empreses, entitats i particulars busquen divulgar-se a través del món digital al mundo digital i de les xarxes socials. És per això que no són desconegudes les autoritzacions en matèria de cessió de dades de caràcter personal i de la pròpia imatge, però quan es tracta de ...

Irene Moneo

Moratòria en el pagament de lloguer per a autònoms i PIMES

El passat 23 d’abril va entrar el vigor el Reial Decret Llei 15/2020 de mesures urgents complementàries per a recolzar l’economia i l’ocupació, pel qual es regulen els requisits que hauran de complir autònoms i pymes per a poder sol·licitar una moratòria en el pagament del lloguer dels locals que tinguin llogats per al desenvolupament ...

Neus Vallara

Sí europeu al control pels tribunals espanyols de l’IRPH

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha considerat que els tribunals espanyols hauran d’assegurar el caràcter clar i comprensible de les clàusules  dels contractes de préstec hipotecari que estableixen la aplicació d’un tipus d’interès variable basat en l’índex de referència de les caixes d’estalvis (IRPH Caixes). Dos anys després que el Jutjat ...

Mònica de Sangenís

Novetats en el règim intracomunitari de béns en l’IVA a partir de l’1 de març 2020

L’objectiu de les novetats és aconseguir una tributació simplificada i uniforme de les operacions intracomunitàries en tots els Estats membres. Entre altres modificacions, s’estableix que l’enviament d’una mercaderia a un magatzem d’un client en un altre Estat membre no tindrà consideració de transacció intracomunitària fins que el client retiri la mercaderia d’aquest magatzem. Fins ara ...

Ana Brillas

Impost de la Generalitat contra el canvi climàtic

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, que grava les emissions de diòxid de carboni que produeixen els vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquest impost l’hauran de pagar tots aquells que ...

Ana Brillas

Com utilitzar fotografies, dibuixos i vídeos d’internet de manera legal

La Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret 1/1996, de 12 d’abril) estableix que la reproducció, distribució i comunicació al públic de fotografies, dibuixos o peces audiovisuals mitjançant qualsevol suport físic o digital, està subjecta a l’autorització del seu autor. En canvi, hi ha la creença generalitzada que poden ser utilitzades fotografies, vídeos, dibuixos o altres ...

Irene Moneo

Què puc fer davant una inspecció d’SGAE?

QUÈ ÉS SGAE? La SGAE (“Sociedad General de Autores y Escritores”) és una entitat sense ànim de lucre autoritzada pel Ministeri de Cultura, així doncs, es tracta d’una societat privada. Aquest punt, s’ha de tenir molt en compte, ja que en cas d’inspecció, en no tractar-se d’una entitat amb caràcter públic, els seus “inspectors” no ...

Irene Moneo

Compraventa d’immobles: Ull amb les quotes de comunitat de propietaris

Una de les qüestions més importants quan adquirim un immoble és conèixer el seu estat de deutes, concretament les que puguin existir amb la Comunitat de Propietaris. I no és una qüestió menor, donat que, en el cas d’aquests deutes, la Llei preveu un règim de responsabilitat directa per l’adquirent de la qual respon la ...

Neus Vallara

Auditoria Legal Immobiliària: comprar o vendre amb seguretat

L’auditoria legal o Due Diligence inmobiliaria es una revisió minuciosa de la situació jurídica d’un immoble així com dels diferents aspectes i conseqüències legals de la seva adquisició o transmissió. El resultat de la revisió és un informe en el que, principalment, s’identifiquen les contingències detectades amb les corresponents recomanacions que l’equip jurídic redactor de ...

Neus Vallara

Registre de jornada laboral

Recentment s’ha publicat el RDL 08/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Aquesta norma ha modificat l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors que fa referència a la jornada de treball. Segons aquest article a partir del 12 de maig de ...

Aroa Benito

La recuperació de mora en contractes de préstec o crèdit amb garantia hipotecaria formalitzats amb persones físiques

Tradicionalment la recuperació judicial de la mora en contractes de préstec o crèdit amb garantia hipotecària formalitzats amb persones físiques consumidores s’efectuava mitjançant la interposició de demandes d’execució hipotecària a l’empara del llibre III de la LEC (execució forçosa) i del capítol V del títol IV (execució sobre béns hipotecats i pignorats). La interposició d’aquesta ...

Laia Garcia

Novetats a la Llei de Capitals

La llei 11/2018, de 28 de desembre introdueix modificacions rellevants en certs preceptes de la Llei de Societats de Capital. Donada la urgència del tema, en fem una anàlisi ràpida sens perjudici de poder profunditzar sobre la qüestió en futurs articles i quedant a la vostra disposició per analitzar personalment l‘impacte de les modificacions en ...

Miquel Llimona

Parlem amb… Antoni Millet, soci “of Counsel” de MES Advocats

Nascut a Barcelona l’any 1946, Antoni Millet Abbad és actualment soci “of counsel” de MES ADVOCATS I GESTIÓ, S.L.P., Director del CEI (Centro de Estudios Internacionales) vinculat a la Universitat de Barcelona, Secretari Executiu del Patronat de la Fundación Privada Centro de Estudios Internacionales, Secretari de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi i President del ...

