Category: Processal

Sí europeu al control pels tribunals espanyols de l’IRPH

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha considerat que els tribunals espanyols hauran d’assegurar el caràcter clar i comprensible de les clàusules  dels contractes de préstec hipotecari que estableixen la aplicació d’un tipus d’interès variable basat en l’índex de referència de les caixes d’estalvis (IRPH Caixes). Dos anys després que el Jutjat ...

Mònica de Sangenís

La recuperació de mora en contractes de préstec o crèdit amb garantia hipotecaria formalitzats amb persones físiques

Tradicionalment la recuperació judicial de la mora en contractes de préstec o crèdit amb garantia hipotecària formalitzats amb persones físiques consumidores s’efectuava mitjançant la interposició de demandes d’execució hipotecària a l’empara del llibre III de la LEC (execució forçosa) i del capítol V del títol IV (execució sobre béns hipotecats i pignorats). La interposició d’aquesta ...

Laia Garcia

Nou cop a la banca: nul·litat parcial de les hipoteques multidivisa

El Tribunal Suprem ha declarat la nul·litat parcial d’una hipoteca multidivisa per falta de transparència per part de la banca en la seva contractació. Ho ha fet a través de la Sentència de data 15 de novembre de 2017, en estimar el recurs de cassació interposat pels prestataris on sol·licitaven la nul·litat de les clàusules multidivisa d’un préstec ...

Mª José Machado

Com recuperar l’habitatge per impagament del llogater?

El contracte d’arrendament de l’habitatge és aquell en el que el propietari de l’habitatge cedeix l’ús i gaudiment de la mateixa a favor d’un tercer, per un temps determinat i a canvi d’una renda, perquè pugui destinar-la com habitatge. A vegades durant la vigència del contracte, l’arrendatari deixa de pagar les rendes mensuals pactades en ...

Patricia Aixerch

Jutjats especialitzats en reclamacions contra bancs: Qui resoldrà la meva reclamació?

El passat 25 de maig de 2017 la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial va assolir l’Acord de mateixa data pel qual s’atribueix a determinats Jutjats, en l’àmbit provincial, la competència exclusiva i no excloent per conèixer de la matèria relativa a les condicions generals incloses en els contractes de finançament amb garanties ...

Mª José Machado

Incident possessori en les execucions hipotecàries

Sovint en el curs dels procediments d’execució hipotecària sorgeix l’existència de persones, diferents a l’executat, que ocupen l’immoble embargat objecte d’autos. A aquestes persones, de conformitat amb la Llei d’Enjudiciament Civil, se’ls notifica l’existència de l’execució perquè en el termini de deu dies puguin presentar davant el Jutjat els títols que justifiquin la seva situació. ...

Patricia Aixerch

Venciment anticipat: una suspensió controvertida

Recentment, el despatx MES ADVOCATS I GESTIÓ ha obtingut una resolució judicial que no acorda la suspensió del procediment judicial, sol·licitada per la part executada, en un procediment d’execució hipotecària iniciat l’any 2013. Tot seguit ho expliquem. La part executada, quatre anys més tard de l’inici del procediment judicial, és a dir l’any 2017,  va ...

Gemma Porta

Què puc fer si no em paguen una factura?

En aquest post donarem uns consells útils a l’hora de reclamar una factura que ens ha deixat impagada un client. Cal tenir en compte que quan fem referència a “factura impagada” fem referència també a qualsevol altre tipus de deute que tinguem pendent de cobrar. Tot i que el millor seria recuperar-la de forma amistosa ...

Mª José Machado

Són nul·les totes les clàusules sòl?

El ple de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Suprem (TS), al resoldre un recurs de cassació del BBVA, ha aplicat per primera vegada la retroactivitat total de la nul·litat de les clàusules sòl, adaptant així la jurisprudència de la Sala a les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea ...

Mª José Machado

Com declarar les quantitats percebudes en concepte de clàusules sòl?

