La Societat Civil, la gran desconeguda

Mercantil

Existeixen molts tipus de societats, segur que haureu sentit a parlar de les societats de responsabilitat limitada i les societats anònimes, però si us anomenem la Societat Civil, és molt probable que us resulti del tot desconeguda.

No obstant, les Societats Civils són un tipus de societats tant vàlids com qualsevol altre i potser, si esteu pensant en constituir una societat, us interessarà saber quines són les seves característiques per comprovar si s’adapta a les vostres necessitats.

Definició i tipus

El Codi Civil defineix aquesta societat com el contracte pel que dos o més persones posen en comú capital amb el propòsit de repartir-ne els guanys.

Existeixen 2 tipus:

1. La societat civil universal que es subdivideix en dues classes:

– Universal de tots els béns presents: els socis posen en comú tots els béns que actualment els hi pertanyen, amb ànim de partir-los entre si, així com tots els guanys que aconsegueixin amb aquests. En altres paraules, els béns que pertanyien a cada un dels socis per separat i els guanys que cada un adquireixi amb ells ara passen a formar part de tots els socis. En cas que en el contracte pel que es constitueix la societat universal no s’especifiqui de quin tipus es tracta, s’entendrà que es constitueix una societat de guanys.

 – Universal de tots els guanys: compren tot el que adquireixin els socis per la seva industria o treball mentre duri la societat.

2. La societat civil particular: té únicament per objecte coses determinades, el seu ús o els seus fruits o una empresa assenyalada o l’exercici d’una professió o art.

Característiques de la Societat Civil

Las Societats Civils són societats personalistes en les que l’element personal és clau. Les característiques personals dels socis per tant tenen una influència directa en la organització de la societat. Les seves principals característiques són:

– Es requerirà un número mínim de dos socis per constituir-se.

– Podran tenir o no personalitat jurídica pròpia en funció de que els seus pactes siguin públics o secrets. Només s’exigirà la seva constitució a través d’escriptura pública quan s’aportin béns immobles o drets reals.

– Quant els pactes siguin secrets es regiran per les disposicions relatives a la Comunitat de Béns.

– Poden revestir totes les formes reconegudes pel Codi de Comerç, segons l’objecte a que es destinin.

– No existeix l’obligació de disposar d’un capital social mínim.

– El capital social està format per les aportacions dels socis, tant en diners com en béns o treball, serveis o activitat en general.

D’aquesta manera podem diferenciar dos tipus de socis en funció del que aportin a la societat:

1. Socis capitalistes:

– Són els encarregats de gestionar la societat.

– Aporten capital i treball.

– Participen en els guanys i en les pèrdues de la societat, és a dir, la seva responsabilitat és il·limitada.

2. Socis industrials:

– Aporten treball personal.

– No participen en la gestió excepte que s’estableixi el contrari.

– Participen en els guanys de la societat però no en les pèrdues excepte pacte exprés.

Fiscalitat

Les societats civils que tinguin personalitat jurídica pròpia i objecte mercantil, passaran a ser contribuents de l’Impost de Societats al tipus fix del 25%, siguin els seus pactes públics o secrets.

A efectes tributaris:

– Les societats civils tindran personalitat jurídica si l’entitat es manifesta com a societat civil davant l’AEAT, en el moment de sol·licitar el NIF.

– Les societats civils tindran objecte mercantil si realitzen una activitat econòmica, excepte les activitats agrícoles, ramaderes, forestals, mineres, pesqueres o les de caràcter professional, però únicament queden excloses les societats professionals acollides en la Llei 2/2007 de Societats Professionals.

A més a més, aquest tipus de societats tenen una sèrie d’obligacions fiscals i comptables entre les que es troben portar la comptabilitat ajustant-se al que estableix el Codi de Comerç o la presentació de Comptes Anuals en el Registre Mercantil.

Les que no tinguin personalitat jurídica pròpia o objecte mercantil tributaran en règim d’atribució de rendes, és a dir, cada un dels socis tributarà en el seu IRPF personal pels rendiments obtinguts per la societat civil en base al seu percentatge de participació.

Procés de constitució

Tots els socis firmaran un contracte privat en el que es detalli la naturalesa de les aportacions i percentatge de participació que cada soci té en les pèrdues i guanys de la Societat Civil.

Com ja hem comentat, caldrà acudir al Notari per constituir la societat a través d’escriptura pública només si s’aporten béns o drets reals.

Per altre banda, és necessari sol·licitar un Número d’Identificació Fiscal (NIF) davant l’Agència Tributària (AEAT).

Per últim, hauran de seguir-se una sèrie de tràmits per la seva posada en funcionament segons l’activitat a la que s’hagin de dedicar, com poden ser la legalització del Llibre diari i del Llibre d’Inventari i Comptes Anuals davant el Registre Mercantil Provincial o l’Alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors davant l’Agència Tributària.

Conclusió

La societat civil és ideal si el que es té en ment és constituir un petit negoci i no es disposa dels  3.000 euros que són necessaris com a capital mínim per a constituir una societat limitada. La única qüestió del que cal ser conscients és que els socis seran responsables pels deutes de la societat en cas que aquesta no pugui fer front als mateixos.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

five + four =