MES Advocats

Laboral: Novetats en els Pressupostos Generals de l’Estat

Principals canvis normatius en matèria laboral de la Llei 6/2018 de 3 de juliol de 2018 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 Bases de cotització – efectes d’1 d’agost de 2018 S’incrementa la base màxima de cotització dels treballadors del règim general a 3.803,70€ (anterior 3.751,20€), les bases mínimes es mantenen. S’incrementa ...

Aroa Benito

La venda d’habitatges sense cèdula d’habitabilitat a Catalunya

Catalunya és una de les Comunitats en les que, en cas de transmissió d’un habitatge, és obligatori acreditar que aquest compleix amb les condicions d’habitabilitat mitjançant l’entrega de la corresponent cèdula d’habitabilitat. No obstant, hi ha determinats casos en els que la Llei permet exonerar a la venedora d’aquesta entrega, però únicament quan es tracti ...

Neus Vallara

Els autònoms, obligats a comunicar telemàticament amb la Seguretat Social

L’ordre ESS/214/2018, d’1 de març, regula l’obligació de l’ús de mitjans electrònics i d’incorporació al sistema de notificació electrònica per compareixença a la Seu Electrónica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social. A partir de l’1 d’octubre de 2018 els treballadors autònoms estan obligats a realitzar els tràmits amb la Seguretat Social per via ...

Aroa Benito

Barcelona: Programa d’ajuts per a treballadores i treballadors autònoms

Fins als proper dia 30/06/2018 es poden sol·licitar els ajuts de fins 4.000 euros que l’Ajuntament de Barcelona concedeix als treballadors autònoms per iniciar noves activitats econòmiques. Els ajuts van dirigits a persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors/es autònoms o socis de cooperatives de ...

Ana Sebastián

Puc vendre el meu pis si està llogat?

I tant, no hi ha cap impediment a la venda del teu habitatge encara que estigui llogat. Qüestió diferent és quin perfil de comprador serà l’interessat en adquirir-lo, atès que evidentment aquells que busquin un habitatge habitual el descartaran però aquells compradors que tinguin en ment invertir, el poden veure amb bons ulls si el ...

Neus Vallara

Què passa amb la fiança d’un contracte de lloguer?

Quan formalitzem un contracte de lloguer l’arrendador exigeix la constitució d’una fiança, la qual es troba prevista per Llei, tota vegada que la Llei d’Arrendaments Urbans estableix amb caràcter obligatori que “a la celebració del contracte serà obligatòria l’exigència i prestació de fiança en metàl·lic en quantitat equivalent a una mensualitat de renta en l’arrendament ...

Neus Vallara

El contracte d’arres

Qui més qui menys, ha sentit parlar del contracte d’arres com a document previ a la formalització de la compravenda. És un document molt utilitzat en la pràctica habitual, però a vegades es desconeixen realment les conseqüències que pot comportar la signatura d’aquest. Amb el present article mirarem de donar una mica de llum a ...

Mara Vilanova

Bonus – Sistema de reducció de cotització

La nova normativa del Bonus – Sistema de reducció de cotització,  aprovada el passat mes de març, mitjançant el Reial Decret 231/2017, obre noves possibilitats i amplia les opcions per accedir a aquest incentiu a partir de l’exercici 2017 (Campanya Bonus 2018) al reduir els requisits necessaris per poder sol·licitar-lo: Resulta més senzill perquè no ...

Eva Salvador

Liquidar o dissoldre la societat?

En més d’una ocasió hem tingut clients que no tenen clar si poden dissoldre la societat, i de fet confonen el procés de liquidació i el de dissolució. Per aquest motiu pensem que pot ser útil per molta gent aquest breu post al nostre blog en el que intentarem explicar de forma planera què vol ...

Agnes Millet

Renda 2017: novetats i inici de campanya

El proper 4 d’abril comença la campanya de Renda de 2017, que podrà presentar-se a partir d’aquesta data i fins al 2 de juliol. Aquest any, com a novetats podem destacar: – Obtenció del número de referència. Els contribuents hauran de comunicar el seu NIF, l’import de la casella 450 de la declaració de l’Impost sobre la ...

Ana Brillas

Segellat digital TAX FREE (DIVA)

El procediment per la devolució de l’IVA als viatgers NO residents dins la Unió Europea passarà a ser obligatòriament telemàtic a partir del proper 1 de Gener de 2019. El sistema DIVA, que serà de caràcter obligatori i l’únic sistema vàlid a Espanya, permetrà el segellat electrònic de la prova de sortida a la que ...

Ana Sebastián

8 de març, Vaga General

El principals sindicats han convocat vaga general el proper 8 de març de 2018. L’objectiu d’aquesta vaga es la reivindicació del treball femení i la lluita contra  l’escletxa salarial existent. La majoria de sindicats, com ara Intersindical-CSC proposen secundar la vaga les 24 hores, d’altres sindicats com ara UGT o CCOO proposen fer vaga només durant dues ...

