Laboral: Novetats en els Pressupostos Generals de l’Estat

Laboral

Principals canvis normatius en matèria laboral de la Llei 6/2018 de 3 de juliol de 2018 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018

Bases de cotització – efectes d’1 d’agost de 2018

S’incrementa la base màxima de cotització dels treballadors del règim general a 3.803,70€ (anterior 3.751,20€), les bases mínimes es mantenen.

S’incrementa la base mínima de cotització del règim especial de treballadors autònoms (REPTA) a 932,70€ (anterior 919,80€).

Els autònoms societaris no veuran incrementada la seva base mínima de cotització ja que es manté la base mínima del grup 1 de règim general.

La base màxima de cotització dels treballadors autònoms serà de 3.803,70€.

Bonificacions a la contractació:

Treballadors fixos discontinus. Amb efectes d’1 gener de 2018 s’inclouen de nou les bonificacions d’empreses de sectors de turisme, comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculats a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i de novembre de cada any.

La bonificació en aquests mesos d’aquests treballadors serà del 50 per cent de les quotes empresarials per contingències comunes, Desocupació, FOGASA i Formació Professional.

Bonificacions canvi de lloc de treball. Reducció del 50% de les quotes de contingències comunes d’empresa per als canvis de lloc de treball per risc embarasso o lactància natural i malaltia professional.

Contracte de formació i aprenentatge que compleixin els requisits podran gaudir d’una ajuda econòmica del SEPE que complementa el salari del treballador i bonificacions en la cotització d’empresa en cas de transformació a indefinit.

Tarifa plana treballadors autònoms

Des de l’1 de gener de 2018 els treballadors autònoms que causessin alta inicial, o no estiguessin d’alta en els dos anys anteriors (o 3 anys en cas d’haver estat beneficiari anteriorment de tarifa plana) autònoms, podrien acollir-se als següents beneficis a la cotització:

– Primers 12 mesos quota de 50€ o reducció del 80% de la quota.

– 6 mesos següents 50% de reducció de la quota.

– 6 mesos següents 30% de reducció de la quota.

– 12 mesos de bonificació al 30% de la quota per a nous autònoms menys de 30 anys i autònomes menors de 35 anys.

Nova tarifa plana -incentius municipis de menys de 5.000 habitants

Amb efecte d’1 d’agost de 2018, en els supòsits que el treballador autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi en el padró municipal del qual actualitzat a l’inici de l’activitat constin menys de 5.000 habitants, podran beneficiar-se d’aquesta tarifa plana: 24 mesos de quota de 50€ o reducció del 80% de la quota.

Requisits:

– Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, al moment de l’alta.

– Estar donat d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris de la AEAT corresponent el lloc de desenvolupament de l’activitat declarada a un municipi el padró municipal del qual sigui inferior a 5.000 habitants.

– Mantenir l’alta en l’activitat en el municipi en els dos anys següents a l’alta en el règim d’autònoms i romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a aquesta alta.

 Ampliació permís de paternitat

S’estableix el permís per paternitat en 5 setmanes, ampliables en els supòsits de: part, adopció o guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples, en dos dies més per cada fill a partir del segon.

La cinquena setmana de descans podrà gaudir-se de forma independent dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill/a, resolució judicial o la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.