Impost de la Generalitat contra el canvi climàtic

Fiscal

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, que grava les emissions de diòxid de carboni que produeixen els vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquest impost l’hauran de pagar tots aquells que tinguin el domicili fiscal a Catalunya i siguin titulars d’un dels següents vehicles:

  • M1 (vehicles de motor concebuts per al transport de persones amb 8 seients com a màxim)
  • N1 (vehicles de motor concebuts per al transport de mercaderies)
  • L3e (motocicletes)
  • L4e (motocicletes amb sidecar)
  • L5e (tricicles)
  • L7e (quadricicles pesats)

L’impost es gestiona per mitjà de padró que elabora i aprova l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa (referenciades a 31 de desembre de cada any).

L’impost estableix trams en funció de les emissions de CO2 mesurades en grams de CO2/km, les quals consten en el certificat expedit pel fabricant o l’importador del vehicle. Per calcular les emissions dels vehicles que no disposen de dades de contaminació oficials, es farà servir una fórmula que tindrà en compte diverses variables tècniques com el tipus de combustible utilitzat, la cilindrada del vehicle, la potència fiscal, la potència neta màxima, el pes màxim del vehicle, la massa d’ordre en marxa i la tara del vehicle.

El termini de pagament en període voluntari d’aquests deutes anirà de l’1 al 20 de novembre de cada any, però només els cotxes i furgonetes hauran de pagar a partir del 31 de desembre de 2019, i la resta de vehicles (com les motocicletes) a partir del 31 de desembre de 2020.

Les tarifes de l’impost són les següents:

Segons exemples del Departament d’Economia, un vehicle que emet 140 grams de CO2 per quilòmetre pagarà 11 euros pel 2019 i 34,5 pel 2020. En el cas que les emissions siguin de 170 grams de CO2 per kilòmetre el tribut serà de 32 euros pel 2019 i 66,5 pel 2020.