Núria Ejarque

Les novetats del Codi Civil de Catalunya

Fins ara, el Codi Civil de Catalunya estava format per cinc llibres, els quals regulen el següent: Llibre I – Disposicions generals Llibre II – Persona i família Llibre III – Persona jurídica Llibre IV – Successions Llibre V – Drets reals

Mara Vilanova

Operacions amb o sense IVA? Nou programa d’ajuda d’Hisenda

La AEAT ha publicat un nou servei d’ajuda que pretén resoldre els dubtes del contribuent per a localitzar una prestació de serveis quan realitza aquest tipus d’operacions amb clients o proveïdors estrangers. EINA D’AJUDA AEAT En concret, indica on es localitza un servei i, en conseqüència, si es troba subjecte a IVA, qui ha de ...

Ana Brillas

Deduccions per donatius

Els contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que realitzin donatius a Fundacions o entitats no lucratives acollides al règim especial de la Llei 49/2002, poden aplicar els següents percentatges al conjunt de donatius realitzats amb dret a deducció:

Mª José Sorribas

Com minimitzar els riscos al comprar una vivenda sobre plànol

El passat mes de novembre de 2017 el despatx MES ADVOCATS va assistir al seminari sobre la Compraventa Immobiliària impartit per Enfoque XXI del que passem a resumir a continuació els aspectes més rellevants respecte l’adquisició de l’habitatge a través de la compra sobre plànol. La particularitat del contracte de compravenda sobre plànol és que ...

Patricia Aixerch

Nou cop a la banca: nul·litat parcial de les hipoteques multidivisa

El Tribunal Suprem ha declarat la nul·litat parcial d’una hipoteca multidivisa per falta de transparència per part de la banca en la seva contractació. Ho ha fet a través de la Sentència de data 15 de novembre de 2017, en estimar el recurs de cassació interposat pels prestataris on sol·licitaven la nul·litat de les clàusules multidivisa d’un préstec ...

Mª José Machado

Eleccions 21D: Si estic treballant, tinc permís per anar a votar?

L’article 24 del RD 953/2017 de 31 d’octubre, pel qual es dicten les normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre, estableix la regulació dels permisos laborals dels treballadors d’empreses privades. L’esmentat article estableix: 1.- El dia de les eleccions, les empreses hauran de concedir ...

Sebastián González

Com recuperar l’habitatge per impagament del llogater?

El contracte d’arrendament de l’habitatge és aquell en el que el propietari de l’habitatge cedeix l’ús i gaudiment de la mateixa a favor d’un tercer, per un temps determinat i a canvi d’una renda, perquè pugui destinar-la com habitatge. A vegades durant la vigència del contracte, l’arrendatari deixa de pagar les rendes mensuals pactades en ...

Patricia Aixerch

Breu aproximació a la “FIDUCIA CUM AMICO”

Aquesta figura, vigent en l’actualitat, es remunta al Dret Romà Clàssic que la defineix com un contracte en el que una persona –fiduciant- transmet a una altre -fiduciari- la propietat d’una cosa amb finalitats de diferent naturalesa. La cosa és confiada a persona lleial que només adquireix la propietat segons la finalitat que es persegueix ...

Antoni Millet

Jutjats especialitzats en reclamacions contra bancs: Qui resoldrà la meva reclamació?

El passat 25 de maig de 2017 la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial va assolir l’Acord de mateixa data pel qual s’atribueix a determinats Jutjats, en l’àmbit provincial, la competència exclusiva i no excloent per conèixer de la matèria relativa a les condicions generals incloses en els contractes de finançament amb garanties ...

Mª José Machado

Quant dura un contracte de lloguer?

Sens dubte es tracta d’un tema controvertit. Fa anys vaig anar a visitar un pis amb la intenció de llogar-lo i el comercial de la immobiliària que me’l va ensenyar, al consultar-li per la durada del contracte em va contestar que “per llei havia de durar mínim 5 anys” – en aquell moment encara no ...

Neus Vallara

Canvis en les despeses deduïbles dels autònoms per a 2018

La Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treballador Autònom entra en vigor després de publicar-se dimecres en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). En aquest article ens centrarem exclusivament en les mesures que afecten a l’àmbit fiscal, concretament en les modificacions en l’Impost sobre a Renda de les Persones Físiques (IRPF) que ...

Ana Brillas

Incident possessori en les execucions hipotecàries

Sovint en el curs dels procediments d’execució hipotecària sorgeix l’existència de persones, diferents a l’executat, que ocupen l’immoble embargat objecte d’autos. A aquestes persones, de conformitat amb la Llei d’Enjudiciament Civil, se’ls notifica l’existència de l’execució perquè en el termini de deu dies puguin presentar davant el Jutjat els títols que justifiquin la seva situació. ...

Patricia Aixerch

Legal Management Forum 2017: Embracing Innovation

Embracing Innovation!! Sota aquest lema s’ha celebrat avui la Quarta Edició del Legal Managment Forum, en la que de nou, MES no ha volgut faltar, escoltant els ponents i prenent bona nota de tot el que s’ha parlat i debatut. Aquest foro ens permet, com a empreses de serveis legals, ja no com a despatx ...

Agnes Millet

Venciment anticipat: una suspensió controvertida

Recentment, el despatx MES ADVOCATS I GESTIÓ ha obtingut una resolució judicial que no acorda la suspensió del procediment judicial, sol·licitada per la part executada, en un procediment d’execució hipotecària iniciat l’any 2013. Tot seguit ho expliquem. La part executada, quatre anys més tard de l’inici del procediment judicial, és a dir l’any 2017,  va ...

