Eleccions 21D: Si estic treballant, tinc permís per anar a votar?

Laboral

L’article 24 del RD 953/2017 de 31 d’octubre, pel qual es dicten les normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre, estableix la regulació dels permisos laborals dels treballadors d’empreses privades. L’esmentat article estableix:

1.- El dia de les eleccions, les empreses hauran de concedir als treballadors/es que tinguin la condició d’electors i que tinguin l’obligació de treballar en aquesta data, un permís màxim de fins a 4 hores de la jornada laboral, retribuït i no recuperable. Cal fer però les següents precisions:

– El permís de fins a 4 hores, dependrà de la coincidència entre l’horari d’obertura dels col·legis electorals i la jornada de treball dels treballadors/es. Per tant, depenent d’aquesta coincidència, s’estableixen els següents criteris:

– Si coincideix en menys de dues hores amb la jornada de treball, no es tindrà dret a permís retribuït.

– Si coincideix entre 2 i 4 hores, es tindrà un dret a un permís de 2 hores.

– Si coincideix més de 4 hores, es tindrà dret a un permís de 4 hores.

– Quan el treball es presti a jornada reduïda, el permís es reduirà de forma proporcional.

– En el cas de treballadors que prestin serveis lluny del seu domicili o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret a vot el dia de les eleccions, s’ha de possibilitar que aquests treballadors disposin, dintre de la seva jornada, de fins a 4 hores lliures per tal que puguin formular personalment la sol·licitud de certificació acreditativa de la seva inscripció en el cens, així com per la remissió del vot per correu.

– La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresari o empresària.

2.- Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de la mesa electoral o de interventor, i tingui l’obligació de treballar el dia de la votació, tindran dret a gaudir d’un permís retribuït i no recuperable durant la jornada sencera del dia de la votació, i també a un permís retribuït durant les 5 primeres hores de la jornada laboral immediatament posterior.

3.- Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de la mesa electoral o interventor, que gaudeixin de dia de descans el dia de la votació, tenen dret a un permís retribuït durant les 5 primeres hores de la jornada laboral immediatament posterior.

4.- Els treballadors que acreditin la seva condició d’apoderats i no gaudeixin de descans el dia de la votació, tenen dret a un permís retribuït durant tot aquest dia.

Val a dir que, com tots els permisos retribuïts, és necessari el preavís i la corresponent justificació. A aquests efectes, serveix com a justificant la presentació de la certificació del vot, o en el seu cas, l’acreditació de la mesa electoral corresponent.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

eleven + 7 =