Moratòria en el pagament de lloguer per a autònoms i PIMES

Mercantil

El passat 23 d’abril va entrar el vigor el Reial Decret Llei 15/2020 de mesures urgents complementàries per a recolzar l’economia i l’ocupació, pel qual es regulen els requisits que hauran de complir autònoms i pymes per a poder sol·licitar una moratòria en el pagament del lloguer dels locals que tinguin llogats per al desenvolupament de la seva activitat.

En primer lloc, es requereix que l’arrendatari sigui una persona física o jurídica d’un contracte de lloguer d’aquells que es defineixen com “per a ús diferent del d’habitatge” de conformitat amb el que es preveu a l’article 3 de la LAU -arrendaments celebrats per a l’exercici d’una activitat industrial, comercial, artesanal, professional, recreativa, assistencial, cultural o docent – o d’indústria.

I en segon lloc, podran sol·licitar aquesta moratòria aquells autònoms i pimes que compleixin els següents requisits:

 • Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma o per ordres dictades per l’Autoritat competent.

 • En el cas de que la seva activitat no es vegi directament suspesa, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural al que es sol·licita l’aplaçament de, al menys, un 75%, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al que pertany el citat mes referit a l’any anterior.

 • En el cas de contracte afecte a l’activitat desenvolupada per un autònom, serà requisit indispensable estar afiliat i en situació d’alta, a data de la declaració de l’estat d’alarma, al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar o, en el seu cas, en una de les mutualitats substitutòries del RETA.

 • En el cas de contracte afecte a l’activitat desenvolupada per una pime el requisit serà que no superin els límits establerts a l’article 257.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (2 de les 3 circumstàncies segons el citat article): i) Que el total de les partides de l’actiu no superi els quatre milions d’euros ii) Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els vuit milions d’euros y/o iii) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a cinquanta.

La norma estableix que el termini per a sol·licitar la moratòria es d’1 mes des de la seva entrada en vigor, és a dir, des del 23 d’abril de 2020, tota vegada que entra en vigor al dia següent de la seva publicació al BOE.

Per a poder acreditar els requisits, s’haurà de presentar a l’arrendador la documentació que acrediti la reducció de l’activitat o la suspensió de l’activitat:

 • Per acreditar la reducció de l’activitat: Presentació d’una declaració responsable en la que, en base a la informació comptable i dels ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, al menys, un 75%, en relació amb la facturació mitja mensual del mateix trimestre de l’any anterior. Quan l’arrendador ho requereixi, l’arrendatari haurà de mostrar els seus llibres comptables a l’arrendador per acreditar la reducció de l’activitat.

 • Per acreditar la suspensió de l’activitat: Certificat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament de l’activitat declarada per l’interessat.

Quant a les condicions per a sol·licitar i acordar la moratòria, hi ha alguna diferència quan l’arrendador és un gran tenidor o no ho és:

 • En el cas que els arrendadors siguin GRANS TENIDORS (persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent places d’aparcament i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2), les condicions són les següents:

  • Es pot sol·licitar una moratòria en el pagament de la renda d’arrendament.

  • La sol·licitud haurà de ser acceptada per l’arrendador sempre que no s’hagi arribat a un acord entre ambdues parts de moratòria o reducció de la renda.

  • La moratòria s’aplicarà de manera automàtica.

  • Afectarà al període de temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb l’impacte provocat pel COVID-19. En cap cas podran superar-se els quatre mesos.

  • La renda s’aplaçarà, sense penalització ni meritació d’interessos, a partir de la següent mensualitat de renda d’arrendament, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys, que es comptaran a partir del moment en el que es superi l’estat d’alarma o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos citat i sempre dins del termini de vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues.

 • En el cas de què els arrendadors NO SIGUIN GRANS TENIDORS:

  • Podrà sol·licitar-se l’aplaçament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que el citat aplaçament o una rebaixa de la renda no s’hagués acordat per ambdues parts amb caràcter voluntari.

  • En el marc de l’acord, les parts podran disposar de la fiança que podrà servir per al pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats de la renda d’arrendament. En aquest cas, l’arrendatari haurà de reposar l’import de la fiança disposada en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte, en cas de que aquest termini fos inferior a un any.

En qualsevol cas, la norma recull una advertència a tenir en compte, com és que els arrendataris que s’hagin beneficiat de l’aplaçament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sense reunir els requisits establerts, seran responsables dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals, sens perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre a que la conducta dels mateixos pogués donar lloc.