Els autònoms, obligats a comunicar telemàticament amb la Seguretat Social

Laboral

L’ordre ESS/214/2018, d’1 de març, regula l’obligació de l’ús de mitjans electrònics i d’incorporació al sistema de notificació electrònica per compareixença a la Seu Electrónica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social.

A partir de l’1 d’octubre de 2018 els treballadors autònoms estan obligats a realitzar els tràmits amb la Seguretat Social per via electrònica inclosa la recepció i signatura de notificacions.

Els treballadors autònoms tenen dues opcions:

– Autoritzar a un usuari RED per gestionar els seus tràmits.

– Fer ús directament dels serveis electrònics disponibles a la SEDE ELECTRÒNICA DE LA SEGURETAT SOCIAL (SEDESS) mitjançant certificat digital admès.

Els despatxos professionals autoritzats amb usuari RED podran realitzar per via electrònica els tràmits telemàtics dels seus clients, sempre i quan aquests els autoritzin a actuar en el seu nom. L’esmentada autorització es podrà fer mitjançant certificat digital o DNI electrònic, usuari i contrasenya o sistema cl@ve.