Com declarar les quantitats percebudes en concepte de clàusules sòl?

Fiscal, Hipotecari

Amb l’aprovació del Reial Decret-Llei 1/2017, de 20 de gener, el Govern estableix les mesures per a facilitar la devolució de les quantitats indegudament satisfetes pels consumidors a les entitats de crèdit en aplicació de clàusules sòl contingudes en contractes de préstec.

Com a conseqüència d’això, es modifica la Llei de IRPF amb la finalitat de regular els efectes fiscals derivats de la devolució dels interessos satisfets pels contribuents com a conseqüència de les clàusules de limitació de tipus d’interès de préstecs concertats amb les entitats de crèdit, tant si la devolució de tals quantitats deriva d’un acord celebrat entre les parts, com si és conseqüència d’una sentència judicial o d’un “laudo” arbitral.

S’afegeix la disposició addicional 45 a la LIRPF en els termes següents:

1) Les quantitats retornades en concepte d’interessos per l’aplicació de les citades clàusules no s’han d’integrar en la base imposable de l’impost. Tampoc s’integraran els interessos indemnitzatoris relacionats amb els mateixos.

2) Quan aquests interessos hagin format part de la deducció per inversió en vivenda habitual, o hagin sigut objecte de deducció com a despesa del capital immobiliari o d’activitat econòmica, la normativa obliga a la seva regulació preveient ambdós supòsits:

a) Quan s’hagi aplicat la deducció per inversió en vivenda habitual de la regularització s’efectuarà afegint les quantitats indegudament deduïdes en la declaració de IRPF de l’exercici en el que procedeixi la devolució (és a dir, l’exercici en que s’hagi produït la sentència, el “laudo” arbitral o l’acord amb l’entitat), sense incloure els interessos de demora.

No obstant, no s’haurà de regularitzar, si l’entitat financera, en lloc de retornar al contribuent les quantitats pagades, el que fa és reduir el principal del préstec.

b) Quan en declaracions d’anys anterior els imports ara rebuts s’haguessin inclòs com a despeses deduïbles del capital immobiliari o activitat  econòmica, la regularització es farà presentant les declaracions   complementàries dels corresponents exercicis, traient les citades despeses,   sense sanció ni interessos de demora ni recàrrec.

El termini de presentació d’aquestes declaracions complementàries serà el comprès entre la data de la sentència, “laudo” o acord i la finalització del següent termini de presentació d’autoliquidació per IRPF.

3) Els exercicis als que afecten aquestes regularitzacions seran els exercicis respecte dels quals no hagi prescrit el dret de l’Administració per a determinar el deute tributari.

Posem un exemple:

Un contribuent, el contracte de préstec del qual resulti afectat i que en l’exercici 2015 hagués aplicat la deducció per inversió en vivenda habitual o deduccions establertes per les Comunitats Autònomes. 

 En aquest cas, perdrà el dret a la seva deducció i haurà de incloure els imports deduïts en l’any 2015, en la declaració de l’any 2016 (exercici en que es produeix la sentència, “laudo” o acord amb l’entitat) però sense incloure interessos de demora.

Aquestes quantitats s’inclouran en les caselles 524 i 526, no essent necessari completar les caselles 525 i 527, corresponents als interessos de demora. Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

nineteen + fourteen =