Jutjats especialitzats en reclamacions contra bancs: Qui resoldrà la meva reclamació?

Hipotecari, Processal

El passat 25 de maig de 2017 la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial va assolir l’Acord de mateixa data pel qual s’atribueix a determinats Jutjats, en l’àmbit provincial, la competència exclusiva i no excloent per conèixer de la matèria relativa a les condicions generals incloses en els contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari de les quals sigui persona física. Aquest acord va ser publicat al BOE núm. 126, de 27 de maig de 2017.

Això es tradueix en que un únic Jutjat resoldrà totes les demandes presentades en una mateixa província per consumidors i contra entitats bancàries en les quals es pretengui la declaració de nul·litat d’una o diverses condicions generals dels contractes de finançament amb garanties reals (p.ex. crèdits i/o préstecs hipotecaris).

Si vostè compleix amb els requisits que a continuació li detallarem i està disposat a iniciar una reclamació judicial d’aquest tipus (per exemple per clàusula sòl i/o despeses i impostos derivats de la constitució de la hipoteca), sàpiga que seran aquest tipus de Jutjats els que resoldran la seva pretensió.

Encara que de forma errònia, són els coneguts com a Jutjats de les clàusules sòl. Consideració no ajustada a la realitat atès que aquests òrgans poden conèixer sobre totes les condicions generals del contracte de finançament amb garantia real.

L’atribució atorgada a aquests Jutjats té, segons l’Acord de 25.05.2017, caràcter temporal: les mesures tindran efectes des del 01/06/2017 fins al 31/12/2017 amb possibilitat de prorrogar-les. Fins avui, no tenim constància de si a partir del proper 31/12/2017 aquests Jutjats continuaran essent els exclusivament competents per resoldre futures reclamacions.

Sota la tutela de la Ilma. Jutgessa Sra. Marta Nadal Disla, a la província de Barcelona, el Jutjat designat a tals efectes ha estat el de Primera Instància nº 50 bis de Barcelona.

MES ADVOCATS I GESTIÓ va assistir a la “Conferència sobre clàusules sòl i despeses d’hipoteca. Qüestions processals pràctiques”, de la qual va ser ponent la Jutgessa Sra. Nadal, i que va tenir lloc el passat 25 d’octubre de 2017 a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers.

D’entre la multitud d’aspectes i qüestions processals pràctiques tractades i plantejades en la conferència, creiem que per a Vostè pot resultar interessant conèixer els requisits que aquests Jutjats exigeixen per conèixer sobre la seva reclamació:

1.- Que l’acció sigui individual, no col·lectiva.

2.- Que l’acció estigui prevista en la normativa de condicions generals de la contractació – és a dir, una acció individual de nul·litat o una acció de declaració de no incorporació –.

3.- Que tingui per objecte una o diverses condicions generals de la contractació que estiguin incloses en un contracte de finançament amb garantia real immobiliària (hipoteques) i en el qual el prestatari sigui una persona física.

A més, és important assenyalar que, si bé es tracta de Jutjats que coneixeran sobre aquesta única matèria, els seus Jutges no tenen criteris unificats a l’hora de resoldre les reclamacions d’aquests consumidors, sobretot en el que a matèria de despeses i impostos derivats de la hipoteca es refereix. No pot confondre’s la seva especialització amb el fet que tots donin idèntiques respostes.

Finalment ens agradaria que sabés que la creació d’aquests Jutjats especialitzats ha estat una qüestió controvertida entre diferents òrgans i institucions que han mostrat obertament la seva disconformitat i rebuig al pla del CGPJ considerant, entre altres motius, que agreuja el problema que tracta de solucionar: el col·lapse dels Jutjats davant la falta de mitjans per assumir la tramitació de milers de demandes.

Bona prova d’això ho és que el Consell General de l’Advocacia Espanyola va presentar el passat 15 de juny de 2017 davant el Tribunal Suprem recurs contra l’Acord de 25 de maig de 2017 del CGPJ tot considerant, entre altres motius, que aquest altera el dret del jutge predeterminat per Llei i reconegut en l’article 24.2 de la Constitució ja per impedir que els jutges competents d’acord amb els criteris legalment establerts tinguin coneixement dels litigis sobre matèria hipotecària. Si està interessat en conèixer la resta d’arguments plantejats contra l’Acord del CGPJ, el convidem a consultar el següent enllaç.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

seventeen + two =