Gemma Porta

Què cal saber per registrar una marca?

En aquest article explicarem el procediment necessari per a registrar una marca i per aquest motiu al·ludim al significat que l’article 4 de la Llei de Marques estableix per marca: “tot signe susceptible de representació gràfica que serveixi per distingir en el mercat productes o serveis d’una empresa dels altres. En primer lloc, per a ...

Patricia Aixerch

Diferència entre sucursal, establiment permanent i filial

En aquest post analitzarem quines són les diferències entre una sucursal, una filial i un establiment permanent, que sovint poden ser confoses i utilitzades col·loquialment com a figures iguals, però que tenen característiques clarament diferenciades. SUCURSAL Quan parlem de sucursal, parlem d’un establiment secundari o accessori al principal però dotat de representació permanent i de ...

Mara Vilanova

Què puc fer si no em paguen una factura?

En aquest post donarem uns consells útils a l’hora de reclamar una factura que ens ha deixat impagada un client. Cal tenir en compte que quan fem referència a “factura impagada” fem referència també a qualsevol altre tipus de deute que tinguem pendent de cobrar. Tot i que el millor seria recuperar-la de forma amistosa ...

Mª José Machado

Reclama la teva plusvàlua

Ha hagut de fer front a una plusvàlua municipal en els darrers 4 anys? Sap que té la possibilitat de reclamar-la si la venta de l’immoble no ha suposat un increment real de valor? La possibilitat existeix des de l’11 de maig de 2017, quan el Tribunal Constitucional va declarar en la seva Sentència de ...

Neus Vallara

La AIE (Agrupació d’Interès Econòmic), una figura desconeguda i infrautilitzada

Amb aquest post volem explicar de forma breu però clara què és, per a què serveix i com es constitueix una AIE (Agrupació d’Interès Econòmic). Comencem! El primer que cal saber en relació a les AIE és que es tracta d’una figura amb plena capacitat jurídica mercantil (és a dir amb personalitat pròpia com podria ...

Departament Mercantil

La polèmica de l’article 160f) de la Llei de Societats de Capital en les compravendes de béns immobles

La Llei 31/2014, de 3 de desembre, va introduir la norma de l’article 160 f) de la Llei de Societats de Capital (d’ara endavant la Llei) que ha generat controvèrsia entre els Notaris i els Registradors de la Propietat. L’article 160 f) de la Llei s’incorpora a fi de millorar el govern corporatiu de les ...

Patricia Aixerch

Quins passos he de seguir en la tramitació d’una herència?

1.- Recopilació dels primers documents En primer lloc, abans de tot caldrà que recopilem els següents documents essencials per al inici de la tramitació de l’herència: a)   Certificat de defunció – Aquest s’obté del Registre Civil del lloc de defunció i es pot obtenir per la pàgina web del Ministeri de Justícia (link) b)    Certificat ...

Mara Vilanova

Qui paga l’IBI de l’exercici en curs en una compravenda?

Just ara fa un any fou dictada una nova Sentència per part del Tribunal Suprem (Sentència 409/2016, de 15 de juny) que ve  a determinar qui haurà d’assumir l’Impost de Béns Immobles quan hagi tingut lloc la transmissió de la finca. Fins llavors, era una qüestió controvertida, amb criteris diferents per part de les distintes ...

MES Advocats

I Congrés Internacional de Legaltech i Startups jurídiques

El passat 18 de maig va tenir lloc a Hernani el I Congrés Internacional de Legaltech i Startups jurídiques, un esdeveniment que segons van indicar els seus organitzadors no es destina en exclusiva al sector jurídic sinó a tota persona o empresa que tingui interès en el món legal i en la tecnologia, trobant en ...

Neus Vallara

Quins són els documents que t’ha d’entregar el venedor en la compra d’una vivenda de 2a mà?

(II)  VIVENDES DE SEGONA MÀ Havent analitzat ja en un primer post la documentació a sol·licitar en les vivendes de primera transmissió, en aquest segon article ens centrarem en els documents obligatoris a entregar en les vivendes de segona mà, que no són tant amplis com en l’altre cas. Els immobles de segona mà són ...

Mara Vilanova

El Tribunal Suprem no obliga a les empreses a registrar la jornada diària dels treballadors

La recent sentència del Tribunal Suprem, de 23 de març de 2017, ha anul·lat la sentència de l’Audiència Nacional de 4 de desembre de 2015 que establia l’obligació empresarial de disposar d’un sistema de registre de jornada dels seus treballadors. El Tribunal Suprem condiciona l’obligació de registre a l’efectiva realització d’hores extraordinàries. És a dir, ...

Núria Ejarque

Renda 2016: dates i novetats a tenir en compte

El proper dia 5 d’abril comença la campanya de Renda de 2016, que podrà presentar-se a partir d’aquesta data i fins al 30 de juny. Aquest any, s’ha de tenir en compte que desapareix definitivament el programa PADRE al que estàvem tant acostumats. En el seu lloc, disposarem de la plataforma RENDA WEB, que ja ...

