Category: Civil

Compraventa d’immobles: Ull amb les quotes de comunitat de propietaris

Una de les qüestions més importants quan adquirim un immoble és conèixer el seu estat de deutes, concretament les que puguin existir amb la Comunitat de Propietaris. I no és una qüestió menor, donat que, en el cas d’aquests deutes, la Llei preveu un règim de responsabilitat directa per l’adquirent de la qual respon la ...

Neus Vallara

Auditoria Legal Immobiliària: comprar o vendre amb seguretat

L’auditoria legal o Due Diligence inmobiliaria es una revisió minuciosa de la situació jurídica d’un immoble així com dels diferents aspectes i conseqüències legals de la seva adquisició o transmissió. El resultat de la revisió és un informe en el que, principalment, s’identifiquen les contingències detectades amb les corresponents recomanacions que l’equip jurídic redactor de ...

Neus Vallara

La venda d’habitatges sense cèdula d’habitabilitat a Catalunya

Catalunya és una de les Comunitats en les que, en cas de transmissió d’un habitatge, és obligatori acreditar que aquest compleix amb les condicions d’habitabilitat mitjançant l’entrega de la corresponent cèdula d’habitabilitat. No obstant, hi ha determinats casos en els que la Llei permet exonerar a la venedora d’aquesta entrega, però únicament quan es tracti ...

Neus Vallara

Puc vendre el meu pis si està llogat?

I tant, no hi ha cap impediment a la venda del teu habitatge encara que estigui llogat. Qüestió diferent és quin perfil de comprador serà l’interessat en adquirir-lo, atès que evidentment aquells que busquin un habitatge habitual el descartaran però aquells compradors que tinguin en ment invertir, el poden veure amb bons ulls si el ...

Neus Vallara

Què passa amb la fiança d’un contracte de lloguer?

Quan formalitzem un contracte de lloguer l’arrendador exigeix la constitució d’una fiança, la qual es troba prevista per Llei, tota vegada que la Llei d’Arrendaments Urbans estableix amb caràcter obligatori que “a la celebració del contracte serà obligatòria l’exigència i prestació de fiança en metàl·lic en quantitat equivalent a una mensualitat de renta en l’arrendament ...

Neus Vallara

El contracte d’arres

Qui més qui menys, ha sentit parlar del contracte d’arres com a document previ a la formalització de la compravenda. És un document molt utilitzat en la pràctica habitual, però a vegades es desconeixen realment les conseqüències que pot comportar la signatura d’aquest. Amb el present article mirarem de donar una mica de llum a ...

Mara Vilanova

Les novetats del Codi Civil de Catalunya

Fins ara, el Codi Civil de Catalunya estava format per cinc llibres, els quals regulen el següent: Llibre I – Disposicions generals Llibre II – Persona i família Llibre III – Persona jurídica Llibre IV – Successions Llibre V – Drets reals

Mara Vilanova

Com minimitzar els riscos al comprar una vivenda sobre plànol

El passat mes de novembre de 2017 el despatx MES ADVOCATS va assistir al seminari sobre la Compraventa Immobiliària impartit per Enfoque XXI del que passem a resumir a continuació els aspectes més rellevants respecte l’adquisició de l’habitatge a través de la compra sobre plànol. La particularitat del contracte de compravenda sobre plànol és que ...

Patricia Aixerch

Breu aproximació a la “FIDUCIA CUM AMICO”

Aquesta figura, vigent en l’actualitat, es remunta al Dret Romà Clàssic que la defineix com un contracte en el que una persona –fiduciant- transmet a una altre -fiduciari- la propietat d’una cosa amb finalitats de diferent naturalesa. La cosa és confiada a persona lleial que només adquireix la propietat segons la finalitat que es persegueix ...

Antoni Millet

Quant dura un contracte de lloguer?

Sens dubte es tracta d’un tema controvertit. Fa anys vaig anar a visitar un pis amb la intenció de llogar-lo i el comercial de la immobiliària que me’l va ensenyar, al consultar-li per la durada del contracte em va contestar que “per llei havia de durar mínim 5 anys” – en aquell moment encara no ...

Neus Vallara

Quins passos he de seguir en la tramitació d’una herència?

1.- Recopilació dels primers documents En primer lloc, abans de tot caldrà que recopilem els següents documents essencials per al inici de la tramitació de l’herència: a)   Certificat de defunció – Aquest s’obté del Registre Civil del lloc de defunció i es pot obtenir per la pàgina web del Ministeri de Justícia (link) b)    Certificat ...

Mara Vilanova

Qui paga l’IBI de l’exercici en curs en una compravenda?

Just ara fa un any fou dictada una nova Sentència per part del Tribunal Suprem (Sentència 409/2016, de 15 de juny) que ve  a determinar qui haurà d’assumir l’Impost de Béns Immobles quan hagi tingut lloc la transmissió de la finca. Fins llavors, era una qüestió controvertida, amb criteris diferents per part de les distintes ...

MES Advocats

Quins són els documents que t’ha d’entregar el venedor en la compra d’una vivenda de 2a mà?