Amb l’aprovació del Reial Decret-Llei 1/2017, de 20 de gener, el Govern estableix les mesures per a facilitar la devolució de les quantitats indegudament satisfetes pels consumidors a les entitats de crèdit en aplicació de clàusules sòl contingudes en contractes de préstec. Com a conseqüència d’això, es modifica la Llei de IRPF amb la finalitat ...

Ana Brillas

Nova reforma de la Llei hipotecària

Fa ja unes quantes setmanes que s’està parlant de la reforma de la Llei Hipotecària, sense que sembli que hi hagi acord en el Govern sobre el grau de reforma que es pretén assolir. Així, si bé fa escassos dies el Ministre De Guindos anunciava una reforma en profunditat, segons indiquen fonts del Ministeri de ...

Neus Vallara

Conseqüències processals de l’incompliment empresarial del control del temps de treball

La jurisprudència consolidada ha vingut dipositant sobre el treballador la càrrega de la prova en relació a la realització de les hores extraordinàries, és a dir, quan el treballador interposava una reclamació de quantitat en concepte d’hores extraordinàries, aquest venia obligat a acreditar de forma concreta i detallada la realització de les mateixes, havent de ...

Núria Ejarque

Els problemes pràctics de la subhasta judicial electrònica

Tal i com informàvem al nostre post anterior de 05-10-2015, el passat 15 d’octubre de 2015 es va posar en marxa la subhasta judicial electrònica, una mesura que ha suposat una autèntica revolució respecte a l’anterior normativa de subhasta presencial. L’aplicació telemàtica pretén solucionar la manca de publicitat i transparència del model anterior, però, tot ...

Mª José Machado

Nou cop a les clàusules sòl

El passat 7 d’abril de 2016, el Jutjat Mercantil número 11 de Madrid dictava una esperada Sentència que resol una qüestió tant controvertida com són les clàusules sòl en les hipoteques subscrites amb consumidors. La importància del procediment deriva del fet que es tracta d’una macrodemanda formulada per uns 15.000 afectats contra un total de ...

Neus Vallara

Adéu al paper en l’Administració de Justícia

A partir d’avui, 1 de gener de 2016, tots els procediments judicials que s’iniciïn es tramitaran a través dels sistemes telemàtics o electrònics existents de l’Administració de Justícia. Les noves tecnologies s’implanten en seu judicial i tots els professionals de la justícia, òrgans judicials i fiscalia estan obligats a utilitzar aquests sistemes per a la ...

Patricia Aixerch

Modificacions en la Llei d’Enjudiciament Civil

La Llei 42/2015, de 5 d’octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil (d’ara endavant la Llei) ha introduït importants canvis en l’Administració de Justícia així com a la majoria dels procediment judicials. A continuació, fem referència a les últimes modificacions més rellevants: 1)       Del Judici Ordinari: S’imposa l’obligatorietat de ...

Patricia Aixerch

Llei de la Jurisdicció Voluntària

La Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària és una Llei innovadora i a la vegada complexa, atès que dibuixa un  escenari completament diferent respecte al que hi havia fins ara: nous operadors jurídics en joc, amb competències exclusives i d’altres compartides. Alhora comporta també la modificació d’articles del Codi Civil i ...

Gemma Porta

Nou criteri de nul·litat de les clàusules sòl

La Comissió Europea ha comunicat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que defensa la irretroactivitat total de les clàusules sòl si són declarades nul·les en sentència ferma. La consulta deriva d’alguns tribunals espanyols sobre aquesta qüestió, concretament d’un informe referent a un cas d’una clàusula sòl d’una hipoteca de Cajasur. No obstant, el ...

Olga Carretero

La subhasta judicial electrònica: una nova era en la justicia

El proper 15 d’octubre es posa en marxa la subhasta judicial electrònica, un altre pas més cap a la modernització de la justícia que serà d’aplicació a les subhastes de béns, ja siguin aquests hipotecats, embargats o altres tipus de béns amb valor econòmic. Aquesta nova forma ofereix les mateixes garanties que la subhasta presencial ...

Olga Carretero