Ana Brillas

La compravenda de immobles en concurs de creditors

Actualment, al marge del que disposa la Llei Concursal i la normativa Hipotecària, existeixen diferents criteris entre els Jutges i els Registradors de la Propietat en relació a la compravenda d’un immoble afecte a crèdit amb privilegi especial. El principal objectiu en un concurs de creditors que es troba a la fase de liquidació és ...

Patricia Aixerch

Són nul·les totes les clàusules sòl?

El ple de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Suprem (TS), al resoldre un recurs de cassació del BBVA, ha aplicat per primera vegada la retroactivitat total de la nul·litat de les clàusules sòl, adaptant així la jurisprudència de la Sala a les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea ...

Mª José Machado

Quins són els documents que t’ha d’entregar el venedor en la compra d’una vivenda de 1a transmissió?

(I)  VIVENDES DE PRIMERA TRANSMISSIÓ És important quan s’està pensant en la compravenda d’un pis saber els documents que necessitarem demanar al venedor i que té l’obligació d’entregar-nos. Aquests variaran en funció de si es tracta d’una vivenda de primera transmissió (pis d’obra nova) o de segona transmissió (pis de segona mà). En  aquest primer ...

Mara Vilanova

Seguirem pagant l’impost de plusvàlua?

Recentment el Tribunal Constitucional (TC), en Sentència de 16 de febrer de 2017, ha declarat inconstitucionals els articles 4 i el 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) del Territori Històric de Guipúscoa. La Sentència tracta el cas de la transmissió ...

Ana Brillas

Com declarar les quantitats percebudes en concepte de clàusules sòl?

Amb l’aprovació del Reial Decret-Llei 1/2017, de 20 de gener, el Govern estableix les mesures per a facilitar la devolució de les quantitats indegudament satisfetes pels consumidors a les entitats de crèdit en aplicació de clàusules sòl contingudes en contractes de préstec. Com a conseqüència d’això, es modifica la Llei de IRPF amb la finalitat ...

Ana Brillas

Nova reforma de la Llei hipotecària

Fa ja unes quantes setmanes que s’està parlant de la reforma de la Llei Hipotecària, sense que sembli que hi hagi acord en el Govern sobre el grau de reforma que es pretén assolir. Així, si bé fa escassos dies el Ministre De Guindos anunciava una reforma en profunditat, segons indiquen fonts del Ministeri de ...

Neus Vallara

Quina Llei successòria és d’aplicació en cas de viure a l’estranger?

En els últims anys, cada vegada ha estat més habitual la mobilitat de persones dins de la Unió Europea. Això ha comportat un increment de successions mortis causa amb un component internacional amb dificultats alhora de determinar la legislació aplicable. És per això, que el Reglament europeu 650/2012, que va passar a ser aplicable a ...

Mara Vilanova

Conseqüències processals de l’incompliment empresarial del control del temps de treball

La jurisprudència consolidada ha vingut dipositant sobre el treballador la càrrega de la prova en relació a la realització de les hores extraordinàries, és a dir, quan el treballador interposava una reclamació de quantitat en concepte d’hores extraordinàries, aquest venia obligat a acreditar de forma concreta i detallada la realització de les mateixes, havent de ...

Núria Ejarque

Quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat

Les empreses públiques o privades que ocupen a 50 treballadors o més estan obligades a la reserva del 2% dels llocs de treball per persones amb discapacitat. A efectes del còmput del dos per cent del treballadors amb discapacitat en empreses de més de 50 treballadors, s’han de tenir en compte les següents regles:  1. ...

Eva Salvador

Noves mesures en matèria social per l’any 2017

El Reial Decret Llei 3/2016 de 2 de desembre, publicat el dia 3 de desembre de 2016, va establir el límit màxim i la base màxima de cotització aplicable durant el pròxim any 2017, així com el salari mínim interprofessional per l’any 2017. A partir del dia 1 de gener de 2017, la base màxima ...

Aroa Benito

Entrada en vigor del Subministrament Immediat de Informació (SII)

Aquest nou sistema, que romania guardat en un calaix, finalment veurà la llum el 2017. El Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de mitjans electrònics en la gestió de l’Impost sobre el Valor Afegit, que modifica el reglament de l’IVA, estableix la implantació a partir de l’1 ...

Ana Sebastián

Noves modificacions en l’Impost sobre Societats

El passat dia 2 de desembre, va ser aprovat un nou Reial Decret-Llei (en endavant Reial Decret) pel que es van adoptar mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social. El text normatiu inclou tres mesures en l’àmbit de l’Impost sobre Socitats amb la finalitat d’elevar ...

Ana Brillas

L’AEAT elimina els ajornaments a partir del 2017

El Reial Decret-Llei 3/2016, de 2 de desembre, pel que s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances publiques i altres mesures urgents en matèria social, estableix, a més d’altres mesures tendents a augmentar la recaptació, l’eliminació de la possibilitat d’ajornar o fraccionar determinades obligacions tributàries.