(II)  VIVENDES DE SEGONA MÀ Havent analitzat ja en un primer post la documentació a sol·licitar en les vivendes de primera transmissió, en aquest segon article ens centrarem en els documents obligatoris a entregar en les vivendes de segona mà, que no són tant amplis com en l’altre cas. Els immobles de segona mà són ...

Mara Vilanova

La compravenda de immobles en concurs de creditors

Actualment, al marge del que disposa la Llei Concursal i la normativa Hipotecària, existeixen diferents criteris entre els Jutges i els Registradors de la Propietat en relació a la compravenda d’un immoble afecte a crèdit amb privilegi especial. El principal objectiu en un concurs de creditors que es troba a la fase de liquidació és ...

Patricia Aixerch

Quins són els documents que t’ha d’entregar el venedor en la compra d’una vivenda de 1a transmissió?

(I)  VIVENDES DE PRIMERA TRANSMISSIÓ És important quan s’està pensant en la compravenda d’un pis saber els documents que necessitarem demanar al venedor i que té l’obligació d’entregar-nos. Aquests variaran en funció de si es tracta d’una vivenda de primera transmissió (pis d’obra nova) o de segona transmissió (pis de segona mà). En  aquest primer ...

Mara Vilanova

Nova reforma de la Llei hipotecària

Fa ja unes quantes setmanes que s’està parlant de la reforma de la Llei Hipotecària, sense que sembli que hi hagi acord en el Govern sobre el grau de reforma que es pretén assolir. Així, si bé fa escassos dies el Ministre De Guindos anunciava una reforma en profunditat, segons indiquen fonts del Ministeri de ...

Neus Vallara

Quina Llei successòria és d’aplicació en cas de viure a l’estranger?

En els últims anys, cada vegada ha estat més habitual la mobilitat de persones dins de la Unió Europea. Això ha comportat un increment de successions mortis causa amb un component internacional amb dificultats alhora de determinar la legislació aplicable. És per això, que el Reglament europeu 650/2012, que va passar a ser aplicable a ...

Mara Vilanova

Cèdula d’habitabilitat: què és i on és necessària per vendre un habitatge?

La cèdula d’habitabilitat és el document que reconeix l’aptitud d’un immoble per a ser destinat a habitatge, és a dir, reconeix que l’immoble compleix amb els requisits tècnics d’habitabilitat previstos a la Llei. La cèdula d’habitabilitat té els seus orígens l’any 1937, però en l’actualitat no és l’únic document que certifica que els immobles puguin ...

Patricia Aixerch

Nou cop a les clàusules sòl

El passat 7 d’abril de 2016, el Jutjat Mercantil número 11 de Madrid dictava una esperada Sentència que resol una qüestió tant controvertida com són les clàusules sòl en les hipoteques subscrites amb consumidors. La importància del procediment deriva del fet que es tracta d’una macrodemanda formulada per uns 15.000 afectats contra un total de ...

Neus Vallara

Blanqueig de capitals

Pels advocats en exercici, tan important com aconseguir un bon client, és conèixer amb qui realment s’està establint la relació de negoci amb la finalitat que aquesta relació no pugui servir a d’altres fins espuris allunyats de la mateixa, com podrien ser-ho el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme. Per prevenir desagradables sorpreses, ...

Departament Mercantil

Els imports entregats a compte en les compravendes d’immobles en construcció

Fins el passat 1 de gener de 2016 aquesta qüestió venia regulada per la Llei 57/1968 i el Decret 3114/1968, i bàsicament establia que els promotors d’habitatges havien de garantir la devolució dels imports entregats a compte a través d’una assegurança o aval Bancari pel cas que la construcció finalment no s’iniciés o no arribés ...

Agnes Millet

Actualització dels valors cadastrals

El passat 28 de setembre es va publicar al BOE la “Orden HAP/1952/2015, de 24 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016” que ha ...

Iolanda Monzonis

Comunitat de propietaris: principals novetats de la modificació de la Llei

El passat 20 de juny de 2015 va entrar en vigor la Llei 5/2015 que modifica el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya en matèria de propietat horitzontal. La citada llei ve a resoldre els dubtes que havia suscitat aquesta des de la seva promulgació el 2006 i que la doctrina i la jurisprudència ...

Mara Vilanova

Modificacions en la Llei d’Enjudiciament Civil

La Llei 42/2015, de 5 d’octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil (d’ara endavant la Llei) ha introduït importants canvis en l’Administració de Justícia així com a la majoria dels procediment judicials. A continuació, fem referència a les últimes modificacions més rellevants: 1)       Del Judici Ordinari: S’imposa l’obligatorietat de ...

Patricia Aixerch

Llei de la Jurisdicció Voluntària

La Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària és una Llei innovadora i a la vegada complexa, atès que dibuixa un  escenari completament diferent respecte al que hi havia fins ara: nous operadors jurídics en joc, amb competències exclusives i d’altres compartides. Alhora comporta també la modificació d’articles del Codi Civil i ...

Gemma Porta