Bonus – Sistema de reducció de cotització

Laboral

La nova normativa del Bonus – Sistema de reducció de cotització,  aprovada el passat mes de març, mitjançant el Reial Decret 231/2017, obre noves possibilitats i amplia les opcions per accedir a aquest incentiu a partir de l’exercici 2017 (Campanya Bonus 2018) al reduir els requisits necessaris per poder sol·licitar-lo:

  • Resulta més senzill perquè no és necessari acreditar accions complementàries ni inversions en matèria de prevenció.
  • Es limita el termini per la resolució de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social al mes de març de l’any següent, per tant s’obtindrà l’incentiu més ràpidament.
  • La quantia de l’incentiu serà del 5% de l’import de les quotes per contingències professionals corresponent al període d’observació i sense limitació de les inversions, ja que no són obligatòries. No obstant, si l’empresa fa inversions en accions complementaries de prevenció, podrà optar per un incentiu addicional del 5%, amb el límit de l’import de les inversions.

Requisits que ha de complir l’empresa per sol·licitar-ho:

  • Aconseguir un volum de quotes per contingències professionals en un període d’observació màxim de 4 anys:

– Modalitat General superior a 5.000€.

– Modalitat Petita Empresa: Entre 250€-5.000€.

  • Trobar-se per sota dels índex de sinistralitat general i extrema.
  • Estar al corrent de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat social a data de finalització del termini de presentació (31/05/2018).
  • No haver estat sancionada per una resolució ferma de caràcter administratiu per infraccions greus o molt greus en matèria de Prevenció de Riscos Laborals o de Seguretat Social.
  • Acreditar a través de la declaració responsable el compliment de les obligacions de prevenció de riscos laborals.
  • Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 15 d’abril al 31 de maig de 2018.