Ana Sebastián

La prestació per maternitat, exempta de IRPF

La sentencia del TSJ de Madrid dóna la raó a una contribuent i obliga a Hisenda a retornar 3.135,11€ de l’IRPF de la seva prestació per maternitat, perquè entén que aquesta prestació està contemplada entre les rendes exemptes regulades en la Llei del IRPF. No obstant, s’ha de tenir en compte que l’Agència Tributària no ...

Ana Brillas

Cèdula d’habitabilitat: què és i on és necessària per vendre un habitatge?

La cèdula d’habitabilitat és el document que reconeix l’aptitud d’un immoble per a ser destinat a habitatge, és a dir, reconeix que l’immoble compleix amb els requisits tècnics d’habitabilitat previstos a la Llei. La cèdula d’habitabilitat té els seus orígens l’any 1937, però en l’actualitat no és l’únic document que certifica que els immobles puguin ...

Patricia Aixerch

Legal Management Forum: Passió per innovar

Un any més MES ADVOCATS ha volgut assistir al “Legal Managment Forum” per tal de seguir de ben a prop els reptes de futur en el món de l’advocacia i així ser capaços de seguir creixent i evolucionant amb la voluntat de millorar la nostra prestació de serveis, oferint major qualitat als nostres clients actuals ...

Agnes Millet

Obligació a la comunicació electrònica amb les Administracions

El passat dia 2 d’octubre, va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, establint l’ús dels mitjans electrònics de manera obligatòria per a “totes” les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, i de manera voluntària, per a les persones físiques, en les seves relacions amb ...

Ana Sebastián

Pujada dels pagaments fraccionats de l’impost sobre societats

El passat 30 de setembre de 2016, es va publicar al BOE un Reial Decret-Llei pel qual es van introduir mesures tributàries dirigides a reduir el dèficit públic. Aquest Reial Decret-Llei ve motivat per la necessitat d’assolir l’objectiu de dèficit públic fixat per la Unió Europea. A l’efecte d’aconseguir l’augment dels ingressos tributaris, s’ha afegit ...

Ana Brillas

Els dissabtes, dies inhàbils a l’Administració

El 2 d’octubre de 2016, va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Una de les novetats importants d’aquesta norma és la prevista a l’article 30.2 segons el qual s’estableixen els dissabtes com a dies inhàbils a efectes del còmput de terminis.

Ana Brillas

Programa d’ajuts per a treballadores i treballadors autònoms

Fins el proper 30 de novembre de 2016, es poden sol·licitar els ajuts de fins 4.000 euros que l’Ajuntament de Barcelona concedeix als treballadors autònoms per iniciar noves activitats econòmiques. Els ajuts van dirigits a persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors/es autònoms o socis ...

Ana Sebastián

La Societat Civil, la gran desconeguda

Existeixen molts tipus de societats, segur que haureu sentit a parlar de les societats de responsabilitat limitada i les societats anònimes, però si us anomenem la Societat Civil, és molt probable que us resulti del tot desconeguda. No obstant, les Societats Civils són un tipus de societats tant vàlids com qualsevol altre i potser, si ...

Departament Mercantil

Com comptabilitzar els moviments de PayPal

Cada vegada és més habitual que autònoms i empreses utilitzin eines de cobrament i pagament com PayPal i en ocasions sorgeixen dubtes de com s’han de comptabilitzar aquests moviments, quin compte comptable s’ha d’utilitzar, si són deduïbles les despeses generades, etc. PayPal és una entitat de crèdit establerta a Luxemburg que, a l’estar qualificat com ...

Ana Sebastián

Finalització dels beneficis del mínim exempt de cotització a la Seguretat Social (tarifa reduïda)

El proper 31 d’agost de 2016 finalitzen els beneficis a la contractació indefinida prevista a l’article 8 de la Llei 25/2015 de 28 de juliol, motiu pel qual creiem oportú fer un recordatori de les característiques principals d’aquest incentiu a la contractació. Aquesta mesura preveu la possibilitat d’aplicar durant 24 mesos un mínim exempt de ...

Aroa Benito

Els problemes pràctics de la subhasta judicial electrònica

Tal i com informàvem al nostre post anterior de 05-10-2015, el passat 15 d’octubre de 2015 es va posar en marxa la subhasta judicial electrònica, una mesura que ha suposat una autèntica revolució respecte a l’anterior normativa de subhasta presencial. L’aplicació telemàtica pretén solucionar la manca de publicitat i transparència del model anterior, però, tot ...

Mª José Machado

Societat anònima o societat limitada? Principals punts en comú i diferències

Sovint arriben clients al nostre despatx preguntant quina forma societària és la més avantatjosa. Podríem dir que no hi ha una forma societària millor o pitjor, sinó que, en tot cas, s’ha de triar la que s’ajusti a cada empresa en concret. Per tant, l’elecció final de la forma societària dependrà de l’objectiu de la ...

Mara Vilanova

IV Jornada d’Advocacia Virtual de la UOC

El passat 27 de maig, es va celebrar una nova edició de les Jornades d’Advocacia Virtual organitzades per la UOC, en les que aquest any, es tractava de profunditzar en aspectes com la qualitat, les operacions i els processos com elements de fidelització en els despatxos d’advocats i empreses de serveis jurídics. Aquest any, MES ...

