Tag: Immoble

La Plusvàlua Municipal o IIVTNU (l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) pot ser considerada confiscatòria i a conseqüència, nul·la?

La Sala 3ª del Tribunal Suprem (d’ara endavant TS), analitza la qüestió que dóna nom a aquest article a la seva Sentència nº1689/2020 de 9 de desembre (recurs de cassació nº6386/2017). El supòsit que analitza és el següent: Una societat mercantil (d’ara endavant, X) va adquirir una finca a Madrid l’any 1998 per import de ...

Alejandro Santelices

Compraventa d’immobles: Ull amb les quotes de comunitat de propietaris

Una de les qüestions més importants quan adquirim un immoble és conèixer el seu estat de deutes, concretament les que puguin existir amb la Comunitat de Propietaris. I no és una qüestió menor, donat que, en el cas d’aquests deutes, la Llei preveu un règim de responsabilitat directa per l’adquirent de la qual respon la ...

Neus Vallara

Auditoria Legal Immobiliària: comprar o vendre amb seguretat

L’auditoria legal o Due Diligence inmobiliaria es una revisió minuciosa de la situació jurídica d’un immoble així com dels diferents aspectes i conseqüències legals de la seva adquisició o transmissió. El resultat de la revisió és un informe en el que, principalment, s’identifiquen les contingències detectades amb les corresponents recomanacions que l’equip jurídic redactor de ...

Neus Vallara

La recuperació de mora en contractes de préstec o crèdit amb garantia hipotecaria formalitzats amb persones físiques

Tradicionalment la recuperació judicial de la mora en contractes de préstec o crèdit amb garantia hipotecària formalitzats amb persones físiques consumidores s’efectuava mitjançant la interposició de demandes d’execució hipotecària a l’empara del llibre III de la LEC (execució forçosa) i del capítol V del títol IV (execució sobre béns hipotecats i pignorats). La interposició d’aquesta ...

Laia Garcia

La venda d’habitatges sense cèdula d’habitabilitat a Catalunya

Catalunya és una de les Comunitats en les que, en cas de transmissió d’un habitatge, és obligatori acreditar que aquest compleix amb les condicions d’habitabilitat mitjançant l’entrega de la corresponent cèdula d’habitabilitat. No obstant, hi ha determinats casos en els que la Llei permet exonerar a la venedora d’aquesta entrega, però únicament quan es tracti ...

Neus Vallara

Puc vendre el meu pis si està llogat?

I tant, no hi ha cap impediment a la venda del teu habitatge encara que estigui llogat. Qüestió diferent és quin perfil de comprador serà l’interessat en adquirir-lo, atès que evidentment aquells que busquin un habitatge habitual el descartaran però aquells compradors que tinguin en ment invertir, el poden veure amb bons ulls si el ...

Neus Vallara

Què passa amb la fiança d’un contracte de lloguer?

Quan formalitzem un contracte de lloguer l’arrendador exigeix la constitució d’una fiança, la qual es troba prevista per Llei, tota vegada que la Llei d’Arrendaments Urbans estableix amb caràcter obligatori que “a la celebració del contracte serà obligatòria l’exigència i prestació de fiança en metàl·lic en quantitat equivalent a una mensualitat de renta en l’arrendament ...

Neus Vallara

El contracte d’arres

Qui més qui menys, ha sentit parlar del contracte d’arres com a document previ a la formalització de la compravenda. És un document molt utilitzat en la pràctica habitual, però a vegades es desconeixen realment les conseqüències que pot comportar la signatura d’aquest. Amb el present article mirarem de donar una mica de llum a ...

Mara Vilanova

Com minimitzar els riscos al comprar una vivenda sobre plànol

El passat mes de novembre de 2017 el despatx MES ADVOCATS va assistir al seminari sobre la Compraventa Immobiliària impartit per Enfoque XXI del que passem a resumir a continuació els aspectes més rellevants respecte l’adquisició de l’habitatge a través de la compra sobre plànol. La particularitat del contracte de compravenda sobre plànol és que ...

Patricia Aixerch

Nou cop a la banca: nul·litat parcial de les hipoteques multidivisa

El Tribunal Suprem ha declarat la nul·litat parcial d’una hipoteca multidivisa per falta de transparència per part de la banca en la seva contractació. Ho ha fet a través de la Sentència de data 15 de novembre de 2017, en estimar el recurs de cassació interposat pels prestataris on sol·licitaven la nul·litat de les clàusules multidivisa d’un préstec ...

Mª José Machado

Com recuperar l’habitatge per impagament del llogater?

El contracte d’arrendament de l’habitatge és aquell en el que el propietari de l’habitatge cedeix l’ús i gaudiment de la mateixa a favor d’un tercer, per un temps determinat i a canvi d’una renda, perquè pugui destinar-la com habitatge. A vegades durant la vigència del contracte, l’arrendatari deixa de pagar les rendes mensuals pactades en ...

Patricia Aixerch

Quant dura un contracte de lloguer?

