Adéu al paper en l’Administració de Justícia

Processal

A partir d’avui, 1 de gener de 2016, tots els procediments judicials que s’iniciïn es tramitaran a través dels sistemes telemàtics o electrònics existents de l’Administració de Justícia.

Les noves tecnologies s’implanten en seu judicial i tots els professionals de la justícia, òrgans judicials i fiscalia estan obligats a utilitzar aquests sistemes per a la presentació d’escrits i documents així com per la realització d’actes de comunicació processal. L’objecte no és altre que donar compliment al “Projecte Paper Zero” que s’estableix en el sistema operatiu “Lexnet desenvolupat pel Ministeri de Justícia, el qual permet la comunicació bidireccional entre oficines judicials i operadors jurídics i que en certes Comunitats Autònomes ve complementat amb sistemes propis, a Catalunya parlem del “E-Justícia”.

La Llei 42/2015, de 5 d’octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil (d’ara endavant la Llei) estableix que, a partir del 1 de gener de 2016, la presentació d’escrits i documents s’ha d’efectuar utilitzant la signatura electrònica reconeguda (que té el mateix valor legal de la signatura manuscrita), podent-se realitzar la presentació tots els dies de l’any, durant les vint-i-quatre hores. No obstant això, els escrits que es presentin els dissabtes i diumenges, a efectes processals, s’entendran presentats el primer dia i hora hàbil següent. L’ incompliment del deure de l’ús de les tecnologies comportarà que els escrits i documents es tinguin per no presentats. Sense perjudici de la presentació en suport paper quan es tracti de documents i/o elements que no siguin susceptible de conversió en format electrònic. Així mateix, s’ha de tenir en compte que tots els documents presentats per via telemàtica que consisteixin en un primer emplaçament, citació o requeriment del demandat o executat també hauran de presentar-se en suport paper en el termini màxim de cinc dies següents a la presentació telemàtica quan hagin d’emplaçar a la part contraria.

La Llei introdueix com a novetat l’adreça electrònica i la compareixença electrònica com a mitjà per realitzar un acte de comunicació. Estableix que els actes de comunicació s’entendran vàlidament realitzats quan a la diligència quedi constància suficient d’haver estat practicats en la persona, en el domicili, en l’adreça electrònica habilitada a aquest efecte, per compareixença electrònica o pels mitjans telemàtics o electrònics escollits pel destinatari. Així mateix, es preveu l’adreça electrònica com a possible mitjà de localització del demandat ja que la Llei regula la possibilitat de que el demandant a la petició o sol·licitud amb la que iniciï el procediment pugui indicar, a més del domicili del demandat, l’adreça de correu electrònic o similars que pugui ser d’utilitat per la localització d’aquest.

A Catalunya totes aquestes modificacions regulades a la Llei 42/2015, de 5 d’octubre, es poden dur a terme gràcies a la plataforma Lexnet que serveix principalment per rebre les notificacions judicials i la plataforma E-Justícia que serveix únicament per la presentació d’escrits. A l’entrar a la plataforma Lexnet s’accedeix a totes les notificacions rebudes per part dels òrgans judicials, disposant de tres dies hàbils per obrir la notificació que es troba dins del sistema. Transcorregut aquest termini, la notificació s’entendrà per notificada, a efectes processals.

Avui, per tant, donem oficialment la benvinguda a les noves tecnologies en l’Administració de Justícia però hem de ser conscients que el Projecte Paper Zero s’anirà executant de manera progressiva durant tot l’any 2016.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

two + one =