MES Advocats

Fi de l’emissió dels certificats de personalitat jurídica

El Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança en les transaccions electròniques en el mercat interior i pel que es deroga la Directiva 1999/93/CE que va entrar en vigor el 14 de setembre de 2014, serà plenament ...

Ana Sebastián

Evidents símptomes de recuperació del sector en la nova edició del Saló Immobiliari Internacional de Madrid – SIMA 2016

Entre el 5 i el 8 de maig s’ha celebrat al Pavelló 7 de Feria de Madrid el SIMA (Salón Inmobiliario Internacional Madrid). Es tracta d’una fira del sector destinada tant a públic com a professionals del sector i que aquest any ha aconseguit un increment dels seus visitants. Si comencem per les xifres, aquest ...

Neus Vallara

Com constituir una SL a Espanya si ets estranger

Si ets estranger i estàs pensant en constituir una Societat de Responsabilitat Limitada (S.L.) a Espanya, en aquest post trobaràs un resum dels principals passos que hauràs de seguir. En primer lloc, cal dir que les societats de responsabilitat limitada són un dels tipus de societat més comuns a Espanya ja que són les més ...

Departament Mercantil

Nou cop a les clàusules sòl

El passat 7 d’abril de 2016, el Jutjat Mercantil número 11 de Madrid dictava una esperada Sentència que resol una qüestió tant controvertida com són les clàusules sòl en les hipoteques subscrites amb consumidors. La importància del procediment deriva del fet que es tracta d’una macrodemanda formulada per uns 15.000 afectats contra un total de ...

Neus Vallara

Arrenca la campanya de Renda 2015

La campanya de IRPF de 2015 presenta importants novetats respecte a l’anterior, doncs la gran majoria de canvis aprovats amb l’anomenada “reforma fiscal”, van entrar en funcionament el passat 1 de gener de 2015. Determinades modificacions introduïdes son favorables al contribuent, com la baixada de tipus de gravamen, l’increment

Ana Brillas

S’amplia el límit per a sol•licitar ajornaments sense garantia fins a 30.000€ per deutes gestionades per les Comunitats Autònomes

Fa uns mesos parlàvem de la publicació de l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre, per la que s’augmentava a 30.000 euros el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes derivats de tributs gestionats per l’Estat. Doncs bé, les mateixes raons que van motivar aquest canvi, serveixen ara per establir ...

Ana Brillas

Blanqueig de capitals

Pels advocats en exercici, tan important com aconseguir un bon client, és conèixer amb qui realment s’està establint la relació de negoci amb la finalitat que aquesta relació no pugui servir a d’altres fins espuris allunyats de la mateixa, com podrien ser-ho el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme. Per prevenir desagradables sorpreses, ...

Departament Mercantil

Amortització del fons de comerç a partir del 2016

La Llei 22/2015 de 20 de juliol d’Auditoria de comptes, en la seva modificació de l’article 39 del Codi de Comerç, ha establert que els immobilitzats intangibles són actius de vida útil definida i, per tant, quan aquesta vida útil no pot estimar-se de manera fiable, s’amortitzarà en un període de 10 anys.

Ana Sebastián

L’Administració a casa: el sistema “Cl@ve”

El sistema “Cl@ve” és una plataforma de verificació d’identificació que permet a l’usuari mitjançant una contrasenya accedir a diferents serveis electrònics de l’administració amb plenes garanties de seguretat, estalviant a l’usuari una gran quantitat de temps en desplaçaments innecessaris a les administracions públiques. Prèviament a la

Sebastián González

Els imports entregats a compte en les compravendes d’immobles en construcció

Fins el passat 1 de gener de 2016 aquesta qüestió venia regulada per la Llei 57/1968 i el Decret 3114/1968, i bàsicament establia que els promotors d’habitatges havien de garantir la devolució dels imports entregats a compte a través d’una assegurança o aval Bancari pel cas que la construcció finalment no s’iniciés o no arribés ...

Agnes Millet

És necessària la realització d’escriptura pública per a la modificació de l’Administrador Social?

A diferència del que majoritàriament es pensa, no és obligatori acudir al notari per a la modificació o cessament dels administradors de les societats mercantils, sempre i quan la modificació s’enquadri en algun dels règims d’administració contemplats en els Estatuts. Així doncs, podrem estalviar-nos el cost de l’escriptura pública per aquest tipus de modificacions. Ara ...

Mara Vilanova

Actualització dels valors cadastrals

El passat 28 de setembre es va publicar al BOE la “Orden HAP/1952/2015, de 24 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016” que ha ...

Iolanda Monzonis

Comunitat de propietaris: principals novetats de la modificació de la Llei

El passat 20 de juny de 2015 va entrar en vigor la Llei 5/2015 que modifica el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya en matèria de propietat horitzontal. La citada llei ve a resoldre els dubtes que havia suscitat aquesta des de la seva promulgació el 2006 i que la doctrina i la jurisprudència ...

Mara Vilanova

Adéu al paper en l’Administració de Justícia

A partir d’avui, 1 de gener de 2016, tots els procediments judicials que s’iniciïn es tramitaran a través dels sistemes telemàtics o electrònics existents de l’Administració de Justícia. Les noves tecnologies s’implanten en seu judicial i tots els professionals de la justícia, òrgans judicials i fiscalia estan obligats a utilitzar aquests sistemes per a la ...

