Nova llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Administratiu

El passat divendres 2 d’octubre es va publicar en el BOE la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), que entrarà en vigor a l’any de la seva publicació, excepte les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, registre de treballadors públics habilitats, punts d’accés general electrònic de l’Administració i arxiu únic electrònic, que produiran efectes als dos anys de l’entrada en vigor de la Llei.

La LPAC deroga, entre d’altres, la Llei 30/1992 (Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú) i la Llei 11/2007 (accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics).

A continuació s’exposen les novetats més destacades de la LPAC:

1)      S’amplia l’àmbit subjectiu de l’aplicació de la Llei, que s’estén al “sector públic institucional” i inclou, de forma expressa, en determinats supòsits, a les entitats de dret privat vinculades o que depenen de les Administracions Públiques.

2)      La inclusió dels principis que informen l’exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària de les Administracions. Foment de la participació ciutadana en els procediments d’elaboració de normes.

3)      S’introdueix el còmput de termini per hores i la declaració dels dissabtes com a dies inhàbils, unificant d’aquesta manera el còmput de terminis en l’àmbit judicial i l’administratiu.

4)      Les Administracions Públiques podran acordar, d’ofici o a sol·licitud de l’interessat, la “tramitació simplificada” del procediment, quan existeixin raons d’interès públic o la falta de complexitat del procediment ho aconsellin. S’estableix un termini màxim de resolució de 30 dies.

5)      S’implanta la gestió electrònica del procediment: expedients administratius en format electrònic, creació d’un Registre Electrònic General i un arxiu electrònic únic; notificacions electròniques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, etc.

6)      Les obligacions de pagament derivades d’una sanció pecuniària, multa o qualsevol altre dret que hagi d’abonar-se a l’Hisenda Pública, s’efectuaran preferentment mitjançant targeta de crèdit i dèbit, transferència bancària, domiciliació bancària o qualsevol altre mitjà que s’autoritzi per l’òrgan competent en matèria d’Hisenda Pública.

7)      En matèria de representació davant l’Administració, s’inclouen nous mitjans per acreditar-la en l’àmbit exclusiu de les Administracions Públiques, com són l’apoderament “apud acta”, presencial o electrònic, o l’acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d’apoderaments de l’Administració Pública o Organisme competent.

8)      Les especialitats del procediment sancionador i el de responsabilitat patrimonial es regulen en el procediment administratiu comú. Es deroguen els corresponents Reglaments dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, i del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.

9)      Supressió de l’obligatorietat de la reclamació en via administrativa com a requisit previ a l’exercici d’accions fonamentades en dret civil o laboral.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

19 + fourteen =