Pujada dels pagaments fraccionats de l’impost sobre societats

Fiscal

El passat 30 de setembre de 2016, es va publicar al BOE un Reial Decret-Llei pel qual es van introduir mesures tributàries dirigides a reduir el dèficit públic.

Aquest Reial Decret-Llei ve motivat per la necessitat d’assolir l’objectiu de dèficit públic fixat per la Unió Europea.

A l’efecte d’aconseguir l’augment dels ingressos tributaris, s’ha afegit una disposició addicional a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats (LIS), en virtut de la qual s’han introduït les següents modificacions en el règim legal dels pagaments fraccionats:

1. Augmenta el percentatge a que es refereix l’últim paràgraf de l’article 40.3 LIS: serà el resultat de multiplicar per dinou vintèsimes parts el tipus de gravamen arrodonit per excés.

2. S’estableix un pagament fraccionat mínim que es calcularà:

– Aplicant el 23% al resultat positiu del compte de pèrdues i guanys de l’exercici dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural o, pels contribuents amb període impositiu que no coincideixi amb l’any natural, de l’exercici transcorregut des de l’inici del període impositiu fins al dia anterior a l’inici de cada període d’ingrés del pagament fraccionat;

 – Aplicant el 25% en el cas de les entitats de crèdit, les entitats que es dediquen a l’exploració, investigació i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs.

Aquestes mesures afectaran:

1. A contribuents amb import net de la xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a la data en que s’inicia el període impositiu, d’almenys 10 milions d’euros.

 2. Als períodes impositius que s’hagin iniciat a partir de l’1 de gener de 2016.

Queden excloses de les modificacions les entitats a les que sigui d’aplicació el règim establert a la Llei 11/2009 (Societats d’Inversió Col·lectiva Immobiliària) i a les entitats a les que s’apliquin els tipus de gravamen 10%, 1% i 0%.

La novetat introduïda pel reial decret-llei suposa així mateix la modificació de la Ordre HAP/2055/2012, de 28 de setembre, per la que s’aprova el model 202 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre Societats.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

5 + 2 =