Compraventa d’immobles: Ull amb les quotes de comunitat de propietaris

Civil

Una de les qüestions més importants quan adquirim un immoble és conèixer el seu estat de deutes, concretament les que puguin existir amb la Comunitat de Propietaris. I no és una qüestió menor, donat que, en el cas d’aquests deutes, la Llei preveu un règim de responsabilitat directa per l’adquirent de la qual respon la pròpia finca.

La Llei de Propietat Horitzontal estableix que l’adquirent d’un habitatge o local en règim de propietat horitzontal respon amb el propi immoble adquirit de les quantitats degudes a la Comunitat de Propietaris per al sosteniment de les despeses generals pels anteriors titulars fins el límit dels que resultin imputables a la part vençuda de l’anualitat en la qual tingui lloc l’adquisició i als tres anys naturals anteriors -en el cas de Catalunya, la responsabilitat s’amplia als quatre anys naturals anteriors-.

No obstant, si bé també existeix una obligació per part del transmitent d’aportar la certificació sobre l’estat de deutes amb la Comunitat -ja sigui conforme es troba al corrent de pagament de les seves quotes o bé relativa a l’import dels deutes existents-, també preveu la llei la possibilitat que l’adquirent exoneri al transmitent d’aquesta obligació . I aquí rau el risc… perquè tal com està delimitada aquesta responsabilitat, no es tracta únicament d’una responsabilitat personal, sinó que la finca respon de forma directa d’aquesta obligació. S’ha de tenir en compte que el fet d’exonerar al transmitent d’entregar la certificació no exclou en cap cas la possibilitat que la Comunitat de Propietaris ens reclami els deutes pendents que puguin existir -amb el límit legalment previst-.

D’aquesta manera, remarquem la importància de no exonerar al transmitent de l’entrega de la certificació de l’estat de deutes i confirmar prèviament a l’adquisició d’un immoble que es troba al corrent de pagament amb la Comunitat de Propietaris. Sens dubte serà la millor manera d’evitar una reclamació que no podrem eludir. Aquesta certificació haurà d’anar signada pel Secretari de la Comunitat i amb el Vist-i-Plau del Presidents, els quals respondran, en cas de culpa o negligència, de l’exactitud de les dades consignades en la mateixa i dels perjudicis ocasionats pel retard en la seva emissió (la llei estableix que s’haurà d’entregar en un termini màxim de set dies naturals des de la seva sol·licitud).