Entrada en vigor del Subministrament Immediat de Informació (SII)

Fiscal

Aquest nou sistema, que romania guardat en un calaix, finalment veurà la llum el 2017.

El Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de mitjans electrònics en la gestió de l’Impost sobre el Valor Afegit, que modifica el reglament de l’IVA, estableix la implantació a partir de l’1 de juliol de 2017 del Subministrament Immediat de Informació, en endavant SII.

Aquest sistema de SII consisteix en l’administració dels llibres registre a través de la Seu Electrònica de l’AEAT mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació de manera immediata o en un breu termini de temps.

Entrarà en vigor a partir del proper 1 de juliol de 2017 i té caràcter obligatori per als empresaris i professionals que presenten l’IVA mensualment: grans empreses (facturació superior a 6.010.121,04 euros en l’any anterior), grups d’IVA i inscrits en el REDEME.

De manera voluntària podran utilitzar-ho també, aquells que exerceixin l’opció a través de la corresponent declaració censal. En aquest cas, el període de declaració serà mensual.

La informació a subministrar a través del SII queda regulada en els articles 62.6, 63.3 i 64.4 del RIVA.

El subministrament electrònic dels registres de facturació es realitzarà a través la Seu Electrònica de l’AEAT, mitjançant un servei web o a través de un formulari electrònic, conforme els camps de registre que s’aprovin en una propera Ordre Ministerial.

Els terminis per a la remissió electrònica de les anotacions serà de quatre dies naturals a comptar des de l’expedició de la factura en cas de les factures emeses, i des de la data en que es produeixi el registre comptable en el cas de les factures rebudes, tot i que durant el segon semestre de 2017, s’amplia el termini a vuit dies naturals.

La remissió electrònica de les rectificacions registrals cal fer-se abans del dia 16 del mes següent al final del període al que es refereixi la declaració.

Queden exclosos del còmput els dissabtes, diumenges i els declarats festius nacionals.

Per als subjectes passius que utilitzin el SII s’amplia el termini de presentació de les declaracions-liquidacions fins als trenta primers dies naturals del mes següent al corresponent període de liquidació mensual, o fins l’últim dia del mes de febrer en el cas de la declaració-liquidació de gener.

Per a més informació pot consultar la web de l’AEAT.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

11 + seven =