Tag: Administracions públiques

Impost de la Generalitat contra el canvi climàtic

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, que grava les emissions de diòxid de carboni que produeixen els vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquest impost l’hauran de pagar tots aquells que ...

Ana Brillas

Laboral: Novetats en els Pressupostos Generals de l’Estat

Principals canvis normatius en matèria laboral de la Llei 6/2018 de 3 de juliol de 2018 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 Bases de cotització – efectes d’1 d’agost de 2018 S’incrementa la base màxima de cotització dels treballadors del règim general a 3.803,70€ (anterior 3.751,20€), les bases mínimes es mantenen. S’incrementa ...

Aroa Benito

Els autònoms, obligats a comunicar telemàticament amb la Seguretat Social

L’ordre ESS/214/2018, d’1 de març, regula l’obligació de l’ús de mitjans electrònics i d’incorporació al sistema de notificació electrònica per compareixença a la Seu Electrónica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social. A partir de l’1 d’octubre de 2018 els treballadors autònoms estan obligats a realitzar els tràmits amb la Seguretat Social per via ...

Aroa Benito

Els dissabtes, dies inhàbils a l’Administració

El 2 d’octubre de 2016, va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Una de les novetats importants d’aquesta norma és la prevista a l’article 30.2 segons el qual s’estableixen els dissabtes com a dies inhàbils a efectes del còmput de terminis.

Ana Brillas

L’Administració a casa: el sistema “Cl@ve”

El sistema “Cl@ve” és una plataforma de verificació d’identificació que permet a l’usuari mitjançant una contrasenya accedir a diferents serveis electrònics de l’administració amb plenes garanties de seguretat, estalviant a l’usuari una gran quantitat de temps en desplaçaments innecessaris a les administracions públiques. Prèviament a la

Sebastián González

Plusvàlues en entredit

L’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a plusvàlua, és un impost municipal directe regulat actualment pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de Hisendes. Aquest afecta als béns de naturalesa urbana, i s’aplica en els supòsits ...

Mara Vilanova

Nova llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques

El passat divendres 2 d’octubre es va publicar en el BOE la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), que entrarà en vigor a l’any de la seva publicació, excepte les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, registre de treballadors públics habilitats, punts d’accés general electrònic de ...

Iolanda Monzonis