Sens dubte es tracta d’un tema controvertit. Fa anys vaig anar a visitar un pis amb la intenció de llogar-lo i el comercial de la immobiliària que me’l va ensenyar, al consultar-li per la durada del contracte em va contestar que “per llei havia de durar mínim 5 anys” – en aquell moment encara no ...

Neus Vallara

Incident possessori en les execucions hipotecàries

Sovint en el curs dels procediments d’execució hipotecària sorgeix l’existència de persones, diferents a l’executat, que ocupen l’immoble embargat objecte d’autos. A aquestes persones, de conformitat amb la Llei d’Enjudiciament Civil, se’ls notifica l’existència de l’execució perquè en el termini de deu dies puguin presentar davant el Jutjat els títols que justifiquin la seva situació. ...

Patricia Aixerch

Reclama la teva plusvàlua

Ha hagut de fer front a una plusvàlua municipal en els darrers 4 anys? Sap que té la possibilitat de reclamar-la si la venta de l’immoble no ha suposat un increment real de valor? La possibilitat existeix des de l’11 de maig de 2017, quan el Tribunal Constitucional va declarar en la seva Sentència de ...

Neus Vallara

Qui paga l’IBI de l’exercici en curs en una compravenda?

Just ara fa un any fou dictada una nova Sentència per part del Tribunal Suprem (Sentència 409/2016, de 15 de juny) que ve  a determinar qui haurà d’assumir l’Impost de Béns Immobles quan hagi tingut lloc la transmissió de la finca. Fins llavors, era una qüestió controvertida, amb criteris diferents per part de les distintes ...

MES Advocats

Quins són els documents que t’ha d’entregar el venedor en la compra d’una vivenda de 2a mà?

(II)  VIVENDES DE SEGONA MÀ Havent analitzat ja en un primer post la documentació a sol·licitar en les vivendes de primera transmissió, en aquest segon article ens centrarem en els documents obligatoris a entregar en les vivendes de segona mà, que no són tant amplis com en l’altre cas. Els immobles de segona mà són ...

Mara Vilanova

Quins són els documents que t’ha d’entregar el venedor en la compra d’una vivenda de 1a transmissió?

(I)  VIVENDES DE PRIMERA TRANSMISSIÓ És important quan s’està pensant en la compravenda d’un pis saber els documents que necessitarem demanar al venedor i que té l’obligació d’entregar-nos. Aquests variaran en funció de si es tracta d’una vivenda de primera transmissió (pis d’obra nova) o de segona transmissió (pis de segona mà). En  aquest primer ...

Mara Vilanova

Seguirem pagant l’impost de plusvàlua?

Recentment el Tribunal Constitucional (TC), en Sentència de 16 de febrer de 2017, ha declarat inconstitucionals els articles 4 i el 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) del Territori Històric de Guipúscoa. La Sentència tracta el cas de la transmissió ...

Ana Brillas

Nova reforma de la Llei hipotecària

Fa ja unes quantes setmanes que s’està parlant de la reforma de la Llei Hipotecària, sense que sembli que hi hagi acord en el Govern sobre el grau de reforma que es pretén assolir. Així, si bé fa escassos dies el Ministre De Guindos anunciava una reforma en profunditat, segons indiquen fonts del Ministeri de ...

Neus Vallara

Cèdula d’habitabilitat: què és i on és necessària per vendre un habitatge?

La cèdula d’habitabilitat és el document que reconeix l’aptitud d’un immoble per a ser destinat a habitatge, és a dir, reconeix que l’immoble compleix amb els requisits tècnics d’habitabilitat previstos a la Llei. La cèdula d’habitabilitat té els seus orígens l’any 1937, però en l’actualitat no és l’únic document que certifica que els immobles puguin ...

Patricia Aixerch

Els imports entregats a compte en les compravendes d’immobles en construcció

Fins el passat 1 de gener de 2016 aquesta qüestió venia regulada per la Llei 57/1968 i el Decret 3114/1968, i bàsicament establia que els promotors d’habitatges havien de garantir la devolució dels imports entregats a compte a través d’una assegurança o aval Bancari pel cas que la construcció finalment no s’iniciés o no arribés ...

Agnes Millet

Actualització dels valors cadastrals

El passat 28 de setembre es va publicar al BOE la “Orden HAP/1952/2015, de 24 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016” que ha ...

Iolanda Monzonis

Comunitat de propietaris: principals novetats de la modificació de la Llei

El passat 20 de juny de 2015 va entrar en vigor la Llei 5/2015 que modifica el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya en matèria de propietat horitzontal. La citada llei ve a resoldre els dubtes que havia suscitat aquesta des de la seva promulgació el 2006 i que la doctrina i la jurisprudència ...

Mara Vilanova

Plusvàlues en entredit

L’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a plusvàlua, és un impost municipal directe regulat actualment pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de Hisendes. Aquest afecta als béns de naturalesa urbana, i s’aplica en els supòsits ...

Mara Vilanova