Patricia Aixerch

Modificacions en la Llei d’Enjudiciament Civil

La Llei 42/2015, de 5 d’octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil (d’ara endavant la Llei) ha introduït importants canvis en l’Administració de Justícia així com a la majoria dels procediment judicials. A continuació, fem referència a les últimes modificacions més rellevants: 1)       Del Judici Ordinari: S’imposa l’obligatorietat de ...

Patricia Aixerch

Llei de la Jurisdicció Voluntària

La Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària és una Llei innovadora i a la vegada complexa, atès que dibuixa un  escenari completament diferent respecte al que hi havia fins ara: nous operadors jurídics en joc, amb competències exclusives i d’altres compartides. Alhora comporta també la modificació d’articles del Codi Civil i ...

Gemma Porta

Novetats en les comunicacions de incapacitat temporal

A partir d’avui, 1 de desembre de 2015, entren en vigor els nous comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta mèdica, aprovats mitjançant l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny que desenvolupa la gestió i control dels processos d’incapacitat temporal en els primers 365 dies de durada. Les principals característiques que incorporen aquests comunicats mèdics són: ...

Sebastián González

El perdó dels deutes de la persona física

El Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer,  de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, més conegut com a Llei de la Segona Oportunitat per a tornar a començar, estableix un mecanisme revolucionari en el nostre sistema jurídic i que prové d’altres sistemes jurídics com l’alemany o el ...

Olga Carretero

Terminis per conservar la documentació de la teva empresa

T’ensorra la documentació de la teva empresa? No saps quant temps has de conservar cada tipus de document? L’obligació de conservació dels documents varia segons de quin tipus siguin: factures, extractes bancaris, rebuts, nòmines, declaracions fiscals, etc. Al següent esquema pots veure els terminis de conservació de cadascú:

Ana Sebastián

Plusvàlues en entredit

L’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a plusvàlua, és un impost municipal directe regulat actualment pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de Hisendes. Aquest afecta als béns de naturalesa urbana, i s’aplica en els supòsits ...

Mara Vilanova

Nou criteri de nul·litat de les clàusules sòl

La Comissió Europea ha comunicat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que defensa la irretroactivitat total de les clàusules sòl si són declarades nul·les en sentència ferma. La consulta deriva d’alguns tribunals espanyols sobre aquesta qüestió, concretament d’un informe referent a un cas d’una clàusula sòl d’una hipoteca de Cajasur. No obstant, el ...

Olga Carretero

La nova advocacia vista pel Legal Management Forum

Ahir es va celebrar la segona edició del “Legal Management Forum”, un esdeveniment que com els seus propis organitzadors indiquen reflexiona sobre els principals reptes i oportunitats del sector de l’advocacia. MES ADVOCATS va ser present en aquesta segona jornada de la que, entre d’altres, hem extret les següents reflexions: 1.- El mercat ha evolucionat ...

Agnes Millet

Hisenda amplia el límit per a sol·licitar ajornaments sense garantia fins a 30.000€

Avui s’ha publicat al BOE l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre, per la que s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament fins a 30.000 euros. L’ordre entra en vigor demà dia 21 de octubre i permetrà sol·licitar ajornaments sense aportar garanties fins a un màxim de 30.000 euros (fins ...

Ana Sebastián

Constitució de societats telemàtiques

El 29 de setembre de 2013 s’aprovà la Llei d’emprenedors, que va derogar parcialment l’ article 5 del RDL 13/2010 eliminant la possibilitat de constituir societats exprés i preveient al seu lloc la constitució telemàtica de societats de responsabilitat limitada a través d’un sistema de tramitació telemàtica anomenat CIRCE (Centro de Información y Red de ...

Mara Vilanova

És recuperable la prestació de desocupació si em dono d’alta d’autònoms?

Al donar-se d’alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA) és obligatori demanar la suspensió de la prestació d’atur. D’aquesta manera, la prestació econòmica que li mancava percebre al treballador queda congelada.

Ivette Torrent

Nova llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques

El passat divendres 2 d’octubre es va publicar en el BOE la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), que entrarà en vigor a l’any de la seva publicació, excepte les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, registre de treballadors públics habilitats, punts d’accés general electrònic de ...

Iolanda Monzonis

La subhasta judicial electrònica: una nova era en la justicia

El proper 15 d’octubre es posa en marxa la subhasta judicial electrònica, un altre pas més cap a la modernització de la justícia que serà d’aplicació a les subhastes de béns, ja siguin aquests hipotecats, embargats o altres tipus de béns amb valor econòmic. Aquesta nova forma ofereix les mateixes garanties que la subhasta presencial ...

Olga Carretero

Benvinguts

L’any 2012, MILLET ADVOCATS i SEV ASSOCIATS van iniciar un projecte en comú. Amb la nova denominació de MES ADVOCATS, vam fusionar dos despatxos d’advocats amb molts anys d’experiència acumulada en el sector jurídic, aportant cadascun els seus coneixements i capital humà. Després de tres anys de treball en comú i creixement, hem decidit fer ...

MES Advocats